Senaat uit zorg over wijze van invoering Europese regelsIn een motie (EK 21.109, A) die door bijna alle fracties is ondertekend, uit de Eerste Kamer haar zorg over de wijze waarop al jarenlang in Nederland Europese richtlijnen worden geïmplementeerd. Lang niet altijd gebeurt dit bij formele wet, die het volledige traject in Tweede en Eerste Kamer moet doorlopen, maar vaak (minister Donner noemde een percentage van 87%) bij een zogenoemde Algemene Maatregel van Bestuur. Dit is ingegeven door de doelstelling tijdig te implementeren en achterstanden in te lopen. Daarbij komt het echter ook voor dat een AMvB afwijkt van wat er in de Nederlandse wet staat. Om aan deze ongewenste situatie een halt toe te roepen diende de PvdA-senator Jurgens dinsdag 14 maart een motie in. Deze werd mede ondertekend door de senatoren Van de Beeten (CDA), mevrouw Broekers-Knol (VVD), mevrouw De Wolff (GroenLinks), Holdijk (SGP, ChristenUnie), Kox (SP) en Engels (D66).

Ondersteuning

Justitieminister Donner wilde de motie wel zien als ondersteuning van zijn eigen opvatting in deze, aangezien ook hij het onwenselijk vindt om reden van ordelijkheid dat lagere wetgeving mogelijk andere regels bevat dan een hogere wet en toch gelding heeft. Dat schept rechtsonzekerheid. Hij zag ook het gevaar dat de wetgeving wegzuigt uit de formele wet naar lagere wetgeving. Hij had echter wel moeite met de frase 'constitutioneel niet toelaatbare vorm van delegatie' in de motie. Eigenlijk vond de minister de motie overbodig.

Andere koers

In het debat bleek dat de Eerste Kamer een kentering wenst in het gebruik van de delegatiebevoegdheid. Om te voorkomen dat de Kamer voor de afweging komt te staan wetsvoorstellen te verwerpen waarin te veel ruimte wordt geboden aan delegatie, acht de Kamer het wenselijk dat bij het opstellen van wetsvoorstellen meer terughoudendheid aan de dag wordt gelegd. De indieners handhaafden de motie en deze komt volgende week in stemming. In de motie wordt de minister gevraagd te bevorderen dat een delegatie van wetgevende bevoegdheid bij wet aan een lagere regelgever, welke die lagere regelgever machtigt om af te wijken van de wet in formele zin, niet is toegelaten.


Deel dit item: