Commissies op dinsdag 1 december 2020Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  mondeling overleg 10.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • College van Senioren
  12.45 uur
 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 13.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35397

  Initiatiefvoorstel-Van den Bosch en Van der Molen Vervallen verplicht voorzitterschap commissies door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Koole), PVV (Van Hattem) en ChristenUnie (Verkerk).

  2.
  35129

  Initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), CDA (Doornhof), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole) en ChristenUnie (Verkerk). Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag en de nadere reactie van de regering uiterlijk 15 januari 2021, 16:00 uur, acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 19 januari 2021. Het lid Schalk (SGP) vraagt daarbij wel aandacht voor de eventuele nieuwjaarsreceptie van de Koning, waarmee in het verleden steeds rekening is gehouden.

  3.
  35242

  Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem) en Nicolaï (PvdD).

  4.
  32411

  Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en ChristenUnie (Verkerk).

  5.
  35450 B

  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2020 (voorjaarsnota)

  De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

  6.
  29362, H

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over het Interbestuurlijk programma (IBP); Modernisering van de overheid

  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 november 2020 inzake het interbestuurlijk programma (IBP) (29362, H) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit het IBP op 1 juni 2021 opnieuw te agenderen.

  7.
  34453, Q

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het voorgehangen ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 november 2020 inzake Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, Q) wordt aangehouden tot 12 januari 2021.

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  technische briefing 13.45 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  video-vergadering 14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35474, I

  Brief van de staatssecretaris van BZK over het akkoord tussen Aruba en Nederland over de derde tranche liquiditeitssteun 2020; Derde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten

  De commissie neemt kennis van de brief (35474, I) en wenst deze te betrekken bij het beleidsdebat Koninkrijksrelaties, dat is voorzien voor 2 februari 2021.

  2.
  35474/35433/35459, J

  Brief van de staatssecretaris van BZK ter aanbieding van toetsingskaders risicoregelingen liquiditeitssteun eerste en tweede tranche aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten

  De commissie neemt kennis van de brief (35474/35433/35459, J) en wenst deze te betrekken bij het beleidsdebat Koninkrijksrelaties, dat is voorzien voor 2 februari 2021.

  3.
  34269, A

  Brief van de staatssecretaris van BZK inzake afwijken van begrotingsnormen door Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

  De commissie neemt kennis van de brief (34269, A) en wenst deze te betrekken bij het beleidsdebat Koninkrijksrelaties, dat is voorzien voor 2 februari 2021.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35554

  Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel nog voor het kerstreces plenair te behandelen (bijvoorbeeld op 7/8 of 14/15 december a.s.) en erover te stemmen. De commissiegriffier zal de commissie informeren, zodra de datum van plenaire behandeling is vastgesteld.

  2.
  35282

  Wet taal en toegankelijkheid

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 12 januari 2021 te houden, samen met wetsvoorstel 35582.

  3.
  35582

  Variawet hoger onderwijs

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 12 januari 2021 te houden, samen met wetsvoorstel 35282.

  4.
  35352

  Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

  De commissie bespreekt het voorstel van het lid Schalk (SGP) voor het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Binnen de commissie blijkt onvoldoende steun voor het voorstel te bestaan.

  5.
  Toezegging T02912

  Toezegging Scholen getroffen door de coronacrisis (35.050)

  De brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 17 november 2020 inzake deze toezegging (35570 VIII / 34512 / 35050, A) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02912 als voldaan.

  6.
  E200026

  Commissiemededeling: Een Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers 2020-2025

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Stienen), PVV (Van Kesteren) en SGP (Schalk).

  7.
  COM(2020) 758 - EU-actieplan inzake integratie en inclusie

  De commissie besluit de procedure aan te houden tot 12 januari 2021. Op die datum kunnen fracties desgewenst al inbreng leveren. De staf gaat na of het actieplan samen met de commissie SZW moet worden opgepakt.

  8.
  JOIN(2020) 17 - EU-actieplan inzake gendergelijkheid en de versterking van de positie van de vrouw in de externe betrekkingen voor 2021-2025

  De commissie laat de eventuele behandeling van het actieplan, nu het specifiek om de externe betrekkingen gaat, aan de vaste commissie voor BDO.

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32.317, LO

  Brief van de minister en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake verslag van de informele JBZ-Raad van 13 november 2020; JBZ-Raad

  De commissies besluiten op 15 december 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over het verslag van de informele JBZ-Raad van 13 november 2020 (32317, LO). De commissies besluiten voorts het nieuwe pact voor Asiel en Migratie op 8 december 2020 opnieuw ter behandeling te agenderen in de commissievergadering van de commissie Immigratie en Asiel / JBZ-Raad.

  2.
  32317, LP

  Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 2 december 2020; JBZ-Raad

  De commissies besluiten op 8 december 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 2 december (32317, LP).

  3.
  JOIN(2020) 17 - EU-actieplan inzake gendergelijkheid en de versterking van de positie van de vrouw in de externe betrekkingen voor 2021-2025

  Leden van de commissies wensen de voortgang in het EU-actieplan (JOIN(2020)17) actief te volgen en geven er de voorkeur aan dat de commissie BDO het voortouw neemt voor eventueel schriftelijk overleg.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  video-vergadering 15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35572

  Belastingplan 2021

  Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Essers) en 50PLUS (Van Rooijen).

  Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020. Bij het debat kan de brief over de aangekondigde novelle inzake de BIK worden betrokken. De commissie spreekt de hoop en verwachting uit dat op 15 december de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan in stemming kunnen worden gebracht samen met de novelle inzake de BIK.

  2.
  35573

  Overige fiscale maatregelen 2021

  Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fractie van CDA (Essers).
  Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020.

  3.
  35574

  Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen

  De commissie stelt eindverslag vast. Conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - zal plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020.

  4.
  35575

  Wet CO2-heffing industrie

  Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fractie van VVD (Geerdink).
  Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020.

  5.
  35576

  Wet differentiatie overdrachtsbelasting

  Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), PvdA (Crone) - samen met CDA (Essers) - en 50PLUS (Van Rooijen).
  Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020.

  6.
  35577

  Wet aanpassing box 3

  Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fractie van CDA (Essers).
  Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020.

  7.
  35579

  Vaststelling tarieven opslag duurzame energie- en klimaattransitie 2021 en 2022

  Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink) en CDA (Essers).
  Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020.

  8.
  35568

  Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

  Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink) en CDA (Essers).
  Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020.

  9.
  35205

  Wet vliegbelasting

  De commissie stelt eindverslag vast en besluit de plenaire behandeling te voegen in de behandeling van het pakket Belastingplan op 7/8 december 2020, onder voorbehoud dat de commissie op maandagmiddag 7 december 2020 de novelle wijziging wet vliegbelasting (35645) formeel in behandeling kan nemen, teneinde te besluiten ook de novelle te betrekken bij het debat over het pakket Belastingplan. De CDA-fractie maakt kenbaar in dat geval met twee woordvoerders aan het debat deel te nemen.

  10.
  31066, S

  Brief van de staatssecretarissen van Financiën over het Jaarplan 2021 Belastingdienst, Toeslagen en Douane; Belastingdienst

  De commissie besluit de brief van 24 november 2020 (31 066, S) voor kennisgeving aan te nemen.

  11.
  Rondvraag

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toezegging T02877 - Uitvoeringsagenda VTH aan Kamer aanbieden, inclusief informatie over financiële aspecten

  Brief van de staatssecretaris van I&W van 23 november 2020 in reactie op de brief van 12 oktober 2020 (Verslag schriftelijk overleg (35054 / 34864, L))

  De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen en inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op 8 december 2020.

  2.
  Mededelingen en informatie

  - De commissie besluit de technische briefing van hedenmiddag over het DSO na te bespreken op 8 december 2020.

  - De commissie besluit op 8 december 2020 de positie van de Eerste Kamer bij de behandeling van het inwerkingtredings-KB betreffende de Omgevingswet te bespreken.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  video-vergadering 15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35555

  Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Van Ballekom), CDA (Oomen-Ruijten) mede namens GroenLinks (Van Gurp), PvdA (Sent) en 50PLUS (Van Rooijen), D66 (Moonen) en 50PLUS (Van Rooijen).

 • Commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Europese interoperabiliteit CoronaMelder

  Brieven van de minister van VWS van 18 november 2020 (35538, K) en 20 november 2020 (35538, L)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Bredenoord) - waarbij de fracties van GroenLinks en PvdD zich aansluiten - en SP (Gerkens).

  2.
  Verlenging van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 met drie maanden tot 10 april 2021

  Brief van de minister van VWS van 30 november 2020 (35538, M)

  De commissies nemen de brief voor kennisgeving aan.

  3.
  Rondvraag

  Het mondeling overleg over de motie-Kox c.s. (35570, G) vindt plaats op 8 december 2020, van 17.00 tot 18.00 uur.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 16.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  video-vergadering 17.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35256

  Wijziging Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

  De commissies stellen voor het voorbereidend onderzoek te houden op de eerste vergaderdag na het kerstreces, op 12 januari 2021.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 17.40 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35348

  Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op de eerste vergadering na het kerstreces, 12 januari 2021.

  2.
  35317

  Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en op 8 december 2020 opnieuw te agenderen.

  3.
  35454

  Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en op 8 december 2020 opnieuw te agenderen.

  4.
  26643 / 35570 VI, B

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming met de kabinetsreactie op een drietal algoritmen onderzoeken; Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden totdat de werkgroep artificiële intelligentie een deskundigenbijeenkomst heeft georganiseerd.

  5.
  34641

  Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

  De commissie stelt de geagendeerde conceptbrief vast en besluit deze aldus te verzenden, met dien verstande dat de leden van de fracties van VVD, CDA en PVV zich niet aansluiten bij de vragen.

  6.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Janssen (SP) stelt voor om de brief die de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de motie-Janssen c.s. over bepalende zeggenschap Staten-Generaal bij verlenging Tijdelijke wet maatregelen covid-19, die heden aan de Kamer is aangeboden, op 8 december 2020 te agenderen.

  Het lid Veldhoen (GroenLinks) stelt voor om de wenselijkheid van een debat over de begroting J&V en in het bijzonder de rechterlijke macht/financiering van de rechtspraak(keten) in het licht van de covid-19-crisis te agenderen op 8 december 2020.

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  mondeling overleg 17.45 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  video-vergadering 19.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E200016

  Commissiemededeling: Strategie voor duurzame chemische stoffen - Op weg naar een gifvrij milieu

  De commissies besluiten inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering en/of Europese Commissie op 15 december 2020.

  2.
  E200017

  Voorstel voor een besluit inzake het achtste milieuactieprogramma

  De commissies besluiten inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering en/of Europese Commissie op 12 januari 2021.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 19.25 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35633

  Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij

  De commissie besluit inbreng te leveren voor verslag op 8 december 2020 en stelt voor, onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk op vrijdag 11 december 2020, het wetsvoorstel plenair te behandelen op 14 en/of 15 december 2020.

  2.
  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met het verhogen van het subsidiepercentage voor sloop en enkele andere verbeteringen

  Verslag nader schriftelijk overleg (35006 / 28286, J)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV d.d. 27 november 2020 voor kennisgeving aan te nemen en het aangekondigde aangepaste ontwerpbesluit af te wachten.

  3.
  Overzicht aanhangige en nog te ontvangen wetsvoorstellen waarvan het gewenst is dat de Eerste Kamer deze voor 17 maart 2021 afhandelt

  Brief van de minister en de staatssecretaris van EZK van 25 november 2020 (35570 XIII / 35570 XIX, A)

  De commissie neemt kennis van de brief van de minister en staatssecretaris van EZK van 25 november 2020 en staat in het bijzonder stil bij het daarin opgenomen verzoek het begrotingsvoorstel Nationaal Groeifonds (35570 XIX) voor het kerstreces af te ronden. Dit brengt de commissie tot het verzoek de heden (1 december 2020) door de ministers van Financiën en EZK aan beide Kamers gestuurde brief inzake het Nationaal Groeifonds (35570 XIX, 35570, B), zo spoedig mogelijk te doen toekomen aan de leden van de commissies EZK/LNV en Financiën. Deze commissies hebben op 24 november 2020 besloten het begrotingsvoorstel van het Nationaal Groeifonds gezamenlijk te behandelen. In verband hiermee zal de behandeling van het begrotingsvoorstel Nationaal Groeifonds op 8 december 2020 worden geagendeerd in een gecombineerde vergadering van genoemde commissies, zodat de commissieleden zich op basis van genoemde brieven een oordeel kunnen vormen omtrent (de motivering van) de spoedeisendheid van dit begrotingsvoorstel.

  4.
  Klimaatnota

  Brief van de minister van EZK van 30 oktober 2020 (32813, R)

  De commissie besluit het debat in de Tweede Kamer inzake de Klimaat- en Energieverkenning 2020 af te wachten, alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen.

  5.
  Toezegging T02980 - Overzicht kosten klimaatbeleid Nederland

  Brief van de minister van EZK van 25 november 2020 (32813 / 35377, S)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 8 december 2020.

  6.
  Mestbeleid: plan van aanpak, derogatie en waterkwaliteit onder derogatiebedrijven

  Verslag schriftelijk overleg (33037 / 35233, V)

  De commissie besluit het VAO Mestbeleid in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen.

  7.
  Contouren toekomstig mestbeleid (33037 / 35233, U)

  Brief van de minister van LNV van 9 september over contouren toekomstig mestbeleid (33037 / 352333, U)

  De commissie besluit het VAO Mestbeleid in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen.

  8.
  Mededeling Europese Commissie renovatiegolfstrategie

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 8 december 2020.

  9.
  Jaarverslagen Raad van Advies voor de onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit

  Brief van de minister van LNV van 16 november 2020 (33835, A)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Prins (CDA) en Koffeman (PvdD). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.