Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissies op dinsdag 24 september 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35099 (R2114)

  Rijkswet Koninkrijksgeschillen

  De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden totdat het standpunt van de Rijksministerraad ten aanzien van de reactie van de vice-president van de Raad van State bekend is. De commissie verzoekt de staatssecretaris van BZK om spoed te betrachten bij het informeren van de Kamer over dit standpunt.

  2.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Ganzevoort (GroenLinks) vraagt naar de termijn waarop de (inhoudelijke) reactie van de BES-eilanden op de voortgangsrapportage sociaal minimum de Kamer zal bereiken. De griffie gaat dit na.

  3.
  Rondvraag

  Het lid Gerbrandy (OSF) vraagt om een toelichting op de val van de regering van Sint Maarten. Diverse commissieleden schetsen de context.

 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA) en Immigratie & Asiel/JBZ-raad (I&A/JBZ)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Transparantiebeleid in het Europese wetgevings- en besluitvormingsproces

  De commissies stemmen in met de conceptbrief aan de Tweede Kamerrapporteurs inzake transparantiebeleid.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35000 IX, D

  Halfjaarlijks toezeggingenrappel najaar 2019

  De commissie beschouwt T01870, T01865, T01953, T02517, T02524, T02681 en T02767 als voldaan. T02259, T02262, T02264, T02507, T02512, T02586, T02635, T02637 T02667 en T02668 blijven als openstaand geregistreerd staan, met als deadline 1 juli 2020. T02638 en T02772 blijven als openstaand geregistreerd staan, met als deadline 1 januari 2020.

  2.
  35302, A

  Brief van de staatssecretaris van Financiën over fiscale moties en toezeggingen

  De commissie besluit moties Ester c.s. 35026, G en Sent 35026, I na de behandeling van het Belastingplan 2020 te agenderen om de status te bespreken. De toezeggingen T02698 en T02780 blijven gehandhaafd als openstaand.

  3.
  21.501-07, AT

  Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van Presidency Issues Notes voor informele Ecofinraad van 13 en 14 september 2019; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie wacht het verslag af.

  4.
  Interparlementaire Conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU, 30 september en 1 oktober 2019

  Naast de leden Otten (Fractie-Otten) en Van Rooijen (50PLUS) heeft ook het lid Backer (D66) zich aangemeld als deelnemer.

  5.
  Terugkoppeling interparliamentary Conference on the future of the Economic and Monetary Union - 9 september 2019 - Tweede Kamer

  Leden Van Ballekom (VVD), Crone (PvdA) en Otten (Fractie-Otten) doen mondeling verslag van de conferentie in de Tweede Kamer.

  6.
  Inventarisatie van de behoefte aan een gesprek met de president van DNB

  Het lid van Rooijen zal op een later moment zijn voorstel voor een gesprek met de president van DNB nogmaals aan de commissie voorleggen

  7.
  Mededelingen en informatie

  Het mondelinge overleg met de staatssecretaris van Financiën wordt een week vervroegd, naar 29 oktober 2019.

  8.
  Rondvraag

  Ten behoeve van de woordvoerders APB en AFB zal een printversie verstrekt worden van de Miljoenennota en de MEV.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Halfjaarlijks rappel toezeggingen EZK

  Verslag schriftelijk overleg (35000 XIII, E)

  De commissie besluit:
  - Toezegging T01036 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar januari 2021;
  - Toezegging T02126 op voldaan te zetten;
  - Toezegging T02459 op voldaan te zetten;
  - Toezegging T02505 op voldaan te zetten.

  2.
  Stand van zaken behandeling Klimaatakkoord

  De commissie besluit het verslag van het algemeen overleg in de Tweede Kamer op 13 november 2019 inzake de implementatie van het Klimaatakkoord af te wachten, alvorens de vervolgstappen rondom de behandeling van het Klimaatkoord te bepalen.

 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Commissiemededeling: Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie Een blauwdruk voor actie

  De leden van de fracties van FVD (Van Wely, Beukering, Nanninga en Cliteur), PvdA (Koole) en CU (Huizinga) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of politieke dialoog met de Europese Commissie wordt voorts overwogen door de leden van de fracties van de PVV (Faber-Van de Klashorst), de Fractie Otten (Rookmaker) en de fractie van 50PLUS (Baay-Timmerman). Inbrengen kunnen uiterlijk woensdag 25 september 2019, 18.00 uur worden aangeleverd.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35137

  Aanpassing referentielanden voor vaststelling geneesmiddelenprijzen

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de PvdA-fractie (Nooren).

  2.
  Toezeggingen actief donorregistratiesysteem (T02595, T02596 en T02597)

  Verslag nader schriftelijk overleg (33506, AD) over voortgang implementatie nieuwe Donorwet en communicatieplan actief donorregistratiesysteem

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de PVV-fractie (Van Kesteren).
  De toezeggingen T02595 en T02596 blijven aangemerkt als openstaand, met als deadline 1 juli 2020 en toezegging T02597 blijft geregistreerd staan als openstaand, met als deadline 1 januari 2021.

  3.
  Evaluatie van de Wet op de jeugdverblijven

  Brief van de ministers van VWS en SZW van 10 juli 2019 (34053, F)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van FVD (Van Pareren), PvdA (Nooren) en PVV (Van Kesteren). De conceptbrief wordt zo nodig 1 oktober 2019 ter vaststelling geagendeerd.

  4.
  Transgenderzorg

  Brief van de minister voor MZS van 6 september 2019 in reactie op de brief van de commissie van 17 juli 2019 (verslag schriftelijk overleg , 31016 / 34650, B)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de SP-fractie (Gerkens).

  5.
  Beleidsreactie op de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg

  Brief van de minister van VWS van 2 september 2019 (34104, R)

  De commissie besluit op 15 oktober 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  6.
  Ontwerpbesluit houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

  Brief van de minister voor MZS van 11 september 2019 (34858, F)

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

  7.
  Halfjaarlijks rappel toezeggingen VWS

  Verslag schriftelijk overleg (35000 XVI, G)

  De commissie besluit toezegging T02566 op 1 oktober 2019 te agenderen voor schriftelijk overleg. De commissie beschouwt T01601, T02561, T02551 en T02548 als voldaan. T02594, T02175 en T02592 blijven als openstaand geregistreerd staan, met als deadline 1 januari 2020.

  8.
  Werkprogramma NLsportraad 2020

  Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 16 september 2019 (30234, I)

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Questionnaire 32nd Bi-annual Report of COSAC

  De commissie stemt in met de ambtelijke voorbereide beantwoording van de Questionnaire voor het 32ste Bi-annual report van COSAC.

  2.
  Halfjaarlijks Toezeggingenrappel

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019

  Naar aanleiding van de bespreking van de beantwoording op het toezeggingenrappel van 10 september jl. besluit de commissie ten aanzien van de status van de toezeggingenregistratie als volgt:
  De status van de toezeggingen met nummer T01941, T02584, T02273 en T02656 blijft ongewijzigd.
  De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van mogelijke ontwikkelingen rond de toetreding van de EU tot het EVRM.
  De status van de toezegging met nummer T02488 wordt op deels voldaan gezet, voor wat betreft de financiering van de OVSE. De brief in kwestie (34 775, AT) geleidt de commissie door naar de commissie BDO. Voor wat betreft de toezegging inzake de financiering van de Raad van Europa besluit de commissie in schriftelijk overleg te treden met de regering.
  De status van de toezegging met nummer T02583 wordt op legisprudentie gezet. Het informeren van de Eerste Kamer over de inzet van de regering op transparantiebeleid in Europa zal worden gemonitord.

  3.
  34 894, D (Voortgang grensoverschrijdende samenwerking)

  De commissie besluit de brief inzake de Voortgang grensoverschrijdende samenwerking van 12 juli 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  21.501-02, BA

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 16 september 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 16 september 2019.

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35000 XV / 35000 IV, H

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

  De commissie neemt kennis van de op 9 september 2019 ontvangen reactie op de nadere vragen van 16 juli 2019 (35000 XV / 35000 IV, H) en besluit op 1 oktober 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Behandelingsprocedure en informatiebehoefte stelselherziening omgevingsrecht

  Brief van de minister van BZK van 20 september 2019 in reactie op de brief van 13 september 2019 (verslag schriftelijk overleg (33118, AW))

  De commissies besluiten de brief van 20 september 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  De commissies verzoeken de staf navraag te doen bij het ministerie van BZK naar de eventuele betrokkenheid van het Bureau ICT-toetsing (BIT) bij de verdere implementatie van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV).

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  15.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35269, A

  Wijziging van de wet tot verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  De commissie wenst schriftelijk toezegging T02777 - inzake de voortgang van de hersteloperatie rondom de omissie in de uitvoering van het kindgebonden budget - te rappelleren en de aanhouding van de motie-Van Gurp c.s. (35010,I) vooralsnog te handhaven.

  2.
  35174

  Opheffen van discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 15 oktober 2019.

  3.
  35215

  Goedkeuring Verdrag betreffende werk in de visserijsector

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  4.
  34956

  Deactivering van de quotumheffing

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen, zodra de antwoorden op de nadere vragen van de commissie over de brief van 4 juli 2019 over de vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling (EK 34352, D) zijn ontvangen. Deze brief is vandaag ongewijzigd vastgesteld.

  5.
  32 043, S

  Verslag van het schriftelijk overleg met de minister van SZW van 10 september 2019 over het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

  De commissie neemt de brief van de minister van SZW in reactie op de vragen in het kader van de voorhangprocedure inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen voor kennisgeving aan en heeft geen nadere vragen.

  In aanvulling op de brief van de commissie van 23 september 2019 in reactie op de kabinetsreactie op het advies Commissie Parameters (32043, Q) geven de leden van de CDA-fractie te kennen nog enige vragen te hebben.

  6.
  T02574 - Kamer informeren over de uitkomsten van overleg pensioenfondsen en toezichthouders n.a.v. evaluatie Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader

  Brief van de minister van SZW van 9 juli 2019 in reactie op de brief van de commissie van 29 mei 2019 (32043, R) n.a.v. de Verzamelbrief pensioenonderwerpen (32043, O)

  De inbrengdatum voor het nader schriftelijk overleg wordt aangehouden tot 1 oktober 2019.

  7.
  T02731

  Toezegging Het onderzoeken van een aparte contractvorm voor seizoenssectoren (35.074)

  De commissie is van mening dat het meenemen van het onderzoek bij de evaluatie van de Wet arbeidsmarkt in balans in 2025 niet conform de toezegging is. Dit zal onder de aandacht van de minister worden gebracht.

  8.
  Aangehouden motie-Kox (SP) c.s. over armoede onder kinderen (35000, C)

  De commissie besluit de regering te verzoeken om de reactie op de nog op te stellen brief met nadere vragen naar aanleiding van de brief van 16 juli 2019 (35000 XV / 35000 IV, H) - zoals besloten in de gezamenlijke commissievergadering van SZW en KOREL van 24 september jl.- voorafgaand aan de Algemene politieke beschouwingen aan de Kamer te doen toekomen.

  9.
  Rondvraag

  Enkele fracties geven te kennen zich aan te willen sluiten bij de conceptbrief over het Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel (32043, P).

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  15.25 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Halfjaarlijks rappel toezeggingen IWO

  Brief van de staatssecretaris van I&W van 5 september 2019 in reactie op de brief van 11 juli 2019 (verslag schriftelijk overleg (35000 XII, H))

  De commissie besluit de toezeggingen T02719, T02740 en T02741 als openstaand te beschouwen en zal de staatssecretaris van I&W verzoeken de Eerste Kamer te informeren over de vervolgstappen inzake de aanpak van asbestdaken.

  2.
  Toezegging T02715 - De Kamer een contourennota inzake de ordening op het spoor aanbieden

  Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van I&W van 19 augustus 2019 (23645 / 34914, A)

  De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

  3.
  Halfjaarlijks rappel toezeggingen BZK (IWO-toezeggingen)

  Brief - met bijlage - van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 september 2019 in reactie op de brief van 11 juli 2019 (verslag schriftelijk overleg (35000 VII / 35000 IV, D))

  De commissie besluit:
  - Toezegging T02437 als voldaan te beschouwen.
  - Toezegging T02444 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021.
  - Toezegging T02750 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021.
  - Ten aanzien van de toezeggingen T02255, T02439 en T02442 een brief te sturen aan de minister van BZK over de deadline.

  4.
  Voorbereiding deskundigenbijeenkomst Invoeringswet Omgevingswet (34986)

  De voorbereidingsgroep deskundigenbijeenkomst Invoeringswet Omgevingswet koppelt terug uit haar bijeenkomst van hedenmiddag, waarbij thema's en deskundigen zijn geïnventariseerd. De commissie stemt in met de gekozen thema's en de te benaderen deskundigen.

  5.
  Voorhang Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in bepaalde gevallen

  Brief van de minister van I&W van 19 september 2019 in reactie op de brief van 13 september 2019 (verslag schriftelijk overleg (29398, O)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de fractie van het CDA (Prins-Modderaar). De commissiebrief zal zo spoedig als mogelijk verstuurd worden naar de minister van I&W.

  6.
  Besluit tot oprichting van de Stichting Global Center on Adaptation

  Brief van de minister van I&W van 5 september 2019 (35.276, EK, A en TK, 1)

  De commissie besluit de brief van 5 september 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  7.
  Rondvraag

  Het lid Kluit (GroenLinks) wijst op de brief die de commissies EUZA en I&A/JBZ zullen versturen aan de Tweede Kamerrapporteurs over transparantiebeleid in het Europese wetgevings- en besluitvormingsproces. In deze brief is een passage opgenomen over de vertrouwelijkheid van stukken inzake de ingebrekestelling van de Europese Commissie aangaande de implementatie van de mer-richtlijn.

 • Commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toepassing Rijkscoördinatieregeling op voorbereiding project 'militair radarstation Herwijnen'

  Brief regering; Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation Herwijnen; Luchtvaartbeleid

  De commissie besluit om de stemmingen over de in de Tweede Kamer ingediende moties af te wachten alvorens een besluit te nemen over de verdere behandeling. Het agendapunt zal daartoe worden doorgeschoven naar de vergadering van dinsdag 1 oktober 2019.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  15.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35180

  Goedkeuring Protocol Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op een nader te bepalen datum. Naar verwachting betreft het een korte plenaire behandeling.

  2.
  35.000 V, G

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019

  De commissie besluit om toezegging T02655 als afgedaan te beschouwen.

  3.
  Kennismakingsgesprekken met bewindspersonen

  De commissie stelt een aantal gespreksonderwerpen vast ten behoeve van de geplande kennismakingsgesprekken met bewindspersonen:

  1. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Kaag (1 okt. 18.30-19.30 uur):

  Investeringsfondsen ontwikkelingssamenwerking
  Midden-Oostenbeleid
  Migratie
  Arbeidsomstandigheden ontwikkelingslanden
  Positie van vrouwen
  Handels- en investeringsverdragen
  Nederlandse Handelsdelegaties
  Dumping


  2. De minister en de staatssecretaris van Defensie, mevrouw Bijleveld en mevrouw Visser (8 okt. 18.30-19.30 uur):

  Syrië
  Militaire missies
  NAVO (in relatie tot EU-defensie-initiatieven)
  Grote materieelprojecten
  Cybersecurity

  3. De minister van Buitenlandse Zaken, de heer Blok (5 nov. 18.00-19.00 uur):

  Syrië
  Militaire missies
  NAVO (in relatie tot EU-defensie-initiatieven)
  Relatie met China
  Trans-Atlantische betrekkingen
  Midden-Oosten vredesproces
  Invloed Brexit op veiligheidsbeleid
  Venezuela

  4.
  Ontvangst Voorzitter parlement Armenië 10 oktober 2019

  Het lid Van Wely (FVD) meldt zich in navolging van de leden Van Apeldoorn (SP, voorzitter commissie BDO), Beukering (FVD) en Karimi (GroenLinks) aan voor het gesprek en de lunch met de Armeense parlementsvoorzitter en zijn delegatie op donderdag 10 oktober 2019.

  De leden Koole (PvdA) en Faber (PVV) melden zich onder voorbehoud aan.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35125

  Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

  De commissie besluit de procedure aan te houden, om een deskundigenbijeenkomst te organiseren over het wetsvoorstel. Een voorbereidingsgroep wordt uit haar midden benoemd, bestaande uit de leden Veldhoen (GroenLinks), Dittrich (D66) en Recourt (PvdA).

  2.
  35122

  Wet straffen en beschermen

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), CDA (Rietkerk), GroenLinks (Veldhoen), D66 (Dittrich), PvdA (Recourt), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk).

  3.
  34997

  Wet experiment gesloten coffeeshopketen

  Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk).

  De commissie besluit de datum voor het plenaire debat te handhaven op 5 november 2019.

  4.
  35300 VI, A

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming over de opgaven voor een sterke rechtspraak; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  De commissie besluit op 29 oktober 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  In een later stadium kan de verdere behandeling van deze brief betrokken worden bij de behandeling van de begroting 2020 van J&V.

  5.
  T02753

  Toezegging Toezenden ontwerp Regeling kansspelen op afstand (33.996)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 1 oktober 2019.

  6.
  T01914

  Toezegging Evaluatie drie jaar na inwerkingtreding Transgenderwet (33.351)

  De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 11 september 2019, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

  7.
  T02718

  Toezegging Voorleggen ontwerpbesluit inzake uitwerking "regeling weigerende observandi" (32.398)

  De commissie besluit in nader schriftelijk overleg te treden. De staf zal een concept voor een commissiebrief opstellen, die per e-mail voorgelegd zal worden aan de leden van de commissie.

  8.
  Kennismakingsgesprek minister van J&V

  De commissie stemt in met het voorstel van de minister van Justitie en Veiligheid om het kennismakingsgesprek te verplaatsen naar 12 november 2019 van 16.00 uur tot 17.00 uur. Op 5 november 2019 zal de commissie de geïnventariseerde gespreksonderwerpen voorbespreken.

  9.
  Rondvraag

  Het lid Van Wely (FVD) vraagt naar het kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Dit gesprek (voortouw ligt bij de commissie I&A/JBZ) wordt verplaatst naar 15 oktober 2019 in een nader te bepalen tijdblok.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35104

  Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 15 oktober 2019 te houden.

  2.
  Toezegging T02401

  Toezegging Toezegging toesturen uitkomsten accreditatieonderzoek NVAO inzake de Geneeskundeopleiding (34.035)

  De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 juli 2019 inzake geneeskundestudenten in hun coschapfase (34035, AG) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02401 als voldaan.

  3.
  Toezeggingen T01768 en T02621

  Toezegging Instroommomenten masteropleidingen (33.519); Toezegging Vormgeving studentenenquête (34.911); Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 september 2019 inzake Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2018-2019 (31288, H) te betrekken bij de bespreking van de nog te ontvangen Strategische Agenda hoger onderwijs. De toezeggingen T01768 en T02621 worden als voldaan aangemerkt.

  4.
  Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister van OCW

  Naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 september 2019 inzake halfjaarlijks toezeggingenrappel besluit de commissie over een aantal toezeggingen in nader schriftelijk overleg met de minister te treden. Ten aanzien van de in het eerdere overleg genoemde toezeggingen besluit zij als volgt:

  T01398: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft open staan.
  T01763: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft open staan.
  T02066: de toezegging is voldaan.
  T02061: de toezegging is voldaan.
  T02067: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft open staan.
  T02200: de toezegging is deels voldaan; de einddatum wordt naar 1 juli 2021 verschoven.
  T02201: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft op deels voldaan staan.
  T02336: de toezegging staat nog open.
  T02334: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft open staan.
  T02419: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft open staan.
  T02421: de toezegging is deels voldaan.
  T02448: de toezegging staat nog open.
  T02497: de toezegging staat nog open.
  T02623: de toezegging staat nog open.
  T02622: de toezegging staat nog open.
  T02422: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft open staan.
  T02722: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft open staan.
  T02723: de toezegging staat nog open.
  T02055: de toezegging blijft op deels voldaan staan.
  T02620: de toezegging was reeds als voldaan aangemerkt.

  De commissie merkt op dat op de toezeggingen T01756 en T02714 niet gereageerd is. Zij neemt deze mee in het nader schriftelijk overleg met de minister.

  5.
  31288

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 september 2019 inzake hoofdlijnen van de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie wacht de Strategische Agenda zelf af.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  16.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E180014

  Commissiemededeling inzake een Europese benadering voor de bestrijding van online desinformatie

  De commissies besluiten op 15 oktober 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

 • Commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), voor Financiën (FIN) en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  WRR-rapport "Weten is nog geen doen"

  De brief van de minister voor Rechtsbescherming van 3 juli 2019 inzake beantwoording aanvullende vragen over WRR-rapport "Weten is nog geen doen" (34775, AS) wordt voor kennisgeving aangenomen.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34430, F

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de kabinetsreactie op het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel; Staatscommissie Parlementair Stelsel

  Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2019 inzake kabinetsstandpunt eindrapport staatscommissie parlementair stelsel (34430, F) besluit de commissie dit onderwerp mee te nemen in het kennismakingsgesprek met de minister van BZK op 15 oktober 2019. Vervolgens wordt de brief opnieuw geagendeerd in de commissievergadering van 29 oktober 2019. Voorzitter en staf stellen een concept voor een procedure voor behandeling op.

  2.
  Toezegging T02577

  Toezegging Voorlichtingscampagne (34.652)

  De brief van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 september 2019 inzake beantwoording vragen van de PvdD-fractie over Aanpak Goed Verhuurderschap en bekendheid en toegankelijkheid van de Huurcommissie (34652, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02577 als voldaan.

  3.
  34349, G

  Motie-Schalk (SGP) c.s. over de wenselijkheid van een onderzoek om gezichtsbedekkende kleding in zijn algemeenheid te verbieden bij manifestaties en demonstraties; Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 september 2019 inzake gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties (34349, O) wordt voor kennisgeving aangenomen.

  4.
  Toezegging T01237

  Toezegging Toezending conceptversie richtlijn (22.112 / 31.544, CK)

  De brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 10 september 2019, voor zover betrekking hebbend op deze toezegging (35000 V, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T01237 staat nog open.