Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies12 juli 2017

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 11 juli 2017 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen, alsmede ander nieuws uit commissies. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

Initiatiefwetsvoorstel-Dijkstra actief donorregistratiesysteem

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Grave), CDA (Martens), D66 (Bredenoord), PVV (Van Dijk), SP (Don), PvdA (Nooren), GroenLinks (Strik), ChristenUnie (Kuiper) en 50PLUS (Baay-Timmerman).

Europees Actieplan migratie

Het lid Strik (GroenLinks) levert inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over het actieplan migratie dat op 4 juli 2017 is gepresenteerd door de Europese Commissie. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie I&A/JBZ worden voorgelegd.  Het lid Van Hattem (PVV) heeft tevens aangegeven inbreng te willen leveren op 12 september 2017.

SEC(2017)339

Wetsvoorstel Computercriminaliteit III

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Hoekstra), D66 (Bredenoord), SP (Gerkens) en GroenLinks (Strik).

Wetsvoorstel Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Bredenoord), SP (Gerkens), PvdA (Schrijver) en GroenLinks (Strik).

Verzamelwet pensioenen 2017

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Rinnooy Kan) en PvdA (Postema).

Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I

De commissie neemt kennis van de uitstelbrief van de minister van Veiligheid en Justitie van 6 juli 2017 en wacht de toegezegde beantwoording van de nadere vragen over het wetsvoorstel, die na het zomerreces verwacht kan woorden, af.

Initiatiefwetsvoorstel Kinderarbeid

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besluit op initiatief van het lid Stienen (D66) een expertbijeenkomst te organiseren over het initiatiefvoorstel Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34506). Een concreet voorstel hiertoe zal worden geagendeerd na het zomerreces. De expertbijeenkomst zal plaatsvinden in de eerste helft van oktober.

Wetsvoorstel invoering associate degree-opleiding

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 12 september 2017 te houden.

Europees actieplan kapitaalmarktenunie (KMU)

De commissie besluit om enkele concrete voorgestelde maatregelen, die volgen uit de tussentijdse evaluatie van het actieplan kapitaalmarktunie in behandeling te nemen. Het betreft het voorstel voor een richtlijn inzake transparantieregels voor intermediairs bij fiscale planning waarvoor de fracties op 12 september 2017 zullen leveren. Tevens gaat het om het voorstel voor een verordening inzake een pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP). Tijdens de vergadering van 4 juli jl. heeft de commissie al besloten dit voorstel voor een verordening aan te houden tot na de ontvangst van het BNC-fiche en het dan in een gecombineerde vergadering met de commissie SZW voor procedure te behandelen.

Algemene bepalingen Omgevingsrecht

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van I&M van 6 juli 2017 op 12 september 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Oprichting Invest-NL

Op 23 mei 2017 heeft de commissie de regering per brief (28165, G) laten weten nader schriftelijk overleg te willen voeren, maar daarmee te wachten totdat er een nieuw kabinet geformeerd is. Naar aanleiding van de aan de Tweede Kamer gestuurde brief van 30 juni 2017 over de voortgang van Invest-NL (28165, 269) besluit de commissie evenwel het moment van nader schriftelijk overleg te vervroegen. De leden Van Rij (CDA), Prast (D66) en Overbeek (SP) leveren een gezamenlijke inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering. De leden van de fractie van GroenLinks sluiten zich bij deze vragen aan.  Daarnaast levert het lid Van Rij (CDA) inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van EZ van 13 april 2017 in reactie op de brief van de commissie van 14 maart 2017 (verslag schriftelijk overleg 28165, F). De leden van de fracties van D66, SP en GroenLinks sluiten zich hierbij aan.

Sociale media menu


Deel dit item: