Nieuws uit de commissies dinsdag 6 oktober 20208 oktober 2020

De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 6 oktober 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Verslag schriftelijk overleg met minister voor Rechtsbescherming over jaarplan Rechtspraak 2020

Gezamenlijke inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), D66 (Backer), SP (Janssen), PvdD (Nicolaï) en 50PLUS (Baay-Timmerman).

Informatie over quota in de visserij

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluit, op voorstel van het lid Van der Linden (FVD), op 13 oktober 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Jaarverslag Adviescollege Toetsing Regeldruk 2019

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Prins (CDA).

Verslag schriftelijk overleg met minister Buitenlandse Zaken over de Rapportage 2019 - Internationale Mensenrechtenprocedures

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Veldhoen).

Kamer nader informeren over granuliet

Brief van de staatssecretaris van I&W van 21 september 2020

Inbreng voor een commissiebrede brief over aspecten die het Omgevingswetstelsel raken, wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit).

Deskundigenbijeenkomst

Openbare deskundigenbijeenkomst commissie Financien

De commissie Financiën heeft naar aanleiding van het SEO-onderzoek naar de effecten van een vliegbelasting voor de luchtvrachtsector een openbare deskundigenbijeenkomst gehouden over de Wet vliegbelasting.

Hamerstukken

Zevende incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake de verlenging verlaagde tarieven Belasting- en Invorderingsrente (BIR) en steunmaatregelen voor medeoverheden

De commissie Financiën brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Divers

Definitieve Nationale Omgevingsvisie

De commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving, en Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluiten de behandeling van de definitieve Nationale Omgevingsvisie in de Tweede Kamer af te wachten alvorens een besluit te nemen over de verdere behandeling in de Eerste Kamer.

Gesprek met Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

De commissie Immigratie & Asiel/JBZ-Raad voerde een gesprek met de Voorzitter en leden van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.


Deel dit item:
De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer
De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer