34.391

Wet uitwerking Autobrief IIOp 19 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën de Autobrief II (TK 32.800, nr. 27) aan de Tweede Kamer gezonden. Dit wetsvoorstel bevat een uitwerking van de maatregelen die in die brief zijn gepresenteerd. Voor de periode 2017 tot en met 2020 staan twee hoofddoelen van fiscaal autobeleid voorop: 1) een stabiele inkomstenstroom voor de overheid op basis van verdedigbare en uitvoerbare autobelastingen en 2) een wezenlijke ondersteuning van de luchtkwaliteiten klimaatdoelen op autogebied via proportionele en goed gerichte fiscale prikkels. Om die hoofddoelen te kunnen waarmaken, ziet het kabinet zich voor drie opgaven gesteld: a. efficiënter sturen op klimaatwinst en intensiever sturen op luchtkwaliteit; b. robuuster maken van belastinginkomsten; c. vereenvoudigen van autobelastingen.

Het primaire doel van autobelastingen is de financiering van overheidsuitgaven. Belangrijke nevendoelstellingen, zoals de transitie naar elektrisch rijden, zijn de afgelopen jaren de autofiscaliteit gaan domineren. Om het stelsel van autobelastingen en vooral de duurzaamheidsprikkels ook in een volgende fase robuust, effectief en meer kostenefficiënt te krijgen is het naar de mening van de regering tijd het autobelastingsysteem tegen het licht te houden. De richting die met de Autobrief II wordt ingeslagen leidt op termijn tot meer eenvoud, soberdere maar beter gerichte stimulering, resulterend in robuuste belastinggrondslagen.

Zie voor meer informatie over autobrieven en autobelastingen het Kamerstukkendossier 'Maatregelen op het gebied van autobelastingen («Autobrief»)' (32.800).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.391, A en nota van verbetering EK 34.391, B) is op 12 april 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, Van Vliet, Houwers, Groep Kuzu/Öztürk, Klein, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, OSF en PVV stemden voor. De tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 28 juni 2016 ingediende motie-Koffeman (PvdD) c.s. over inperking van exportvoordelen voor (semi) elektrische auto's (EK 34.391, F) is in eerste instantie op 5 juli 2016 door de indiener aangehouden. De motie is op 19 december 2017 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en SP stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

21 januari 2016

titel

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en de Provinciewet (Wet uitwerking Autobrief II)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2017.


Documenten

50