Commissies op dinsdag 24 november 2020Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • College van Senioren
  12.45 uur
 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) , voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  video-vergadering 13.55 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35526, O

  Brief van de minister van VWS ter aanbieding van ministeriële regelingen ter uitvoering van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19; Tijdelijke wet maatregelen covid-19

  De commissies stellen de geagendeerde conceptbrief vast en besluiten deze aldus te verzenden met een reactietermijn op 4 december 2020 gesteld, opdat het agendapunt opnieuw geagendeerd kan worden op 8 december 2020, om tevens de behandeling van de brief van de minister van VWS van 19 november 2020 in de Tweede Kamer te bezien.

 • Commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toezegging T02996 - Website CoronaMelder.nl als centraal informatiepunt

  De commissies stellen vast dat de toezegging nog niet als voldaan kan worden aangemerkt. Een conceptbrief op basis van een algemene vraag en de inbreng van de fractie van de PvdD (Nicolaï) wordt deze week per e-mail aan de leden van de commissies voorgelegd. De brief zal eind deze week worden verstuurd.

  2.
  Concepttoezeggingen debat Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35538)

  De commissies stellen de geagendeerde concepttoezeggingen ongewijzigd vast en verzoeken om nog één toezegging toe te voegen.

  3.
  Europese interoperabiliteit CoronaMelder

  Brieven van de minister van VWS van 18 november 2020 (35538, K) en 20 november 2020 (35538, L)

  De commissies besluiten op 1 december 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  video-vergadering 14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Brief van de minister voor MZW van 2 oktober 2020 (27529, M)

  De commissie besluit het aangekondigde wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) af te wachten.

  2.
  Stand van zaken wijkverpleging c.a.

  Brief van de minister van VWS van 13 oktober 2020 (23235, A)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Prins-Modderaar) en PVV (Van Kesteren).

  3.
  Rondvraag

  De commissie besluit op een later moment met elkaar van gedachten te wisselen over het omgaan met belangen.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35554

  Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), CDA (Atsma), GroenLinks en PvdA (Veldhoen en Vos), D66 (Pijlman), PVV (Van Kesteren), SP (Janssen) en ChristenUnie (Bikker). De commissievoorzitter brengt in herinnering dat ontbrekende inbrengen kunnen worden geleverd tot en met woensdag 25 november 2020 en dat ruwe inbrengen naar het ministerie worden doorgestuurd. De reactietermijn van de proef van het voorlopig verslag is eerder bepaald op vrijdagochtend 27 november 2020. De memorie van antwoord moet uiterlijk dezelfde vrijdagmiddag om 16:00 uur van de minister ontvangen zijn, zodat de commissie op 1 december 2020 de nadere procedure kan bespreken.

  2.
  35042 / 35453

  Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster; Novelle Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster

  De commissie stelt voor de wetsvoorstellen na het kerstreces plenair te behandelen.

  3.
  35352

  Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 12 januari 2021 te houden. Tevens bespreekt zij op 1 december 2020 het verzoek van het lid Schalk (SGP) om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over aspecten van het wetsvoorstel te vragen.

  4.
  Toezeggingen T02461 en T02912

  Toezegging Scholen getroffen door de coronacrisis (35.050); Toezegging Wetsevaluatie (34.512)

  Naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 17 november 2020 inzake deze toezeggingen (35570 VIII / 34512 / 35050, A) besluit de commissie dat toezegging T02461 open blijft staan en de einddatum op 1 januari 2023 wordt gezet. Toezegging T02912 blijft eveneens open staan en wordt op 1 december 2020 opnieuw geagendeerd, samen met de brief aan de Tweede Kamer (35300 VIII / 25295, nr. 188).

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  technische briefing 14.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toezegging T02845 / 35424, J

  Toezegging Verlenging wet (35.424)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem) en PvdD (Nicolaï).

  2.
  Voortgang versterking en vernieuwing van de lokale democratie

  De brieven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 oktober en 18 november 2020 inzake voortgang versterking en vernieuwing van de lokale democratie (35570 VII, A en B) worden voor kennisgeving aangenomen.

  3.
  Toezegging T01895 / 33797, W

  Toezegging Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer (33.797)

  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Tilburg tot aanwijzing van gebieden voor selectieve woningtoewijzing (33797, W) wordt voor kennisgeving aangenomen.

  4.
  Voorstel van het lid Ganzevoort voor een themadebat

  De e-mail van het lid Ganzevoort (GroenLinks) houdende een voorstel voor een themadebat wordt door de commissie besproken. De voorzitter concludeert dat de commissie streeft naar een themadebat vóór de Tweede Kamerverkiezingen, dat alleen in de commissie BIZA wordt voorbereid. Het lid Ganzevoort treedt in overleg met de leden Koole (PvdA) en Verkerk (ChristenUnie) over aanpassing van zijn voorstel op onderdelen.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  video-vergadering 15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35463

  Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Bezaan).

