Nieuws uit de commissies van 23 mei 2023Een aantal Eerste Kamercommissies heeft op dinsdag 23 mei 2023 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.


Schriftelijke inbreng

Green Deal Industrial Plan

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) bespreekt dat inbreng voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie wordt geleverd door de fracties van VVD (Vos) en GroenLinks (Kluit).

Beheersing internationale studentenstromen in het hoger onderwijs en voornemen intrekken wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid

De commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van VVD (Van den Berg).

Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bespreekt dat inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks en PvdA gezamenlijk (Krijnen, Karakus).

Goedkeuring Verdrag met de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten

De commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) bespreekt dat inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de SP (Van Apeldoorn).


Hamerstukken

Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2023 inzake verder vullen gasopslag Bergermeer

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) brengt blanco eindverslag uit om het voorstel af te doen als hamerstuk.

Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens Uithuisplaatsingen Kinderopvangtoeslag (UHP KOT)

De commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) brengt eindverslag uit om het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

De commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) brengt blanco eindverslag uit om het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


Stemmingen

Verankering experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) brengt eindverslag uit en stelt voor op 30 mei 2023 over het wetsvoorstel te stemmen.


Plenair

Verzamelwet VWS 2022

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel nog voor het zomerreces plenair te behandelen.


Overig

Openbaar gesprek met de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

De commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken (BiZa/AZ) voerde een openbaar gesprek met de voorzitter en de secretaris van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, mevrouw J. Sylvester en mevrouw L. Kuyper.


Deel dit item: