Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissies op dinsdag 14 april 2020Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissies voor Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  9.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Nationaal Hervormingsprogramma 2020

  Inbreng voor schriftelijk overleg is geleverd door de fractie van de ChristenUnie (Ester), waar FVD zich bij aansluit, en door de fractie van GroenLinks (Vendrik).

  2.
  Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2020

  Inbreng voor schriftelijk overleg is geleverd door de fractie van de ChristenUnie (Ester), waar FVD zich bij aansluit, en door de fractie van GroenLinks (Vendrik).

  3.
  Rondvraag

  De leden van de PvdA-fractie stellen voor een debat of een mondeling overleg te plannen voorafgaand aan het zomerreces over:

  (1) Klimaatmaatregelen
  (2) Micro-economische gevolgen van het Corona-beleid (binnen EZK/LNV)
  (3) Macro-economische en financiële gevolgen van het Corona-beleid (binnen FIN)

  Dit voorstel zal geagendeerd worden in een volgende commissievergadering van de beide commissies.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  9.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35205

  Wet vliegbelasting

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 mei 2020.

  2.
  21.501-07, BH, BI, BJ, BK, BL

  Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 23 en 24 maart 2020, geannoteerde agenda van de Eurogroep van 7 april 2020 en beantwoording Tweede Kamervragen Leijten (SP); Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda van de ingelaste informele Ecofinraad van 23 maart 2020; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda van de Eurogroep van 24 maart 2020; Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep van 16 maart 2020; Brief van de minister van Financiën inzake nazending geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 maart 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de brieven van de minister van Financiën voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  CXXXIX/35300, D Spoedeisende wetsvoorstellen

  De commissie besluit de lijst met spoedeisende wetsvoorstellen voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  9.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  CXXXIX / 35300, D Spoedeisende wetsvoorstellen

  De commissie heeft kennisgenomen van de brief d.d. 9 april 2020 van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming over spoedeisende wetsvoorstellen Eerste Kamer eerste helft 2020 (EK CXXXIX/35.300, D) en plaatst geen opmerkingen bij de spoedeisendheid van genoemde wetsvoorstellen die het werkterrein van de commissie betreffen.

  2.
  35130 (R2119)

  Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit

  De commissie behandelt de nadere procedure via de mail en besluit het agendapunt aan te houden tot 12 mei 2020.

  3.
  32317, KS

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over het verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 2019; JBZ-Raad

  Via de mail wordt inbreng geleverd voor nader schriftelijk overleg inzake het verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 2019 (32317, KS) door de fracties van GroenLinks (Karimi) en PvdA (Vos) gezamenlijk en door de fractie van PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  Tevens is door de fracties van GroenLinks (Karimi) en PvdA (Vos) gezamenlijk inbreng geleverd naar aanleiding van het verslag van de JBZ-Raad van 13 maart 2020 (32317, KX). De conceptbrief zal met deze inbreng ter vaststelling op 21 april 2020 worden geagendeerd.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  9.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  CXXXIX / 35300, D spoedeisende wetsvoorstellen

  Kanttekeningen van diverse fracties zullen worden doorgeleid naar de Voorzitter. De minister zal verzocht worden een nadere onderbouwing van de spoedeisendheid te leveren, ook ten aanzien van de lijst die is aangeboden aan de Tweede Kamer.

  2.
  35106 (R2115)

  Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 mei 2020.

  3.
  35152

  Uitbreidingen toepassingsmogelijkheden Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 mei 2020.

  4.
  35122

  Wet straffen en beschermen

  De commissie brengt eindverslag uit en bespreekt een datumvoorstel voor een plenair debat op 12 mei 2020.

  5.
  35300 VI, AB

  Brief van de minister van BZK met de appreciatie over Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het slavernijverleden (35.300 VI, Y); Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  Het lid Nicolaï (PvdD) geeft aan zijn motie nog langer aan te willen houden naar aanleiding van de brief van de minister van BZK, d.d. 10 april 2020.

  6.
  33996, S

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de uitvoering van de motie-Van Dijk c.s. over een verbod op reclame (online)gokken; Organiseren van kansspelen op afstand

  Ten aanzien van het verslag van een schriftelijk overleg besluit de commissie de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 3 maart 2020, voor kennisgeving aan te nemen.

  7.
  T02770

  Toezegging Handhavingsmiddelen inzetten om de reclames van illegale aanbieders terug te dringen (33.996)

  Ten aanzien van de status van de toezegging T02770 naar aanleiding van de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 3 maart 2020, over de uitvoering van de motie-Van Dijk c.s. over een verbod op reclame (online)gokken (EK 33996, S) besluit de commissie - op voorstel van het lid Gerkens (SP) - de toezegging als openstaand te beschouwen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 12 mei 2020.

  8.
  33032 / 33514 (R1998), P en 33032 / 33514 (R1998), Q

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het rapport "Omgang tussen grootouders en kleinkinderen"; Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van twee onderzoeksrapporten naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap; Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder

  De commissie behandelt de brieven van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 4 en 27 maart 2020, via de mail en besluit deze brieven opnieuw te agenderen wanneer de beantwoording van de uitgaande brief van 28 januari 2020 is ontvangen.

  9.
  35300 VI, O

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de stand van zaken van de regelgeving op het gebied van mediation; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  Naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg besluit de commissie de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 9 maart 2020, voor kennisgeving aan te nemen.

  10.
  35300 VI / 34997, P

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over het contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit; Wet experiment gesloten coffeeshopketen

  Naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg besluit de commissie de brief van de minister van J&V, d.d. 9 maart 2020, voor kennisgeving aan te nemen.

  11.
  T02646 en T02707

  Toezegging Toezenden brief met het advies van het Strategisch Beraad Ondermijning (34.775 VI); Toezegging Het inzetten van een campagne inzake cybercrime mede in het kader van ondermijning (34.372)

  De commissie besluit de status van de toezeggingen T02646 en T02707 naar aanleiding van de brief van de minister van J&V, d.d. 9 maart 2020, over het contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (EK 35300 VI / 34997, P) als voldaan te beschouwen en niet in schriftelijk overleg te treden over de toezeggingen.

  12.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Janssen (SP) verzoekt de commissie of zij in (schriftelijk) overleg wenst te treden met de minister van JenV over de gevolgen voor het Jaarplan Rechtspraak als gevolg van de Corona-maatregelen. Het lid Bikker (ChristenUnie) verzoekt de commissie of zij, naar aanleiding van de Motie-Bikker c.s. over de evaluatie van de contraterrorismewetgeving (34.775 VI, T), in schriftelijk overleg wenst te treden over de Evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding. Beide verzoeken zullen op 21 april 2020 worden geagendeerd.

  13.
  Rondvraag

  Het lid Nicolaï (PvdD) verzoekt, naar aanleiding van zijn schriftelijk vragen aan de minister van J&V - d.d. 31 maart 2020 - over noodverordeningen, voor de commissievergadering J&V van 21 april 2020 te agenderen een verzoek aan de commissie J&V de minister te rappelleren inzake de vraag naar een overzicht van alle voor burgers rechtens geldende noodmaatregelen en dat overzicht telkens te actualiseren, en tevens een verzoek of moet worden voorzien in een versoepeling van de regeling van bezoekrecht aan ouderen in verpleeg-/verzorgingshuizen.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  10.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  CXXXIX / 35.300, D

  Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming over spoedeisende wetsvoorstellen Eerste Kamer eerste helft 2020; Miljoenennota 2020

  De commissie heeft kennisgenomen van de brief d.d. 9 april 2020 van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming over spoedeisende wetsvoorstellen Eerste Kamer eerste helft 2020 (EK CXXXIX/35.300, D). De leden van de PvdA-fractie (Sent) wensen de regering te verzoeken om een nadere, uitvoerige toelichting aangaande de spoedeisendheid van de wetsvoorstellen die het werkterrein van de commissie betreffen, alsmede wensen deze leden zicht te krijgen op de wetsvoorstellen die het werkterrein van de commissie betreffen die nog in de Tweede Kamer in behandeling zijn en na afronding van die behandeling als spoedeisend bij de Eerste Kamer zullen worden aangemeld.

  2.
  35316

  Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van uitwisseling persoonsgegevens

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 mei 2020.

  3.
  35174

  Opheffen van discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte

  De commissie houdt vast aan een plenair debat over wetsvoorstel 35174 en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op of na 12 mei 2020, in ieder geval niet op dezelfde datum als wetsvoorstel 35213.

  4.
  35213

  Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

  De commissie houdt vast aan een plenair debat over wetsvoorstel 35213 en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op of na 12 mei 2020, in ieder geval niet op dezelfde datum als wetsvoorstel 35174.

  5.
  32043, AA

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW inzake het principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel; Toekomst pensioenstelsel

  De commissie besluit de brief van de minister van SZW d.d. 6 maart 2020 (32.043, AA) voor kennisgeving aan te nemen.

  6.
  T02789

  Toezegging Brede verkenning van de dubbele vergrijzing (35.300)

  De commissie besluit toezegging T02789 als deels voldaan te beschouwen en de deadline ongewijzigd te laten op 1 januari 2021. De commissie besluit voorts de brief van de minister van SZW d.d. 2 april 2020 (35.300, AL) voor kennisgeving aan te nemen.

  7.
  21.501-31, V

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake verslag informele Raad WSBVC van 19 maart 2020; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  De fractie van het CDA geeft te kennen enkele vragen te willen stellen n.a.v. de brief van de minister van SZW d.d. 30 maart 2020 (21.501-31, V). Een conceptbrief zal voorgelegd worden aan de commissie.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  10.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35252

  Wet versterken positie mbo-studenten

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 21 april 2020 te houden.

  2.
  35289

  Wijziging Wet educatie beroepsonderwijs inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt op 21 april 2020 geleverd.

  3.
  Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister van OCW

  De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 maart 2020 inzake halfjaarlijks toezeggingenrappel (35300 VIII, H) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de in de brief genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

  T02700: de toezegging staat nog open.
  T02055: de deadline wordt naar 1 januari 2021 verplaatst.
  T02419: de toezegging staat nog open.
  T02421: de toezegging is voldaan.
  T02622: de toezegging is voldaan.
  T02623: de deadline wordt verplaatst naar 1 juli 2021.
  T01763: de toezegging staat nog open.
  T02067: de toezegging staat nog open.
  T02420: de toezegging staat nog open.
  T02723: de deadline wordt naar 1 januari 2021 verplaatst.
  T02448: de deadline wordt naar 1 september 2020 verplaatst.

  4.
  Toezegging T02497

  Toezegging Laaggeletterdheid (34.775)

  De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 maart 2020 inzake laaggeletterdheid (35300, AJ) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02497 als voldaan.

  5.
  35399

  EU-voorstel: Besluit van de Raad tot verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne (COM(2020)32)

  De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 maart 2020 inzake beantwoording vragen wetenschappelijke en technologische samenwerking met Oekraïne (35399, A) wordt voor kennisgeving aangenomen.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  10.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Inwerkingtreding Omgevingswet

  Brief - met bijlagen - van de minister voor Milieu en Wonen van 1 april 2020 (33118, BC)

  De commissies bespreken de brief van de Minister voor Milieu en Wonen via de mail en besluiten desgewenst inbreng voor schriftelijk overleg te leveren wanneer de beantwoording van Tweede Kamervragen over de brief bekend is.

  2.
  34985

  Aanvullingswet natuur Omgevingswet

  De commissies bespreken via de mail een nieuw datumvoorstel voor het plenaire debat over het wetsvoorstel. De datumvoorstellen van de verschillende fracties lopen uiteen, mede gelet op de brief van de minister voor Milieu en Wonen over uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (zie punt 1 van de korte aantekeningen), zodat besloten wordt het agendapunt opnieuw te agenderen op 12 mei 2020.

  3.
  Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

  Brief van de minister van LNV van 6 september 2019 (34985, B)

  De commissies besluiten via de mail het ontwerpbesluit te betrekken bij het plenaire debat over het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet, dat op een nog nader te bepalen datum plaats zal vinden (zie punt 2 van de korte aantekeningen).

  4.
  Rondvraag

  Het lid Nicolaï (PvdD) verzoekt via de mail de minister voor Milieu en Wonen te rappelleren betreffende de schriftelijke vragen die hij gesteld heeft, d.d. 2 april 2020, over een recente publicatie in NRC over de Omgevingswet. Daarbij is het verzoek de beantwoording uiterlijk 20 april 2020 aan de Kamer te doen toekomen.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  10.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Spoedeisende wetsvoorstellen

  De commissie neemt kennis van de brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming van 9 april 2020 inzake spoedeisende wetsvoorstellen Eerste Kamer eerste helft 2020 (CXXXIX/35300, D). Zij heeft in meerderheid geen opmerkingen bij de spoedeisendheid van de wetsvoorstellen die het werkterrein van de commissie betreffen. De PVV-fractie (Van Hattem) merkt op dat de Wet digitale overheid wat haar betreft niet spoedeisend is. De PvdA-fractie (Koole) brengt aanvullend aandachtspunten naar voren, die niet direct zien op de wetsvoorstellen in de lijst.

  2.
  34972

  Wet digitale overheid

  Uit de geboden behandelopties kiest de commissie in meerderheid voor het eerst houden van een technische briefing en een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel en vervolgens het voorbereidend onderzoek verrichten. De staf gaat na wanneer en hoe de gevraagde technische briefing kan worden gehouden.

  3.
  34972, B/45

  Brief regering; Ontwerpbesluit digitale overheid; Wet digitale overheid

  De commissie stemt in met de conceptbrief inzake stuiting van de voorhangtermijn van het Ontwerpbesluit digitale overheid.

  4.
  29362, F

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over het interbestuurlijk programma (IBP); Modernisering van de overheid

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg over het IBP wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

  5.
  Toezegging T02657

  Toezegging Ondermijning (34.716)

  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 maart 2020 inzake deze toezegging (34716, L) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02657 als voldaan.

  6.
  Toezegging T01895

  Toezegging Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer (33.797)

  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 april 2020 inzake afschrift Eerste Kamer inzake besluit verlengingsaanvraag gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Vlaardingen wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit eventuele volgende meldingen af te wachten.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  11.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  33845, AC

  Brief regering; Kabinetsappreciatie afsprakenlijst Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO); Interparlementair Koninkrijksoverleg vanaf 2014

  De commissie besluit de kabinetsreactie (33.845, AC) voor kennisgeving aan te nemen en t.z.t. te agenderen in een gecombineerde vergadering van de commissies voor Koninkrijksrelaties van beide Kamers ter voorbereiding op het volgende Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO).

  2.
  35300 IV / CXIX, L

  Brief van de staatssecretaris van SZW inzake Voortgang programma BES(t) 4 kids: goede en betaalbare kinderopvang en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016

  De commissie besluit het afschrift van de brief aan de Tweede Kamer (35.300 IV / CXIX, L) voor kennisgeving aan te nemen en desgewenst te betrekken bij de bespreking van de volgende voortgangsrapportage inzake het ijkpunt voor de bestaanszekerheid Caribisch Nederland, welke voor de zomer wordt verwacht.

  3.
  T01222

  Toezegging De Eerste Kamer zal tweemaal per jaar geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB 'Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten' (32.213 (R1903)

  De commissie besluit de brief met de 36e voortgangsrapportage Sint Maarten (31.568, L) voor kennisgeving aan te nemen en in afwachting van de volgende rapportage toezegging T01222 ongewijzigd als openstaand te blijven beschouwen.

  4.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Recourt (PvdA) stelt voor dat de commissie de regering verzoekt de Eerste Kamer rechtstreeks te informeren over de hulp en ondersteuning die zij biedt bij het bestrijden van de Corona-crisis en de maatschappelijke gevolgen ervan in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het lid Gerkens (SP) zou graag de mogelijkheid willen hebben om op basis van de aldus toegezonden informatie - zo daar aanleiding voor is - in schriftelijk overleg te treden met de regering.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  11.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Inventarisatie spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2020

  Brief van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming van 9 april 2020 (EK CXXXIX / 35300, D)

  Naar aanleiding van de brief van de ministers van J&V en Rechtsbescherming van 9 april 2020 met de spoedeisende wetsvoorstellen (EK CXXXIX / 35300, D) zijn de fracties van PVV en SGP van mening dat wetsvoorstel 35173 (Wijziging van de Embryowet) niet aangemerkt kan worden als spoedeisend. De PVV-fractie vindt daarnaast wetsvoorstel 35321 (Uitbreiding rookverbod) niet spoedeisend. De overige fracties hebben naar aanleiding van de brief geen opmerkingen.

  2.
  Halfjaarlijks rappel toezeggingen

  Verslag schriftelijk overleg (35300 XVI, D)

  De commissie neemt kennis van de brief van 12 maart 2020 in reactie op het rappel toezeggingen (verslag schriftelijk overleg; 35300 XVI, D) en besluit toezegging T02175 aan te merken als voldaan; toezeggingen T02594 en T02589 blijven aangemerkt als respectievelijk openstaand en deels voldaan, met als deadline 1 juli 2020; toezegging T02676 wordt opgenomen als zgn. legisprudentie-toezegging.

  3.
  Rondvraag

  De fracties van GroenLinks (Van Gurp) en PvdA (Nooren) geven te kennen vragen te willen stellen over de spoedwet- en regelgeving omtrent gegevensgebruik binnen de zorg. Een conceptbrief op basis van de gezamenlijke inbreng van beide fracties zal via de e-mail aan de commissie worden voorgelegd, zodat andere fracties in de gelegenheid worden gesteld zich desgewenst aan te sluiten bij de vragen.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  11.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35267

  Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen

  Via de mail is door de fracties van CDA (Rietkerk), GroenLinks (Kluit), SP (Janssen) en ChristenUnie (Verkerk) inbreng geleverd voor voorlopig verslag.

  2.
  Inventarisatie spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2020

  Brief van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming van 9 april 2020 (CXXXIX / 35300, D)

  De commissie heeft kennisgenomen van de brief d.d. 9 april 2020 van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming over spoedeisende wetsvoorstellen Eerste Kamer eerste helft 2020 en plaatst geen opmerkingen bij de spoedeisendheid van genoemde wetsvoorstellen die het werkterrein van de commissie betreffen, met uitzondering van het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34985). Een commissiemeerderheid geeft aan niet (noodzakelijk) de spoed te willen betrachten die de regering aan het wetsvoorstel geeft (d.i. afhandeling binnen twee maanden), gelet op de brief van de minister voor Milieu en Wonen, d.d. 1 april 2020, over het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (EK 33118, BC).
  Op 12 mei 2020 staat de bespreking van een nieuw datumvoorstel voor het plenaire debat over dit wetsvoorstel opnieuw geagendeerd in een gezamenlijke vergadering van de commissies EZK/LNV en IWO.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  12.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35292

  Implementatie richtlijn energie-efficiëntie

  De commissie heeft de nadere procedure via de mail besproken en besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 21 april 2020.

  2.
  35283

  Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas

  De commissie heeft de nadere procedure via de mail besproken en besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 21 april 2020.

  3.
  Europese Klimaatwet

  De commissie heeft de behandeling van het voorstel voor een Europese Klimaatwet via de mail besproken en besluit het BNC-fiche af te wachten, alvorens het voorstel opnieuw te agenderen.

  Uitgaande van tijdige beschikbaarheid van het BNC-fiche, kan de vervolg-agendering plaatsvinden op 21 april 2020.

  4.
  BNC-fiche en appreciatie inzake Europese Green Deal

  Verslag schriftelijk overleg (35377, D)

  Via de mail besluit de commissie inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op 19 mei 2020.
  Voorts besluit zij het voorliggende schriftelijk overleg te betrekken bij het mondeling overleg met de minister van EZK over de voortgang en uitwerking van het Klimaatakkoord en de kabinetsappreciatie van de Green Deal. Dat overleg stond geagendeerd voor 31 maart 2020, maar kon toen geen doorgang vinden. Het overleg zal nu worden gehouden op een nog nader door de commissie te bepalen datum

  5.
  Inventarisatie spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2020

  Brief van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming van 9 april 2020 (EK CXXXIX / 35300, D)

  De commissie heeft kennisgenomen van de brief d.d. 9 april 2020 van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming over spoedeisende wetsvoorstellen Eerste Kamer eerste helft 2020 (EK CXXXIX/35.300, D) en plaatst geen opmerkingen bij de spoedeisendheid van genoemde wetsvoorstellen die het werkterrein van de commissie betreffen. Wel bepleit de fractie van de SGP (Schalk) een duidelijker onderscheid tussen spoedeisendheid in verband met het regeerakkoord en spoedeisendheid in verband met de corona-crisis.

  6.
  Informatie over quota in de visserij

  Verslag schriftelijk overleg (21501-32, B)

  De commissie besluit via de mail dit agendapunt aan te houden tot 21 april 2020.