Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissies op dinsdag 10 september 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35043

  Wet medische hulpmiddelen

  Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins) en D66 (Bredenoord). De overige fracties sluiten zich bij deze vragen aan.

  2.
  33168

  Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg - Brief, met bijlagen, van de minister van VWS, de minister voor MZS en de staatssecretaris van VWS van 9 juli 2019 (33168, O)

  Naar aanleiding van de brief van 9 juli 2019 van de bewindspersonen van het ministerie van VWS en gelet op de beleidslijn inzake het aanhouden van wetsvoorstellen tijdens de plenaire behandeling (34775, AB) adviseert de commissie het College van Senioren de plenaire behandeling, van het op 9 december 2014 op verzoek van de toenmalige minister van VWS aangehouden wetsvoorstel (33168), voort te zetten. Zij stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 5 november 2019.

  3.
  Toezegging T02174 - Evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg

  Brief van de minister van MZS van 5 juli 2019 (32402, AA)

  De commissie besluit de toezegging op deels voldaan te laten staan in afwachting van de evaluatie.

  4.
  Toezegging T02175 - Jaarlijkse monitoring

  Brief van de minister voor MZS van 19 augustus 2019 met de tweede monitor Wkkgz (32402, AB)

  De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en wacht de kabinetsreactie af. De staf wordt verzocht de commissie te informeren over de behandeling in de Tweede Kamer.

  5.
  Toezegging T02172 - Risicogestuurd toezicht

  Brief van 10 juli 2019 met de evaluatie van de Wet op de jeugdverblijven (34053, F)

  De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 24 september 2019.

  6.
  Toezegging T02701 - Wachttijden voor transgenderzorg

  Verslag schriftelijk overleg (31016 / 34650, B)

  De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen en inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 24 september 2019.

  7.
  Beleidsreactie op de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg

  Brief van de minister van VWS van 2 september 2019 (34104, R)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 24 september 2019. De staf wordt verzocht de commissie te informeren over de behandeling in de Tweede Kamer.

 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Commissiemededeling: Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie Een blauwdruk voor actie

  De commissies besluiten om de Mededeling 'Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie. Een blauwdruk voor actie' in behandeling te nemen. Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering/ Europese Commissie zal worden geleverd op 24 september 2019.
  Mede naar aanleiding van de bespreking van de Mededeling wordt de staf verzocht een gezamenlijk overleg van de commissie EUZA in te plannen met haar zustercommissie in de Tweede Kamer, waarbij ook het onderwerp Rechtsstaat zal worden geagendeerd.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Werkbezoek van de House of Lords EU select committee

  De commissie bevestigt dat een werkbezoek van de House of Lords EU select committee plaats kan vinden op 15 oktober a.s.. De leden van de commissie BDO zullen voor dit gesprek worden uitgenodigd. De staf zal navraag doen naar de nadere gespreksonderwerpen.

  2.
  Brief van de commissie Europese Zaken van de Franse Senaat inzake vrijwillige brandweer

  De commissie neemt kennis van de brief van de commissie Europese Zaken van de Franse Senaat inzake vrijwillige brandweer van 6 augustus 2019 en besluit de nadere invulling ervan af te wachten, alvorens te besluiten over steun aan dit initiatief van de Franse Senaat.

  3.
  34 894, D

  Naar aanleiding van de brief inzake Grensoverschrijdende samenwerking van 12 juli 2019 overwegen de leden van de fractie van het CDA inbreng te leveren voor een schriftelijk overleg. De commissie besluit in afwachting hiervan de brief aan te houden.

  4.
  22 112, HV

  De commissie neemt met instemming kennis van de brief van 15 augustus 2019 over de toetsingsperiode voor subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel tijdens het kerstreces.

  5.
  21.501-02, AV, AY, AZ

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 16 september 2019; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de RAZ van 16 september 2019 en van de geannoteerde agenda en verslag van de RAZ van 18 juli 2019.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Behandelingsprocedure en informatievoorziening stelselherziening omgevingsrecht

  De commissie bespreekt de verdere behandelingsprocedure van de wet- en regelgevingsproducten inzake de stelselwijziging van het omgevingsrecht. Zij besluit de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties per brief op de hoogte te stellen hoe zij deze procedure voor zich ziet.

  2.
  34986

  Invoeringswet Omgevingswet

  De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 5 november 2019.

  Tevens besluit de commissie een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel te organiseren op dinsdagavond 15 oktober 2019. Daartoe wordt een voorbereidingsgroep ingesteld bestaande uit de leden Rietkerk (CDA), Kluit (GroenLinks), Moonen (D66), Verkerk (ChristenUnie) en Nicolaï (PvdD).

  Ook besluit de commissie het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken op 26 november 2019 een technische briefing te verzorgen betreffende het eind 2019 op te leveren basisniveau van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Van tevoren zullen vragen geïnventariseerd worden die vooraf gedeeld worden met het ministerie.

  3.
  34864

  Aanvullingswet bodem Omgevingswet

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 29 oktober 2019.

  4.
  35054

  Aanvullingswet geluid Omgevingswet

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 29 oktober 2019.

  5.
  Voorhang ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

  Brief van de minister van BZK van 29 mei 2019 (34986, D)

  De commissie besluit de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties per brief op de hoogte te stellen hoe zij de inhoudelijke behandeling van het ontwerpbesluit voor zich ziet.

  6.
  Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

  Brief van de staatssecretaris van I&W van 1 juli 2019 (34864, C)

  De commissie besluit de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit per brief op de hoogte te stellen hoe zij de inhoudelijke behandeling van het ontwerpbesluit voor zich ziet.

  7.
  Toezegging T02446 - Terugkerende evaluatie van onafhankelijke toetsing en over twee jaar een evaluatie van de effecten daarvan

  Brief - met bijlage - van de minister van I&W van 29 mei 2019 (verslag schriftelijk overleg (34287 / 29383, J))

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit). De fracties van PvdA, SP, PvdD en 50PLUS sluiten zich bij de vragen aan. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  8.
  Besluit tot oprichting van de Stichting Global Center on Adaptation

  Brief van de minister van I&W van 5 september 2019 (35276, A/1)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 24 september 2019.

  9.
  Voorhang Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in bepaalde gevallen

  Brief van de minister van I&W van 6 september 2019 (29398, N)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt zo spoedig mogelijk geleverd door de fractie van het CDA (Prins-Modderaar). De conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34352, D

  Brief van de staatssecretaris van SZW van 4 juli 2019 over de vormgeving van de vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de PvdA-fractie (Sent) en de GroenLinks-fractie (Van Gurp) gezamenlijk. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2.
  32043, P - Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake het principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel; Toekomst pensioenstelsel

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de SP-fractie (Kox) en de 50PLUS-fractie (Van Rooijen) en uiterlijk 12 september 2019 voor 17.00 uur door de leden van de FVD-fractie (Van Pareren). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3.
  32043, Q - Kabinetsreactie op advies Commissie Parameters

  Brief van de minister van SZW van 11 juni 2019

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4.
  32 043, S (ingevoegd agendapunt)

  Verslag van het schriftelijk overleg met de minister van SZW van 10 september 2019 over het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

  De commissie besluit dat de antwoordbrief van de minister van SZW d.d. 9 september 2019 in het kader van de voorhangprocedure inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen aanleiding geeft om op 24 september 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  5.
  T02574 - Kamer informeren over de uitkomsten van overleg pensioenfondsen en toezichthouders n.a.v. evaluatie Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader

  Brief van de minister van SZW van 9 juli 2019 in reactie op de brief van de commissie van 29 mei 2019 (32043, R) n.a.v. de Verzamelbrief pensioenonderwerpen (32043, O)

  De commissie handhaaft de status van de toezegging als openstaand en besluit op 24 september 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  6.
  T2724 - Voortgang invoering MKB-verzuim- en ontzorgverzekering

  Brief van de minister van SZW van 27 augustus 2019 (35074, P en bijlage)

  De commissie besluit de brief van de minister van SZW d.d. 27 augustus 2019 (35074, P) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02724 als voldaan te beschouwen. De staf wordt verzocht de commissie te informeren over de behandelwijze van de Tweede Kamer ter zake.

