35.205

Wet vliegbelastingDit voorstel wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag en voert een vliegbelasting in. De voorgestelde vliegbelasting betreft een belasting per vertrekkende passagier (een vliegticketbelasting) waarbij de transferpassagier is uitgesloten en een belasting per vertrekkend vrachtvliegtuig op basis van gewicht en geluidsklasse. Uitgangspunt bij de vaststelling van de tarieven is de beoogde budgettaire opbrengst van een vliegbelasting, € 200 miljoen, zoals afgesproken in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte IIIPDF-document.

Met fiscaal vergroeningsbeleid wil het kabinet-Rutte III ervoor zorgen dat burgers en bedrijven meer betalen voor vervuilende keuzes. Ook het invoeren van een vliegbelasting draagt volgens het kabinet bij aan fiscale vergroening. Momenteel wordt het internationale vliegverkeer niet belast met brandstofaccijns, en wordt geen btw geheven. Andere vormen van vervoer, zoals het wegverkeer, worden wel belast met btw en accijns. De concurrentiepositie van het vliegtuig ten opzichte van de trein en de bus wordt hierdoor versterkt. Zo is in de praktijk een vliegticket vaak in verhouding veel goedkoper dan een internationaal treinkaartje. Dit is een belangrijke overweging voor het introduceren van een vliegbelasting. Een vliegbelasting zorgt er daarnaast voor dat de maatschappelijke kosten beter worden meegenomen in de prijzen van het vliegverkeer. Consumenten en bedrijven worden hierdoor bewuster van de maatschappelijke kosten van de vervuiling die met vliegen samenhangt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 1 april 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, PvdD, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga.

Tegen: SP, DENK, PVV en FVD.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 8 september 2020 de memorie van antwoord (EK, C) ontvangen en op 13 oktober 2020 inbreng geleverd voor het nader voorlopig verslag. Dit verslag is in bewerking. De commissie heeft de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 15 september 2020 over fiscale moties en toezeggingen (EK 35.572 / 35.205, A) met de bijlage 'Effecten van een vliegbelasting voor luchtvrachtsecorPDF-document' betrokken bij de inbreng voor het nader voorlopig verslag.

Op 6 oktober 2020 vond een digitale deskundigenbijeenkomst over het onderzoek naar de effecten van een vliegbelasting voor de luchtvrachtsector plaats. Van deze bijeenkomst is een videoverslag beschikbaar.


Kerngegevens

ingediend

13 mei 2019

titel

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, waarbij kan worden bepaald wat de lengte van het eerste belastingtijdvak wordt.


Documenten

Filter op:
       
Filter op: