Commissies op dinsdag 12 november 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  informeel overleg 9.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  deskundigenbijeenkomst 9.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  12.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.213

  Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

  De commissie besluit tot een technische briefing over het wetsvoorstel op 26 november 2019 en stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 december 2019.

  2.
  21.501-31, R

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake verslag Raad WSBVC 24 oktober 2019; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  De commissie besluit de brief van 4 november 2019 (21.501-31, R) voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  Ambassadeursconferentie

  De leden Rookmaker (Fractie-Otten) en Schalk (SGP) geven aan voornemens te zijn deel te nemen aan de Ambassadeursconferentie. De commissie wenst geen specifieke thema's op te geven.

 • College van Senioren
  12.45 uur
 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

  De commissie verwacht dat er geen behoefte zal zijn aan een debat over de begrotingen voor Buitenlandse Zaken (35300-V), voor Defensie (35300-X) en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35300-XVII).

  2.
  Ambassadeursconferentie

  De leden Van Apeldoorn (SP, voorzitter commissie BDO), Arbouw (VVD), Dittrich (D66) en Koole (PvdA, onder voorbehoud) geven aan deel te willen nemen aan de Ambassadeursconferentie op donderdag 30 januari 2020.

  De commissie wenst de volgende thema’s toe te voegen aan de lijst met gespreksonderwerpen en verzoekt tevens om de lijst van vorig jaar aan de eerstvolgende commissieagenda te koppelen.

  - Samenwerking binnen de NAVO
  - Europese veiligheid en Defensie
  - Mensenrechten
  - Positie Nederland in een veranderende wereld(orde)
  - Trans-Atlantische betrekkingen
  - Technologische ontwikkelingen (Artificial Intelligence, 5G, kwetsbaarheid vitale functies)

  3.
  Terugkoppeling NAVO Parlementaire Assemblee Annual Session

  Het lid Arbouw (VVD) geeft een mondelinge terugkoppeling van zijn deelname aan de Annual Session van de Parlementaire Assemblee van de NAVO in Londen van 11 t/m 14 oktober 2019.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35137

  Aanpassing referentielanden voor vaststelling geneesmiddelenprijzen

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van FVD (Van Pareren). De fracties van PvdA (Nooren) en GroenLinks (Van Gurp) leveren gezamenlijk inbreng.
  De commissie streeft naar spoedige plenaire afhandeling van het wetsvoorstel, conform het verzoek de minister voor MZS van 6 november jl. (35137, D) en stemt in met het voorgestelde tijdpad.

  2.
  34971

  Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Adriaansens), CDA (Prins), GroenLinks (Van Gurp), PvdA (Nooren) en ChristenUnie (Verkerk).
  De commissie besluit toezegging T02090 als openstaand geregistreerd te laten staan.

  3.
  Implementatie donorregistratiesysteem

  Verslag nader schriftelijk overleg (33506, AF)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de PVV-fractie (Van Kesteren).

  4.
  Stand van zaken gecentraliseerde tolkvoorziening voor auditief beperkten

  Afschrift van brief van de minister van VWS aan de Tweede Kamer van 4 november 2019 (35070, F)

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

  5.
  Kabinetsreactie Evaluatie Wet Kinderombudsman

  Brief van de minister van VWS van 7 juni 2019 (34758, A)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de PVV-fractie (Van Kesteren).

  6.
  Uitnodiging Ambassadeursconferentie

  Enkele leden zijn geïnteresseerd in deelname en zullen zich per e-mail aanmelden. De commissie denkt aan de volgende gespreksthema's op VWS-gebied: farmacie, toegankelijkheid gezondheidsstelsel / basisvoorzieningen in de zorg, preventie, gehandicaptenzorg in niet westerse landen, vergrijzing/gebrek aan menskracht en levensstijl (bijvoorbeeld het concept Blauwe zones).

  7.
  Mededelingen en informatie

  De commissie heeft kennisgenomen van de aan de Tweede Kamer gestuurde brief van 7 november jl. over een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (TK 31839, 699) en stelt voor het jeugdstelsel in algemene zin te betrekken bij het mondeling overleg over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg op 21 januari 2020 en daarna te bezien of en hoe hier een vervolg aan kan worden gegeven.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35300, N

  Het verslag van het schriftelijk overleg wordt voor kennisgeving aangenomen.
  De commissie neemt kennis van de door de Voorzitter aan de fracties toegewezen spreektijden (voor eerste èn tweede termijn).

  2.
  Inventarisatie wenselijkheid tot het houden van een begrotingsdebat

  De commissie geeft aan geen behoefte te hebben aan een separaat begrotingsdebat over de begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld.

  3.
  Ambassadeursconferentie

  De leden Wever, Backer, Van Apeldoorn en Schalk geven aan deel te willen nemen aan de ambassadeursconferentie van donderdag 30 januari 2020.
  De commissie doet geen suggesties t.a.v. aan te snijden onderwerpen.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Tijdpad behandeling stelselherziening en toetsingsopties Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV)

  Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 8 november 2019 in reactie op de brief van 1 november 2019 (verslag schriftelijk overleg (34986, N)

  De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van 8 november 2019. Een conceptversie van de brief zal vooraf per mail aan de leden worden voorgelegd.

  2.
  Beleidsrijkheid van Invoeringswet en Aanvullingswetten bodem, geluid, natuur en grondeigendom

  Brief - met bijlage - van de minister voor Milieu en Wonen van 7 november 2019 in reactie op de brief van 17 oktober 2019 (verslag schriftelijk overleg (34986, M))

  De commissie neemt met instemming kennis van de brief met bijlage van 7 november 2019. De informatie zal worden betrokken bij de (verdere) behandeling van de Invoeringswet Omgevingswet en de vier aanvullingswetten.

  3.
  Uitnodiging Ambassadeursconferentie

  Het lid Kluit (GL) is geïnteresseerd in deelname en zij stelt het onderwerp fietsbeleid voor.

  4.
  Rondvraag

  Onder verwijzing naar de op 27 juni 2019 (33118, AV) aangeboden 'Monitor Invoering Omgevingswet' en naar de toen eveneens aangeboden rapportage 'Invoering Omgevingswet bij Omgevingsdiensten', informeert het lid Rietkerk (CDA) naar de meest recente versies van deze stukken.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35050

  Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Pijlman), PvdA (Sent), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Schalk).

  2.
  34035 / Toezegging T02722

  Toezegging Stand van zaken kwaliteitsafspraken en betrokkenheid medezeggenschap (35.007); Wet studievoorschot hoger onderwijs

  De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 november 2019 inzake besteding opbrengsten leenstelsel en stand van zaken kwaliteitsafspraken (34035, AH) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02722 blijft open staan.

  3.
  Toezegging T01826

  Toezegging Invoering eindtoets speciaal onderwijs (33.157)

  Naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 6 november 2019 inzake verplichte eindtoets in sbo en so (33157, Q) besluit de commissie op 19 november 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg. Toezegging T01826 blijft open staan.

  4.
  Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

  Het is de voorlopige inschatting van de fracties van PvdA en SP dat een begrotingsdebat over de begroting OCW wenselijk en noodzakelijk is. De fractie van GroenLinks beraadt zich nog. Woordvoerders van andere fracties geven aan in te schatten dat een debat niet noodzakelijk is.

  5.
  Rondvraag

  De voorzitter memoreert dat dit de laatste vergadering van het lid Hermans (FVD) is.

  Het lid De Blécourt-Wouterse (VVD) meldt zich aan voor de ontvangst door de commissie van een delegatie van de commissie voor Cultuur, Geschiedenis en Studie van de Chinese CPPCC. Naast de commissievoorzitter hadden eerder de leden Pijlman (D66), Nanninga (FVD) en Rookmaker (fractie-Otten) zich al aangemeld.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.300 IV, E

  Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het verloop van het tweede voortgangsoverleg Bestuursakkoord Bonaire 2018 - 2022; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020

  De commissie besluit de brief van 14 oktober 2019 (35.300 IV, E) voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

  Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020

  De commissie komt tot de voorlopige inschatting dat een begrotingsdebat Koninkrijksrelaties en BES-fonds (IV) niet behoeft plaats te vinden.