  7.
  35000 XV, G

  Reactie toezeggingenrappel SZW - juli 2019

  De commissie neemt de reactie van de bewindspersonen van SZW d.d. 29 augustus 2019 op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel SZW (35000 XV, G) voor kennisgeving aan en besluit:
  - ter zake van toezegging T02727 de status "legisprudentie" te handhaven;
  - toezegging T01964 als deels voldaan te blijven beschouwen en de deadline te handhaven op 1 januari 2020;
  - toezegging T02028 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021;
  - toezegging T02092 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te handhaven op 1 januari 2020;
  - toezegging T02148 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te handhaven op 1 januari 2020; en,
  - toezegging T02343 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te handhaven op 1 oktober 2019.
  NB: Toezegging T02731 zal op 24 september 2019 nogmaals geagendeerd worden.

  8.
  34 655, C

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de herziening EU-verordening coördinatie sociale zekerheidsstelsels; EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815

  De commissie besluit de brief van de minister van SZW d.d. 8 juli 2019 (EK 34655, C) voor kennisgeving aan te nemen.

  9.
  21 501-31, P

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake verslag Raad WSBVC van 8 juli 2019; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  De commissie besluit de brief van de minister van SZW d.d. 19 augustus 2019 inzake het verslag van de Raad WSBVC van 8 juli 2019 (EK 21501-31, P) voor kennisgeving aan te nemen.

  10.
  Mededelingen en informatie

  De leden van de D66-fractie (Stienen) vragen zo mogelijk rekening te houden met het voorkomen van samenloop tussen (inter)parlementaire verplichtingen en kennismakingsgesprekken met bewindspersonen.
  Wetsvoorstel 35215 (R2128) Goedkeuring Verdrag betreffende werk in de visserijsector (op de termijnlijst) zal op 24 september 2019 geagendeerd worden voor procedure.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35099 (R2114)

  Rijkswet Koninkrijksgeschillen

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 24 september 2019 te houden. In het (voorlopig) verslag wordt in elk geval een vraag over de voorgestelde nieuwe Afdeling
  Koninkrijksgeschillen binnen de Raad van State opgenomen.

  2.
  IPKO-delegatiesamenstellingen 2020-2023

  De voorzitter deelt mee dat hij met zijn collega in de Tweede Kamer heeft overlegd over de mogelijkheden van uitbreiding van de IPKO-delegatie. Eventuele uitbreiding heeft geen gevolgen voor het gebruikte rekenmodel. De commissie stemt in met de uitgangspunten en werkwijze van het rekenmodel en met de toebedeling van plaatsen aan de leden. De toewijzing is als volgt:

  2020: Commissievoorzitter (GL), VVD, FVD en CDA
  2021: Commissievoorzitter (GL), D66, PvdA en PVV
  2022: Commissievoorzitter (GL), VVD, SP en ChristenUnie
  2023: Commissievoorzitter (GL), FVD, CDA en PvdD
  Reserve: VVD, Fractie-Otten en D66.

  3.
  35.000 IV, O

  Brief van de staatssecretaris van BZK inzake Saba Package en Convenant Volkshuisvesting Bonaire; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2019

  De brief van de staatssecretaris wordt voor kennisgeving aangenomen.

  4.
  Reactie halfjaarlijks toezeggingenrappel BZK

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

  Het verslag van een schriftelijk overleg wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de in het verslag genoemde toezeggingen beslist de commissie als volgt:

  Rappel:

  T02660: de toezegging is voldaan.

  Vooruitblik:

  T02532: de toezegging staat nog open en de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2020.
  T02533: de toezegging staat nog open.
  T02536: de toezegging staat nog open.

  5.
  T01223

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over de status van de toezegging met betrekking tot het betrekken van het stellen van eisen aan nevenfuncties voor functionarissen van instellingen op het gebied van rechtspleging en het gebruik van expertise van Nederlandse inspecties bij de evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur; Staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk

  Het verslag van een schriftelijk overleg wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T01223 wordt als voldaan aangemerkt.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  14.55 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34985

  Aanvullingswet natuur Omgevingswet

  De commissies stellen voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 november 2019.

  2.
  Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

  Brief van de minister van LNV van 6 september 2019 (34985, B)

  De commissies besluiten de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties per brief op de hoogte te stellen hoe zij de inhoudelijke behandeling van het ontwerpbesluit voor zich zien.

 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA) en Immigratie & Asiel/JBZ-raad (I&A/JBZ)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Transparantiebeleid in het Europese wetgevings- en besluitvormingsproces

  De commissies bespreken het verzoek van de Tweede Kamerrapporteur over transparantie, Leijten, en besluiten het verzoek voor te leggen aan de staven van de commissies J&V en I&A/JBZ voor concrete voorbeelden. Het agendapunt wordt aangehouden tot 24 september 2019.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35 000 V, F

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZ over de ratificatie van het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) en de facultatieve protocollen bij het VN-Verdrag Handicap en het VN-Kinderrechtenverdrag; Uitvoering verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

  De commissies besluiten de brief van 2 september 2019 van de minister van Buitenlandse Zaken voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35089

  Aanpassing wetten in verband met invoering normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs

  De commissies brengen eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  15.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35086

  Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), PvdA (Recourt) en SP (Janssen) gezamenlijk

  2.
  35058

  Bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders

  Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van VVD (Meijer).

  3.
  34997

  Wet experiment gesloten coffeeshopketen

  De commissie besluit inbreng te leveren voor verslag op 24 september 2019. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stelt zij voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 5 november 2019 (of, zo dit de ministers niet schikt, op 15 oktober 2019).

  De commissie besluit tevens de brieven van de minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 29 augustus 2019 en 6 september 2019, te betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  4.
  35080

  Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  5.
  T02709

  Toezegging Toezenden brief inzake kabinetsprogramma economische veiligheid

  De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 21 augustus 2019, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

  6.
  33032 / 33 514 (R1998), N

  Kabinetsreactie op aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking ouderschap

  De commissie besluit op 8 oktober 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  7.
  34775 VI, AX

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden in afwachting van een algemeen overleg in de Tweede Kamer, waarbij de brief van 12 juli 2019 betrokken wordt.

  8.
  34775 VI, AW

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over ontevredenheid over bijstand van een pro-Deo advocaat; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018

  De commissie besluit de brief van 27 augustus 2019 van de minister voor Rechtsbescherming voor kennisgeving aan te nemen.

  9.
  Inventarisatie behoefte aan een kennismakingsgesprek met de voorzitter College van procureurs-generaal

  De commissie gaat graag in op het verzoek van de voorzitter van het College van procureurs-generaal voor een kennismakingsgesprek. De staf wordt verzocht een datum te plannen. Twee weken voor het gesprek zal de commissie gespreksonderwerpen inventariseren.

  10.
  Inventarisatie behoefte aan een kennismakingsgesprek met de Hoge Raad

  De commissie gaat graag in op het verzoek van de Hoge Raad voor een kennismakingsgesprek. De staf wordt verzocht een datum te plannen. Twee weken voor het gesprek zal de commissie gespreksonderwerpen inventariseren.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35210 VIII

  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (voorjaarsnota)

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en de PvdA (Sent).

  2.
  34911, G

  Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over op onderzoek gebaseerde argumentaties bij toekomstig voor te hangen AMvB's; Verlaagd wettelijk collegegeld

  De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2019 inzake voorhang amvb maximering verlaagd wettelijk collegegeld (34911, M) wordt voor kennisgeving aangenomen.

  3.
  34031, G

  Motie-Bruijn (VVD) c.s. inzake wettelijke kwaliteitscriteria voor leraren die onderwijs geven in een vreemde taal; Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake het onderzoeksrapport "Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) wordt geleverd door de fractie van de VVD (De Bruijn-Wezeman).

  4.
  Voorbereiding kennismakingsgesprek met de bewindslieden van OCW

  De commissie inventariseert de onderwerpen voor het kennismakingsgesprek op dinsdag 24 september 2019, 15:00-16:30 uur. Zij wenst een informeel, besloten gesprek (geen livestream). De bewindslieden zal worden gevraagd elk een inleiding van ca. 10 minuten te houden.