  2.
  Tijdelijk vuurwerkverbod

  Brief van de staatssecretaris van I&W en de minister van J&V van 13 november 2020 (28684 / 25295, A)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van FVD (Dessing), PvdA (Recourt) en PVV (Bezaan). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3.
  Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

  De commissie verwacht dat de behandeling van de begroting voor Infrastructuur en Waterstaat en de begroting voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor zover het omgevingsrechtgerelateerde onderwerpen betreft, wenselijk is.

  Naar aanleiding van de bespreking van dit agendapunt besluit de commissie het verslag van het mondeling overleg met de minister van BZK, d.d. 10 november 2020, over de Omgevingswet op 1 december 2020 te agenderen voor bespreking.

 • Commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  video-vergadering 15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E200026 - Mededeling van de Europese Commissie over de LGBTIQ-strategie

  Commissiemededeling: Een Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers 2020-2025

  De commissies besluiten dat de mededeling enkel door de commissie OCW behandeld zal worden. Het leveren van inbreng wordt op verzoek van de D66-fractie aangehouden tot 1 december 2020. De fracties van GroenLinks en PVV geven reeds aan inbreng te willen leveren.

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 15.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toezegging T02904 - Brief over Rijksvastgoedbedrijf aan Tweede Kamer ook naar Eerste Kamer sturen

  Brief van de minister en staatssecretaris van BZK van 5 november 2020 (35133, J)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

  2.
  Definitieve Nationale Omgevingsvisie

  Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 11 september 2020 (34682, E / nr. 53)

  De commissies inventariseren de onderwerpen voor het mondeling overleg met de minister van BZK over de NOVI op 1 december 2020. De onderwerpen zullen vooraf aan het ministerie van BZK toegestuurd worden.

  3.
  Toezegging T02998 - Reactie op het rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur over de vitaliteit van bodems de Kamer toezenden

  Brief van de minister van LNV van 30 oktober 2020 (34985, L)

  De commissies besluiten de brief van de minister van LNV, d.d. 30 oktober 2020, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

  4.
  Mededelingen en informatie

  De commissies verzoeken de staf het verslag van het notaoverleg in de Tweede Kamer over de Omgevingswet, d.d. 25 november 2020, als bijlage toe te voegen aan de agenda van de technische briefing over het DSO, d.d. 1 december 2020.

  Voorts verzoeken de commissies de staf ambtelijk navraag te doen bij het ministerie van BZK naar toezending van het recente rapport van KPMG inzake de financiën van de transitie naar de Omgevingswet.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  video-vergadering 15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35572

  Belastingplan 2021

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik), D66 (Van der Voort), PvdA (Crone), SP (Van Apeldoorn) en SGP (Schalk).

  2.
  35573

  Overige fiscale maatregelen 2021

  Bij dit wetsvoorstel is geen inbreng geleverd, zodat de commissie volgende week eindverslag onder voorbehoud van plenaire behandeling zal kunnen vaststellen.

  3.
  35574

  Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van VVD (Geerdink).

  4.
  35575

  Wet CO2-heffing industrie

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), GroenLinks (Vendrik), D66 (Van der Voort), PvdA (Crone), PVV (Van Strien), SP (Van Apeldoorn) en SGP (Schalk).

  5.
  35576

  Wet differentiatie overdrachtsbelasting

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers) en D66 (Van der Voort).

  6.
  35577

  Wet aanpassing box 3

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), FVD (Frentrop), CDA (Essers), D66 (Van der Voort), en PvdA (Crone).

  7.
  35568

  Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers) en GroenLinks (Vendrik).

  8.
  35579

  Vaststelling tarieven opslag duurzame energie- en klimaattransitie 2021 en 2022

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), SP (Van Apeldoorn) en SGP (Schalk).

  9.
  CXLI, A

  Brief van de minister van Financiën met het verzoek om overleg voor het maken van werkafspraken over vertrouwelijke informatievoorziening bij koersgevoelige informatie; Vertrouwelijke informatievoorziening bij koersgevoelige informatie

  De commissie verzoekt de staf in ambtelijk overleg te treden met het ministerie, waarna te maken werkafspraken ter bespreking wederom geagendeerd zullen worden, teneinde de Voorzitter hierover van advies te dienen.

  10.
  35433, F

  Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de tussentijdse evaluatie en verlenging van de herverzekering van leverancierskredieten; Tweede incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten

  De commissie besluit de brief van 12 november 2020 (35 433, F) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02923 als 'voldaan' te beschouwen.

  11.
  35 026 / 35 302, U

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretarissen van Financiën over een doenvermogentoets bij fiscale wetsvoorstellen; Belastingplan 2019

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden in afwachting van de behandeling van dit onderwerp tijdens het debat over het pakket Belastingplan 7/8 december 2020 en te agenderen in januari 2021.

  12.
  21.501-07

  Brief van de minister van Financiën inzake verslag videoconferentie Eurogroep en Ecofin van 3 en 4 november 2020; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 30 november en 1 december 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de brieven van 18 en 20 november 2020 (21 501-07, CJ en 21 501–07 CK) voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  video-vergadering 15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Stand van zaken Tweede Kamerbehandeling Wijziging Verzamelwet Brexit (35595)

  Met het oog op de gewenste plenaire afwikkeling vóór het kerstreces 2020 en onder het voorbehoud van (tijdige) aanvaarding van het wetsvoorstel (35595) in de Tweede Kamer, geeft de commissie aan dat zij beoogt om op 8 december a.s. de procedure vast te stellen en inbreng voor verslag te leveren.

  2.
  E200025

  Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2020

  De fractie van FVD (Van Wely) levert inbreng voor schriftelijk overleg.

  3.
  Virtuele COSAC 30 november en 1 december

  De commissie stemt in met de ambtelijk voorbereide annotaties.

  4.
  Informeel videogesprek met uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie Vestager

  Commissievoorzitter Oomen-Ruijten doet mondeling verslag van het informele videogesprek dat in COSAC-verband op 23 november 2020 is georganiseerd met Uitvoerend Vicevoorzitter Vestager, Europese Commissie.

  5.
  Interparlementaire commissievergadering AFET, 2 december 2020

  De commissie bespreekt de uitnodiging voor deelname aan de AFET ICM op 2 december aanstaande. Commissievoorzitter Oomen-Ruijten geeft aan interesse te hebben in deelname bij de sessie over de Westelijke Balkan.

  6.
  21.501-20; 21.501-02

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda videoconferentie Europese Raad inzake COVID-19 van 19 november 2020; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag informele videoconferentie Raad Algemene Zaken van 17 november 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 19 november en van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 17 november 2020.

  7.
  PACE

  Het agendapunt over het verslag van het lid Kox (SP) van zijn deelname aan de verkiezingswaarneming in Georgië in PACE-verband is aangehouden en zal worden betrokken bij de terugkoppeling van de PACE-delegatie over de januari 2021-sessie.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 16.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  video-vergadering 16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  T02650

  Toezegging Brief over instemmingsvereiste bij het terechtstaan per videoconferentie naar de Kamer sturen (34.915 / 34.916)

  De commissies besluiten de toezegging als openstaand te beschouwen in afwachting van de door de minister van J&V aangekondigde beleidsreactie.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 16.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35439

  Introductie griffierechtcategorieën voor geldvorderingen

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 8 december 2020.

  2.
  34641

  Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

  De commissie besluit een brief te sturen aan de minister van J&V over de vertrouwelijkheid van de bijlage bij zijn brief van 12 november 2020. De commissievoorzitter zal in samenspraak met de griffie een conceptbrief opstellen. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  Voorts stelt de commissie voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op een datum na half februari 2021.

  3.
  34997, S en 29911 / 34997, A

  Brief van de minister van J&V over uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit; Brief van de minister van J&V over structurele financiering van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit; Bestrijding georganiseerde criminaliteit

  De commissie besluit op 8 december 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  4.
  T02137

  Toezegging In tussen- en eindevaluatie meenemen of een onbedoeld, ongewenst neveneffect is dat softwareontwikkelaars vanwege de bestsellersbepaling geen rechtspersoon oprichten, en zo nodig een wetsaanpassing initiëren (33.308)

  De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 18 november 2020, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

  5.
  E200009

  Commissiemededeling: EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025)

  De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 18 november 2020, te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349).

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  video-vergadering 16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35555

  Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 1 december 2020.

  2.
  35598

  Wijziging Wet kinderopvang in verband met wijzigingen met betrekking tot het recht op kinderopvangtoeslag

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  3.
  34073, E

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de evaluatie van de Wet Werken na de AOW en over het ontwerpbesluit waarmee het overgangsrecht in die wet wordt beëindigd; Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

  De commissie neemt de brief van 13 november 2020 (34073, E) voor kennisgeving aan en beschouwt toezegging T02148 daarmee als voldaan.

  4.
  35074, U

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over werken als zelfstandige (Zesde voortgangsbrief); Wet arbeidsmarkt in balans

  De commissie neemt de brief van 16 november 2020 (35074, U) voor kennisgeving aan.

  5.
  T03011

  Toezegging De Kamer te informeren reactie Europese Commissie over standpunt Tozo-uitkering (35.542)

  De commissie besluit de reactie van de Europese Commissie op het standpunt van het ministerie van SZW op te vragen en dit onderwerp opnieuw te bespreken zodra de reactie ontvangen is. Toezegging T03011 blijft in afwachting daarvan als openstaand geregistreerd staan.

  6.
  33981 / 34352, P

  Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een reactie op het onderzoek voor Cedris over de tellingen van de banenafspraak; Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

  De commissie besluit de brief van 20 november 2020 (33981/34352, P) niet apart in behandeling te nemen, maar deze desgewenst te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Uitvoeren breed offensief (35394).

  7.
  COM(2020)682

  Voorstel voor een richtlijn over adequate minimumlonen in de EU

  De commissie besluit op 8 december 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.

  8.
  21.501-31, AD

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake Geannoteerde agenda Informele Raad WSBVC van 3 december 2020; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  De commissie neemt de brief van 16 november 2020 (21501-31, AD) voor kennisgeving aan.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  video-vergadering 16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Gecombineerde commisievergadering met Tweede Kamercommissie Koninkrijksrelaties

  De leden van de vaste commissies voor Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer en Tweede Kamer bespreken de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van het informele digitale Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) van januari 2021 dat door Aruba zal worden georganiseerd. De leden geven de voorzitters van de beide vaste Kamercommissies ten behoeve van het komende Presidiumoverleg enkele suggesties mee voor mogelijke gespreksonderwerpen tijdens het IPKO.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  17.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35154

  Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

  De commissie neemt kennis van de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De commissie besluit in meerderheid om de verdere uitwerking van het notificatiemechanisme af te wachten alvorens een besluit te nemen over de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  De commissie besluit daarbij in meerderheid om de minister per brief te vragen om de uitwerking van het notificatiemechanisme naar de Kamer te sturen zodra deze gereed is en de Kamer in de tussentijd op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

  2.
  35445

  Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Afghanistan

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Karimi).

  3.
  Interparlementaire commissievergadering AFET, 2 december 2020

  Geen van de commissieleden wenst deel te nemen aan de digitale bijeenkomst.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Financiën
  video-vergadering 17.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35570 XIX

  Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2021

  De commissies besluiten het begrotingsvoorstel Nationaal Groeifonds 2021 (35570 XIX) gezamenlijk te behandelen.

  2.
  Najaarspakket Europees Semester

  De commissies besluiten de kabinetsappreciatie van het najaarspakket Europees Semester af te wachten.

  3.
  Toezegging T02974 - Toesturen kabinetsappreciatie van het AR-advies 'Steun aan grote ondernemingen - leren van het verleden'

  Brief van de minister van EZK van 18 november 2020 (35420, U)

  De commissies besluiten op 19 januari 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Voorts besluiten zij toezegging T02974 nog als openstaand te beschouwen.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 17.40 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij (35633)

  Brief van de minister van LNV van 20 november 2020 (35633, A)

  De commissie staat positief tegenover het verzoek van de minister van LNV het wetsvoorstel Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij (35633) zo spoedig mogelijk te agenderen, zodra het door de Tweede Kamer zal zijn aangenomen. In verband daarmee hecht zij eraan de beantwoording van de vragen van de commissie inzake de voorhang subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (35006, G), verstuurd op 16 juli 2020, uiterlijk vrijdag 27 november 2020 te ontvangen.

  2.
  Nadeelcompensatieregeling bij het vervroegd verbod op de pelsdierhouderij

  Brief van de ministere van LNV van 20 november 2020 (35633, B)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij (35633).

  3.
  Klimaatdoelstellingsplan Europese Commissie voor 2030

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en Europese Commissie wordt geleverd door de fracties van PVV (Faber) en SP (Gerkens). De conceptbrieven zullen per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4.
  EU-strategie voor hernieuwbare offshore-energie, COM(2020) 741

  De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten.

  5.
  Toezegging T02948 - Informeren over omschakelfonds en aanpak duurzame landbouwbeleid agrofinancieringen

  Brief van de minister van LNV van 18 november 2020 (35334 / 35452, AA)

  De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 8 december 2020. Tevens besluit zij toezegging T02948 als voldaan aan te merken.

  6.
  Evaluatie Wet dieren

  Brief van de minister van LNV van 18 november 2020 (31389, W)

  De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 8 december 2020.

  7.
  Jaarverslagen Raad van Advies voor de onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit

  Brief van de minister van LNV van 16 november 2020 (33835, A)

  De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 1 december 2020.

 • Commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Financiën (FIN)
  video-vergadering 18.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35578

  Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van FVD (Van der Linden), GroenLinks/PvdA (De Boer/Crone), SP (Kox) en ChristenUnie (Verkerk). De commissies herbevestigen dat zij bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 27 november 2020, 16:00 uur, het wetsvoorstel voldoende voorbereid achten voor plenaire behandeling op 1 december 2020. De commissievoorzitter verzoekt de leden om hun spreektijden nog heden door te geven met het oog op de tijdige planning van de plenaire vergadering van komende week.