Nieuws uit de commissies dinsdag 12 oktober 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 12 oktober 2021 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Grotere versie foto

Schriftelijke inbreng

Aanpassingen doorstroom basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en wijziging stelselinrichting doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Pijlman), PvdA (Fiers) en SGP (Schalk).

Werkprogramma NLsportraad

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 september 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de leden van de fracties van PvdA (Karakus), PVV (Van Kesteren) en PvdD (Prast).

EU-bosstrategie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de SP (Gerkens) gezamenlijk, de Partij voor de Dieren (Prast) en OSF (Raven).

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), PVV (Van Strien) en ChristenUnie (Ester).

Voorbereiding Algemene financiële beschouwingen 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de Fractie-Nanninga (Van der Linden), de fractie van PVV (Van Strien) en de fractie van 50PLUS (Van Rooijen).

Transgenderzorg

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Keunen) en SP (Gerkens).

Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem)

Plenair

Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing lerarenregister en registervoorportaal

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluit een commissiebreed verslag uit te brengen. Inbreng voor dit verslag wordt op 12 oktober 2021 geleverd door het lid Ganzevoort (GroenLinks). Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stelt de commissie voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op een nader door de Voorzitter te bepalen datum, maar in elk geval na 26 oktober 2021.

Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit

De commissie Justitie en Veiligheid brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op een nog nader te bepalen datum, tenzij de woordvoerders van de fracties van GroenLinks en D66 afzien van een debat. In het laatste geval stelt de commissie voor te stemmen over het wetsvoorstel teneinde stemverklaringen af te kunnen leggen.

Mondeling overleg

Publieksdiscussie toekomst Europa

De commissie Europe Zaken voerde mondeling overleg met minister Knapen (Buitenlandse Zaken) over de stand van zaken in de uitvoering van de motie-Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa

Milieueffectrapportage

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) voerde mondeling overleg met minister Visser (Infrastructuur en Waterstaat) over diverse brieven en schriftelijke overleggen met betrekking tot de milieueffectrapportage.

Deskundigenbijeenkomsten

Kansen en risico’s kunstmatige intelligentie

De commissie Justitie en Veiligheid hield een tweede openbare deskundigenbijeenkomst over kunstmatige intelligentie. De bijeenkomst ging over proportionaliteitstoetsing en een betere wettelijke verankering van systemen van kunstmatige intelligentie (AI).

Deskundigenbijeenkomst Gegevensuitwisseling in de zorg

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport hield een deskundigenbijeenkomst over gegevensuitwisseling in de zorg. De thema’s die aan de orde kwamen waren: knelpunten in de uitvoeringspraktijk en efficiënte gegevensuitwisseling ten behoeve van goede zorg.

Divers

Werkbezoek aan Caribisch Nederland

De commissie Koninkrijksrelaties besluit in het voorjaar van 2022 een werkbezoek af te leggen aan het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Briefing Raad van State over begrotingstoezicht

De commissie Financiën ontving een besloten technische briefing van de Raad van State over de Septemberrapportage in het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.