  5.
  Datum kennismakingsgesprek met de Onderwijsraad

  De commissie heeft een voorkeur voor een kennismakingsgesprek met een delegatie van de Onderwijsraad op 5 november 2019 vanaf 16:30 uur. De terugvaloptie is 10 december 2019 vanaf 17:30 uur.

  6.
  Mededelingen en informatie

  De voorzitter meldt dat de bij wetsvoorstel 35042
  (Modernisering bestuur en verduidelijking positie van de Ster en aanpassing procedures benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet 2008 geregelde organisaties) gevraagde voorlichting van de Raad van State medio oktober wordt verwacht.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toezegging T02576

  Toezegging Noodknop (34.652)

  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 juli 2019 inzake mensen met een middeninkomen op de woningmarkt (34652, F) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02576 wordt als voldaan aangemerkt.

  2.
  34349, N

  Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 juli 2019 inzake informatieverzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34349, N) wordt voor kennisgeving aangenomen.

  3.
  Halfjaarlijks toezeggingenrappel BIZA

  Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 september 2019 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen besluit de commissie de minister per brief te vragen om verzoeken om verschuiving van deadlines bij toezeggingen altijd te motiveren. Tevens wenst zij de minister te vragen dit alsnog te doen bij een aantal nader te noemen toezeggingen. Ten aanzien van de in de brief van 3 september jl. genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

  Rappel:

  T01804: de toezegging staat nog open; desgewenst kan deze betrokken worden bij de bespreking van de kabinetsreactie op het rapport van de Staatscommissie parlementair stelsel op 24 september 2019.
  T02238: de toezegging blijft op 'deels voldaan' staan in afwachting van indiening en behandeling van het aangekondigde wetsvoorstel.
  T02265: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2020.
  T02275: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2020.
  T02276: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2020.
  T02280: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2020.
  T02425: de toezegging staat nog open.
  T02575: de toezegging staat nog open.
  T02578: de toezegging staat nog open.
  T02580: de toezegging staat nog open.
  T02626: de toezegging staat nog open.
  T02627: de toezegging staat nog open.
  T02657: de toezegging staat nog open.

  Vooruitblik:

  T01443: de toezegging staat nog open.
  T01687: de toezegging staat nog open.
  T01688: de toezegging staat nog open.
  T02426: de toezegging staat nog open.
  T02463: de toezegging staat nog open.
  T02737: de toezegging staat nog open.

  4.
  Toezegging T01895

  Toezegging Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer (33.797)

  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 september 2019 inzake beantwoording Kamervragen Capelle aan den IJssel en Wbmgp wordt voor kennisgeving aangenomen.

  5.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Kox (SP) wijst op het conceptwetsvoorstel Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure dat zonder overleg met het parlement in internetconsultatie is gegeven. Dit acht hij niet correct. Besloten wordt dit punt mee te nemen bij de bespreking van de procedure van de behandeling van (de (gedeeltelijke) kabinetsreactie op) het rapport van de Staatscommissie parlementair stelsel op 24 september 2019.

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35210 VI

  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem). Het conceptverslag zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2.
  32.317, KD

  Brief van de commissaris voor de Veiligheidsunie van de Europese Commissie inzake nader politiek dialoog over het achtste voortgangsverslag van de Europese Commissie over de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda; JBZ-Raad

  De commissies besluiten tijdens de eerstvolgende vergadering inbreng te leveren voor een nadere politieke dialoog met de Europese Commissie. Inbreng zal worden geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).

  3.
  32.317, KE

  Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake Verslag van de informele JBZ-Raad op 18-19 juli 2019 te Helsinki; JBZ-Raad

  De commissies besluiten de brieven 32317, KE, 32317 KF en 32317 KG - voor wat betreft de onderwerpen die de beide commissies raken - voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  15.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34 309, G

  Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het tijdstip van beantwoording van de nadere memorie van antwoord; Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

  De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de staatssecretaris van J&V over het tijdstip van beantwoording van de nadere memorie bij wetsvoorstel 34309. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2.
  32317, KE

  Verslag van de informele JBZ-Raad van 18-19 juli 2019

  De commissie besluit de brieven 32317, KE, 32317 KF en 32317 KG - voor wat betreft de onderwerpen die de commissie raken - voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  E180019 - VN Migratiecompact en VN Vluchtelingencompact

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake antwoorden nadere vragen over het VN Migratiecompact alsmede over de borging van de rechten van het kind; EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

  De commissie besluit - op voorstel van het lid Van Hattem (PVV-fractie) -, in de vooronderstelling dat de antwoorden op eerder gestelde vragen en de thans toegezegde beleidsreactie op dat moment beschikbaar zullen zijn, zo mogelijk op 8 oktober 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  4.
  Terugkoppeling Interparlementaire conferentie inzake Migratie en Asiel, 8-9 september 2019

  De commissievoorzitter Faber-Van de Klashorst en het lid Van Hattem (PVV-fractie) geven ter vergadering een mondelinge terugkoppeling van de Interparlementaire conferentie inzake Migratie en Asiel d.d. 8-9 september 2019 te Helsinki, Finland.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  16.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35180

  Goedkeuring Protocol Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië

  Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van SP (Van Apeldoorn).

  2.
  Terugkoppeling Interparlementaire EU-conferentie GBVB/GVDB 4-6 september in Helsinki

  De leden Arbouw (VVD) en Karimi (GroenLinks) geven een mondelinge terugkoppeling van hun deelname aan de interparlementaire EU-conferentie over het Gemeenschappelijk Buitenland- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GBDB) van 4 tot 6 september in Helsinki.

  3.
  Ontvangst Voorzitter parlement Armenië 10 oktober 2019

  De leden Van Apeldoorn (SP, voorzitter commissie BDO), Beukering (FVD) en Karimi (GroenLinks melden zich aan voor het gesprek en de lunch met de Armeense parlementsvoorzitter en zijn delegatie op donderdag 10 oktober 2019. 

  4.
  Kennismakingsgesprekken met bewindspersonen

  De commissie besluit akkoord te gaan met de geplande data. In de eerstvolgende commissievergadering zal de commissie specifieke gespreksonderwerpen inventariseren voor de drie kennismakingsgesprekken.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

  Brief van de minister van EZK van 2 juli 2019 (34902, K)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  16.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35167

  Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van Ballekom), FVD (Van der Linden), CDA (Van Kesteren), GroenLinks (Vendrik), D66 (Pijlman), PvdA (Crone), PVV (Faber), SP (Gerkens), Partij voor de Dieren (Koffeman), Fractie-Otten (Otten), SGP (Schalk).

  2.
  35123

  Machtigingswet oprichting Invest-NL

  De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 1 oktober 2019.

  3.
  Aanbieding Klimaatakkoord

  De commissie besluit de behandeling van de Klimaatakkoord in de Tweede Kamer en de wetgevingsagenda van de minister van EZK af te wachten, alvorens de behandeling van het Klimaatakkoord opnieuw te agenderen.

  4.
  Klimaatdoelstellingen en CO2-equivalenten

  Brief van de minister van EZK van 5 september 2019 (32813, I)

  De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 5 september 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  Voorlegging wijziging van de Mijnbouwregeling in verband met het stellen van nadere regels over het uitvoeren van de operationele strategie ten behoeve van het Groningen gasveld

  Brief van de minister van EZK/LNV van 29 augustus 2019 (34957, O)

  De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 29 augustus 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  6.
  Toezegging T02745 - Uiteenzetting sturen over hoe de verschillende fosfaatsystemen zich tot elkaar verhouden

  Brief van de minister van LNV van 11 juli 2019 (35208, E)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 19 juli 2019 voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie de toezegging T02745 als voldaan aan te merken.