  3.
  Ambassadeursconferentie

  De leden Jorritsma-Lebbink (VVD), Van der Burg (VVD), Beukering (FVD), Dittrich (D66), Ester (ChristenUnie) en Schalk (SGP) geven aan voornemens te zijn deel te nemen aan de Ambassadeursconferentie. De commissie verzoekt om een Koninkrijkstafel te organiseren tijdens de conferentie ten behoeve van bespreking van lopende onderwerpen met betrekking tot het Caribisch deel van het Koninkrijk.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  15.25 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34985

  Aanvullingswet natuur Omgevingswet

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Rietkerk), D66 (Moonen), ChristenUnie (Huizinga-Heringa) en SGP (Van Dijk). De fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Recourt), SP (Janssen), PvdD (Nicolaï), Fractie-Otten (Rookmaker) en 50PLUS (Baay-Timmerman) leveren gezamenlijk inbreng.

  2.
  Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

  Brief van de minister van LNV van 6 september 2019 (34985, B)

  Inbreng ten aanzien van het ontwerp van het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet is door de desbetreffende fracties verwerkt in hun inbreng voor voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet. (zie punt 1 van de korte aantekeningen)

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35206 (R2127)

  Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019

  De commissie besluit de procedure aan te houden in afwachting van het gewijzigde voorstel van wet.

  2.
  34641

  Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 3 december 2019.

  3.
  35300 VI, D

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  De commissie besluit naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 11 juli 2019 als volgt:
  - Toezeggingen T01774, T02599, T02648, T02678, T02679, T02710 en T02711 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2020.
  - Toezeggingen T01615, T02307, T02308 en T02609 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2020.
  - Toezeggingen T01925 en T02771 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021.
  - Toezegging T01924 als openstaand te beschouwen en de minister van J&V te rappelleren wanneer hij verwacht de beleidsreactie te kunnen toesturen.
  - Toezegging T02453 als openstaand te beschouwen en de minister voor Rechtsbescherming te rappelleren wanneer hij verwacht de beantwoording toe te kunnen zenden op de uitgaande brief van de Eerste Kamer van 7 maart 2018.
  - Toezegging T02707 als openstaand te beschouwen en de minister van J&V te rappelleren wanneer hij verwacht de Eerste Kamer te kunnen informeren.

  Toezegging T02709 was reeds als voldaan aangemerkt door de commissie.

  4.
  Inventarisatie onderwerpen gesprek met de vertegenwoordigers van Tegenlicht

  De commissie inventariseert een aantal onderwerpen voor het gesprek. Deze onderwerpen zullen naar de vertegenwoordigers van Tegenlicht worden doorgeleid.

  5.
  Uitnodiging Ambassadeursconferentie

  De commissie bespreekt de uitnodiging voor de Ambassadeursconferentie en stelt een aantal gespreksonderwerpen voor.
  De leden Dittrich, Van Wely, Baay-Timmerman melden zich aan voor deelname.

  6.
  Mededelingen en informatie

  De commissievoorzitter informeert de leden over het initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit (35130 (R2119)) dat op 19 november 2019 voor procedure geagendeerd is bij de commissie I&A/JBZ. Naar aanleiding hiervan wordt de staf gevraagd een aantal procedurele vragen uit te zoeken voorafgaand aan de behandeling van de procedure.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  informeel overleg 16.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  informeel overleg 16.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Raad van Europa Conferentie van Voorzitters van parlementen

  De Kamervoorzitter doet mondeling verslag van zijn deelname aan de Conferentie van Voorzitters van Parlementen, de tweejaarlijkse conferentie georganiseerd door de Raad van Europa.

  2.
  Ambassadeursconferentie

  De commissie houdt een voorbespreking van de Ambassadeursconferentie. Diverse leden melden zich aan en tevens worden suggesties gedaan voor de te bespreken thema's.

  3.
  21.501-02, BD

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 19 november 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 19 november 2019.

 • Commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toepassing Rijkscoördinatieregeling op voorbereiding project 'militair radarstation Herwijnen'

  De commissies besluiten het agendapunt opnieuw te agenderen tijdens de vergadering van 19 november 2019 in afwachting van de publicatie van het woordelijk verslag van het Mondeling Overleg met de staatssecretaris van Defensie d.d. 5 november 2019.

  De commissies besluiten in de tussentijd de staatssecretaris van Defensie schriftelijk te vragen om een overzicht van de stappen en de overwegingen die hebben geleid tot de keuze voor Herwijnen als meest dan wel enige geschikte locatie voor het militair radarstation, alsmede wanneer het onderzoek naar alternatieve locaties is afgerond.

 • Commissies voor Financiën (FIN) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  informeel overleg 18.15 uur
  (Geen besluitpunten)