CX

Verslag van de tijdelijke commissie GRECO-rapportDe Group of States against Corruption (GRECO) van de Raad van Europa heeft in juni 2013 een evaluatierapport met betrekking tot Nederland vastgesteld over de preventie van corruptie onder parlementariërs, rechters en leden van het Openbaar Ministerie. Het GRECO-rapport bevat aanbevelingen die onder andere betrekking hebben op leden van de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer heeft op 8 oktober 2013 een bijzondere commissie ingesteld en deze opgedragen een reactie van de Eerste Kamer op het GRECO-rapport voor te bereiden, daaronder begrepen het eventueel ontwerpen van regelgeving voor de Eerste Kamer, zoals bedoeld in de aanbevelingen in het rapport. De commissie heeft haar werkzaamheden op 15 april 2014 afgerond.

De voorzitter van de commissie, de heer Bröcker (VVD), heeft het verslag van de commissie op 13 mei 2014 aangeboden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer. Het College van Senioren, bestaande uit de fractievoorzitters van alle partijen in de Eerste Kamer, de Voorzitter van de Kamer en de beide ondervoorzitters, heeft zich op 27 mei 2014 gebogen over de verdere procedure van behandeling. Het College van Senioren besloot het verslag van de tijdelijke commissie GRECO-rapport te agenderen voor de plenaire vergadering van 17 juni 2014.

Op 17 juni 2014 besloot de Eerste Kamer, met uitzondering van de fractie van de PVV, de conclusies en aanbevelingen van de Tijdelijke commissie GRECO-rapport over te nemen. Het rapport is toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die op zijn beurt de Nederlandse reactie aan GRECO heeft gegeven.

De Eerste Kamer heeft uitvoering gegeven aan de aanbevelingen die zij heeft overgenomen. Daarbij is bijzondere aandacht gegeven aan de aanbevelingen tot wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer op het punt van integriteit: de Eerste Kamer heeft op dinsdag 17 maart 2015 haar Reglement van Orde aangevuld met een hoofdstuk Integriteit waarin bepalingen over belangenconflicten, het registreren van geschenken en bepaalde reizen, het geven van gedetailleerdere informatie over de functies naast het lidmaatschap van de Kamer en het omgaan met vertrouwelijke informatie zijn opgenomen. Deze wijziging is op 9 juni 2015 in werking getreden.


Vervolg

De Eerste Kamer heeft op 29 januari 2019 gedebatteerd over de eigen integriteitregels. Tijdens dat debat werd een drietal moties ingediend. Op 12 februari 2019 vond een voortzetting van het debat met een derde termijn plaats. Tijdens deze voortzetting van de beraadslaging is de motie-Jorritsma-Lebbink (VVD) c.s. over onderzoek naar een gedragscode (EK CX, H) ingediend. De op 29 januari 2019 ingediende moties zijn daarna ingetrokken. De motie-Jorritsma-Lebbink c.s. is op 12 februari na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Het College van Senioren van de Eerste Kamer had op 18 december 2018 een openbaar rondetafelgesprek gevoerd over onder meer de eigen regels in het Reglement van Orde en de afspraken van fracties afzonderlijk in het kader van het onderwerp Integriteit.

Op 19 februari 2019 heeft de Eerste Kamer de Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit ingesteld. Deze commissie heeft als taak de mogelijkheid van een fractie-overstijgende gemeenschappelijke gedragscode integriteit en een instrumentarium ten behoeve van de naleving en interpretatie van deze code te onderzoeken. De commissie zal daarbij de verschillende voorstellen uit het integriteitsdebat van 29 januari 2019 nader bezien, wegen en indien mogelijk en wenselijk modaliteiten daarvan uitwerken. De tijdelijke commissie zal niet later dan 19 april 2019 aan de Kamer rapporteren. De instelling van de commissie was gevraagd in de motie-Jorritsma-Lebbink c.s..

De voorzitter van de tijdelijke commissie heeft op 16 april 2019 het verslag (EK CXXXIV, A) van de werkzaamheden van de commissie, inclusief een concept voor een Gedragscode integriteit Eerste Kamer, aan Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol aangeboden.

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft bij brief van 10 mei 2019 (EK CXXXIV, B) een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Gedragscode integriteit Eerste Kamer aan de Leden van de Kamer aangeboden. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 mei 2019 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. De Kamer heeft daarbij ingestemd met het verslag van de tijdelijke commissie en geconcludeerd dat de commissie zich van haar taak heeft gekweten en derhalve ophoudt te bestaan.


Kerngegevens

begonnen

13 mei 2014

titel

Verslag van de tijdelijke commissie GRECO-rapport

schriftelijke voorbereiding


Documenten

22