  7.
  Toezegging T02011 - Reactie op verzoek omtrent beleidsevaluatie PAS

  Verslag schriftelijk overleg (33669, M)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 16 augustus 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  8.
  Halfjaarlijks rappel toezeggingen LNV

  Verslag schriftelijk overleg (35000 XIV, K)

  De commissie besluit:
  - Toezegging T02194 op voldaan te zetten;
  - Toezegging T02487 openstaand te laten en een brief aan de minister van LNV met het verzoek de Jaarlijkse rapportage over de stand van zaken van de boetes en naleving bij mestfraude zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen;
  - Toezegging T02664 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2020;
  - Toezegging T02743 als openstaand te beschouwen;
  - Toezegging T02744 op voldaan te zetten;
  - Toezegging T02745 is reeds op voldaan gezet.

  9.
  E190009

  Commissiemededeling Energie-unie - De basis leggen voor een succesvolle transitie naar schone energie

  De commissie besluit geen inbreng voor schriftelijk overleg te leveren naar aanleiding van deze commissiemededeling. Voorts besluit de commissie het onderwerp Het Europees beleid ten opzichte van de Energie-unie en Klimaat te betrekken bij de discussie inzake de behandeling van het Klimaatakkoord.

  10.
  Jaarrapportage Adviescollege Toetsing Regeldruk

  Brief van de staatssecretaris van EZK van 16 juli 2019 (29515, G)

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK van 16 juli 2019 voor kennisgeving aan te nemen en het onderwerp Regeldruk te betrekken bij het informeel kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van EZK.

  11.
  Uitnodiging bijeenkomst Landbouwcommissies EU-parlementen 27-28 oktober 2019, Helsinki

  Er hebben zich geen leden aangemeld voor de interparlementaire conferentie inzake Landbouw, die plaatsvindt op 27-28 oktober 2019 in Helsinki.

  12.
  Kennismakingsgesprekken

  De commissie inventariseert de onderwerpen voor het kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van EZK op 24 september 2019 en met de minister van LNV op 1 oktober 2019. Desgewenst kunnen leden via een melding aan de griffie nog onderwerpen toevoegen.

  13.
  Mededelingen en informatie

  - De commissie besluit af te zien van een wetgevingsfiche inzake het wetsvoorstel Implementatie richtlijn bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen (35190).
  - Op verzoek van het lid Atsma (CDA) zal de op 4 september jl. aan de Tweede Kamer gestuurde brief inzake Duurzame veehouderij (TK 28973, 218) ter informatie aan alle leden van de commissie worden gestuurd.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  17.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34552, U

  Brief van de staatssecretaris van Financiën over de stand van zaken bij de uitwerking van suggesties voor verbetering van de giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling; Belastingplan 2017

  De leden van de CDA-fractie (Essers) hebben kenbaar gemaakt in schriftelijk overleg te willen treden naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Financiën over de giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling (34 552, U). Inbreng ten behoeve van het schriftelijk overleg wordt geleverd op woensdag 11 september 2019.

  2.
  35000, S

  De commissie besluit de brief (35 000, S) voor kennisgeving aan te nemen. Desgewenst kan het onderwerp betrokken worden bij de Algemene Financiële Beschouwingen van 19 november 2019.

  3.
  35026, P

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën (35 026, P) voor kennisgeving aan te nemen. Desgewenst kan het onderwerp betrokken worden bij de AFB.

  4.
  35026, Q

  Brief van de staatssecretaris van Financiën over de aanpassing van box 3; Belastingplan 2019

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën (35 026, Q) voor kennisgeving aan te nemen. Desgewenst kan het onderwerp betrokken worden bij de AFB.

  5.
  35000 IX, D

  Halfjaarlijks toezeggingenrappel najaar 2019

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën inzake het halfjaarlijks toezeggingenrappel najaar 2019 (35 000, IX, D) op 24 september 2019 opnieuw ter bespreking te agenderen.

  6.
  21.501-07, AQ

  Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 juli 2019; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 juli 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  7.
  21.501-07, AR, AS.

  Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda voor de Eurogroep en informele Ecofinraad van 13 en 14 september 2019; Brief van de minister van Financiën inzake nazending geannoteerde agenda Eurogroep van 13 september 2019; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 september 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  17.30 uur
  (Geen besluitpunten)