Debat over Wet uitbreiding Autobrief IIDe Eerste Kamer heeft dinsdag 28 juni gedebatteerd met staatssecretaris Wiebes (Financiën) over de Wet uitbreiding Autobrief II. Tijdens het debat diende senator Koffeman (PvdD) een motie in die de regering verzoekt met een plan van aanpak te komen om exportvoordelen voor (semi) elektrische auto's in te perken en de Kamer daarover binnen 6 maanden te rapporteren. Deze motie werd door de staatssecretaris ontraden. De stemmingen over het wetsvoorstel en de motie vinden plaats op 5 juli 2016.

Transport zorgt voor welvaart

Senator Van Strien (PVV) betoogde dat Nederland zijn welvaart grotendeels te danken heeft aan haar efficiënte en goedkope transportsysteem. Volgens Van Strien is Nederland echter door fiscale maatregelen nu een van de duurste landen van Europa geworden. De senator hekelde dat de miljarden aan subsidies en fiscale bonussen heeft verstrekt aan CO2 reductiemaatregelen. Een deel daarvan lekt eenvoudigweg weg naar het buitenland doordat gesubsidieerde auto's aan het buitenland worden verkocht. Van Strien vroeg de staatssecretaris om een schatting van de afbouwtermijn van de BPM (aanschafbelasting). Tot slot pleitte de senator voor lagere en eenvoudigere autobelastingen die in lijn zijn met die in de ons omringende landen.       

Fijnstof

Senator Köhler (SP) stelde dat de voornaamste verschuiving van het wetsvoorstel is, dat de kortingen worden afgeschaft/verminderd voor auto's die minder CO2 uitstoten. Enerzijds omdat sommige van deze auto's in praktijk veel minder zuinig rijden dan in theorie; anderzijds omdat de besparing aan CO2 uitstoot weglekt naar andere landen. Köhler noemde het positief dat hiervoor in de plaats een zeer lage belasting komt op volledig elektrische auto's. Hij stelde verder dat het hard nodig is dat er maatregelen komen tegen de uitstoot van fijnstof. Het kabinet heeft hier volgens de senator kansen laten liggen. Dat geldt ook voor de verschuiving van vaste lasten op autobezit naar variabele lasten op autogebruik (zoals een kilometerheffing). 

Alle seinen op rood

Senator Vos (GroenLinks) vroeg hoe het kan dat het kabinet met een wetsvoorstel komt dat leidt tot meer CO2 uitstoot, terwijl wereldwijd alle seinen op rood staan qua klimaatverandering. De afspraken in het Energieakkoord worden volgens de senator niet gehaald. En toch wordt er geld ingezet om vervuilende auto's goedkoper te maken. Volgens Vos komen er als gevolg van dit wetsvoorstel meer grote, zware, onzuinige auto's. Dit leidt tot meer klimaatschade en hoger energiegebruik. De senator vroeg waarom reguliere auto's goedkoper worden gemaakt en waarom er niet wordt gekozen voor slimmer groen, fiscaal beleid. Zij vroeg ook waarom het fiscale beloningsbeleid voor auto's met relatief weinig milieuwinst niet eerder is aangepast. Vos betoogde dat Nederland voorop loopt in Europa als het gaat om elektrisch rijden. Zij vroeg hoe de staatssecretaris aankijkt tegen (semi-)elektrisch rijden vanuit milieu oogpunt en economisch oogpunt. De senator bepleitte een differentiering van de motorrijtuigbelasting en een stimuleringsregeling voor particuliere elektrische rijders. Ook de infrastructuur voor elektrisch rijden moet gesteund worden.

Milieuvriendelijke keuzes maken

Senator Koffeman (PvdD) betoogde dat er veel overeenkomsten zijn tussen koeien en auto's, ook als het gaat om de uitstoot van CO2. De senator bepleitte een integrale benadering van het principe "de vervuiler betaalt". Dit moet niet alleen voor de uitstoot van CO2 maar ook voor de consumptie van vlees gelden. Senator Koffeman betoogde dat er veel draagvlak is voor een vleestaks. Fiscale maatregelen stimuleren mensen immers in het maken van de meest milieuvriendelijke keuzes. De senator vroeg of het kabinet bereid is om op korte termijn te onderzoeken op welke wijze we meer elektrische en hybride auto's in ons land kunnen houden, zodat ook de particuliere tweedehandsmarkt van aanbod wordt voorzien. Op die manier wordt voorkomen dat hybride auto's weglekken naar Jordanië, Denemarken en Noorwegen. Ook vroeg hij of de staatssecretaris kan aangeven welke andere instrumenten hij wil inzetten om nulemissierijden te stimuleren.

Alleen als het werkt

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) stelde dat vaak vergeten wordt dat belastingen ooit zijn ingevoerd om de staatskas te vullen. Bij fiscale voorstellen rondom auto's spelen ook andere overwegingen een rol. De staatssecretaris merkte daar bij op dat klimaatmaatregelen alleen moeten worden genomen als ze ook echt werken. De effecten van het Nederlandse beleid uit Autobief I (met 6 miljard aan subsidies) waren echter beperkt dan wel non existent. Om die reden wordt nu een wijziging voorgesteld.  De afspraken die er op Europees niveau zijn gemaakt om de collectieve CO2 uitstoot te verminderen zijn volgens de staatssecretaris zeer efficiënt.  Verder merkte de staatssecretaris op dat er bij volledig elektrisch rijden eerder sprake is van over-stimulering dan van onder-stimulering. Wiebes stelde dat er ondernemers in particulieren zijn die in relatief oude, sterk vervuilende auto's rijden. Er is onvoldoende draagvlak om ook dit tegen te gaan. Over de BPM (aanschafbelasting) merkte de staatssecretaris op dat er een hele bedrijfstak is ontstaan om deze belasting te ontwijken. De enige manier om hier iets tegen te doen is om de BPM structureel omlaag te brengen.Deel dit item: