Motie-Jorritsma-Lebbink (VVD) c.s. over onderzoek naar een gedragscode (EK CX, H)In deze motie spreekt de Kamer uit dat het wenselijk is dat de Kamer op basis van artikel 34 van het Reglement van Orde een bijzondere commissie instelt met de opdracht om de wens van een gedragscode alsmede de mogelijkheid van een instrumentarium ten behoeve van de naleving en interpretatie van deze code te onderzoeken, met inachtneming van de overwegingen uit deze motie uit te werken en vorm te geven in een advies en hierover niet later dan 19 april 2019 aan de Kamer te rapporteren.ingediend

12 februari 2019

resultaat

Op 12 februari 2019 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden