Commissies op dinsdag 30 mei 2023Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • 13.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 36169

  Implementatie Europese klimaatwet

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 27 juni 2023.

  2. 36277

  Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 27 juni 2023. Op die datum kan inbreng voor verslag worden geleverd.

  3. E220029 - Noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie - COM(2022)591

  Brief van de Europese Commissie van 17 april 2023 (36286, C) in reactie op brief van 12 januari 2023 (36286, A)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 27 juni 2023.

  4. Green Deal Industrial Plan

  COM(2023)62

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie wordt geleverd door de fractie van de VVD (Vos). De fracties van GroenLinks (Kluit) en de PvdA (Crone) leveren een gezamenlijke inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. De conceptbrieven zullen per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  5. T02199 - Artikel 6 en 19 van de Vogel- en Habitatrichtlijn implementeren in de Omgevingswet

  Verslag schriftelijk overleg (36200 XIV, G)

  De commissie besluit om toezegging T02199 als voldaan aan te merken.

  6. Terugblik op de afgelopen zittingsperiode

  Tijdens de terugblik danken de commissieleden de commissievoorzitter voor de wijze waarop hij in de afgelopen periode invulling heeft gegeven aan het voorzitterschap. De ondervoorzitter van de commissie onderstreept deze dankbetuigingen.

  Het lid Atsma (CDA) spreekt de verwachting uit dat een grote meerderheid van de huidige Kamer zal adviseren om de commissie EZK/LNV in de nieuwe zittingsperiode te splitsen in twee afzonderlijke commissies.
  Terugblikkend heeft de commissie twee aandachtspunten die zij de volgende commissie(s) wenst mee te geven, te weten:
  - de voorbereiding en behandeling van de vele incidentele begrotingen (ingebracht door het lid Kluit, GroenLinks) en
  - de voorbereiding en behandeling van verzamelwetten (ingebracht door het lid Karakus, PvdA).

 • 13.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Toezeggingenrappel VWS op covid-19-gebied

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS en de minister voor LZS over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

  De commissies nemen kennis van de reactie op het toezeggingenrappel VWS, onderdeel Covid-19-onderwerpen (36200 XVI, P en bijlagen) en besluiten toezeggingen T03497 en T03414 aan te merken als voldaan. Toezeggingen T03358 en T03491 worden aangemerkt als voldaan, mits de betrokken leden hiermee akkoord gaan.

  2. Legisprudentietoezeggingen covid-19

  De commissies bespreken de legisprudentietoezeggingen over covid-19-onderwerpen en besluiten toezeggingen T03121, T03018, T03013 en T03016 als voldaan aan te merken. Toezeggingen T03500 en T03413 worden aangemerkt als voldaan, mits de betrokken leden hiermee akkoord gaan.

  3. Rondvraag

  De ondervoorzitter van de commissie VWS bedankt de voorzitters van de commissies VWS en J&V namens de leden van de commissies J&V, VWS en BiZa/AZ voor de wijze waarop zij de vergaderingen hebben geleid.

 • 14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 36.217

  Uitbreiding sluitingsbevoegdheid burgemeester en gezaghebber ter handhaving van de openbare orde

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 4 juli 2023.

  2. 36200 VI, F

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023

  De commissie besluit:
  - de status van de volgende toezeggingen als voldaan aan te merken: T02647, T02650, T02765 (reeds voldaan), T03282, T03304, T03372, T03391, T03467, T03474, T03476 en T03478;
  - de deadline van de volgende toezeggingen te verschuiven naar 1 juli 2023: T03377, T03469, T03472 en T03473;
  - de deadline van de volgende toezeggingen te verschuiven naar 1 januari 2024: T03095, T03283, T03378, T03384 en T03471;
  - de deadline van de volgende toezeggingen te verschuiven naar 1 januari 2025: T02761, T02764 en T02769.
  - toezegging T01696 te agenderen voor de volgende commissievergadering op 20 juni en
  - de monitoring van toezegging T03475 over te dragen aan de commissie VWS.

  3. 35.934. F

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over berechting in de regio en landen ertoe bewegen dat zij afstand doen van doodstraf; Verlengen mogelijkheid om Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid in te trekken

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 20 juni 2023.

  4. Mededelingen en informatie

  De commissie wenst in gesprek te gaan met de Nationale Ombudsman om van gedachten te wisselen over het Jaarverslag 2022. De commissie laat het voortouw bij de commissie BiZa/AZ alwaar het Jaarverslag 2022 heden geagendeerd staat.
  De voorzitter attendeert de commissieleden op een brief van de Autoriteit Persoonsgegevens m.b.t. uitvoeringsverdrag politiesamenwerking Benelux (waarover kort na afloop van de commissievergadering een brief is ontvangen van de minister van Buitenlandse Zaken).

 • 14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Beleidsreactie evaluatie Wvggz en Wzd

  Verslag schriftelijk overleg (35370 / 31996 / 32399, J)

  De commissie neemt de reactie van de minister van LZS van 23 mei 2023 op de vragen van 11 april 2023 (35370/31966/32399, J), in afwachting van het aangekondigde wetsvoorstel ter verbetering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd), voor kennisgeving aan.
  De commissie blikt terug op het doorlopen wetgevingstraject en de acties die de Kamer na het aanvaarden van beide wetsvoorstellen heeft ondernomen.

  2. T03572 - Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (EHDS)

  Brief van de minister van VWS van 23 mei 2023 (36121/27529/35824, B)

  De commissie neemt de brief van 23 mei 2023, in afwachting van nadere informatie over de voortgang van de onderhandelingen, voor kennisgeving aan.

  3. Terugblik op de afgelopen zittingsperiode

  De ondervoorzitter bedankt de voorzitter namens de leden van de commissie voor de wijze waarop zij de vergaderingen geleid heeft.

 • 14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 36177, H

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de verslagen van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb); Tweede incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 inzake personele inzet voor crisisopvang

  De commissies besluiten de brief van 25 april 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

 • 14.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 36191

  Wet Adviescollege ICT-toetsing

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot 20 juni 2023 om zo de procedure over te laten aan de Kamer in nieuwe samenstelling.

  2. 35455, J

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over het voorgehangen ontwerpbesluit Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten; Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fractie van de PVV (Van Hattem).

  3. T03551

  Toezegging Toesturen werkprogramma staatscommissie discriminatie en racisme (35.741)

  De commissie besluit toezegging T03551 af te voeren.

  4. Tijd voor de burger: Jaarverslag 2022 Nationale ombudsman, Veteranenombudsman en Kinderombudsman

  De commissie wenst de Nationale Ombudsman uit te nodigen voor een gesprek om van gedachten te wisselen over het Jaarverslag 2022 en de opvolging van de adviezen van de Nationale Ombudsman.

  5. 36200 VII / 36200 IV, G

  De commissie besluit
  - de status van de volgende toezeggingen als voldaan aan te merken: T02845, T03207, T03208, T03430, T03209, T03426, T03428, T03510;
  - de status van de volgende toezeggingen ongewijzigd te laten: T03506, T01970, T03247, T03360, T03362, T03504;
  - de deadline van de volgende toezeggingen te verschuiven naar 1 juli 2023: T02425, T02426, T02944.

  6. Mededelingen

  De fungerend commissievoorzitter spreekt zijn grote waardering uit voor Giel Wijgergangs die als informatiespecialist de commissie BIZA/AZ jarenlang op een deskundige en voortreffelijke wijze heeft ondersteund, en die vandaag afscheid neemt van de commissie.

 • 15.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 31936, AK

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Defensie over de locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen; Luchtvaartbeleid

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk) en SP (Janssen). De conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissies.

 • 15.40 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35154, R

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor BHenO over een voorstel van de Europese Commissie inzake een conceptbesluit van het Gemengd Comité CETA; Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

  Op verzoek van de GroenLinks-fractie besluit de commissie dit agendapunt aan te houden tot de volgende commissievergadering.

  2. Inventarisatie werkbezoek defensie

  Tijdens de vergadering hebben er zich geen leden aangemeld voor het werkbezoek aan Defensie op vliegbasis Eindhoven op 16 juni as., er zal nog een inventarisatie per e-mail via de fractiemedewerkers worden gestuurd zodra de leden van de nieuwe Kamer zijn benoemd op 1 juni 2023.

  3. Mededelingen en informatie

  De commissievoorzitter staat stil bij de laatste commissievergadering en blikt terug op de afgelopen jaren. Hij dankt de leden en de griffie voor de goede samenwerking. De ondervoorzitter dankt namens de leden de voorzitter voor de wijze waarop hij de vergaderingen geleid heeft.

 • 17.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 36200 VII / 36200 IV, G

  De commissie besluit de deadline van toezegging T03272 te verschuiven naar 1 juni 2023 en de deadline van toezegging T03273 naar 15 juli 2023. De status van toezegging T03275 blijft ongewijzigd. De commissie wenst de Koninkrijksconferentie af te wachten alvorens te oordelen over de status van de toezegging.

  2. Tijd voor de burger: Jaarverslag 2022 Nationale ombudsman, Veteranenombudsman en Kinderombudsman

  De commissie besluit het Jaarverslag 2022 te betrekken bij het aanstaande IPKO (1-5 juni 2023), alwaar commissieleden met hun collega's uit het Caribisch deel van het Koninkrijk met de Nationale Ombudsman in gesprek zullen gaan.

  3. Voorbereiding gesprek met staatssecretaris

  De commissie bereidt het informele gesprek met de Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering voor.

 • 18.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. LXIX COSAC, 14 - 16 mei 2023

  Het lid Koole (PvdA) doet mondeling verslag van zijn deelname aan de LXIX plenaire COSAC-vergadering. De aanwezige leden bespreken het belang van deelname aan interparlementaire conferenties, zoals COSAC.

  2. Top Raad van Europa, 16-17 mei 2023

  De delegatieleider voor PACE, Stienen, doet mondeling verslag van de Top over de Raad van Europa, die plaatsvond op 16-17 mei 2023, en de daaraan voorafgaande standing committee. Eveneens doet zij verslag van de vergadering van de standing committee die op 26 mei jl. plaatsvond in Riga. Vol lof wordt gesproken over het plaatsvinden van deze Top en de Verklaring die door 46 landen is ondertekend.
  De commissie besluit tot slot naar aanleiding van het plaatsvinden van de Top een commissiebrief aan de regering te sturen.

  3. 21.501-20; 21.501-02

  Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de Europese Politieke Gemeenschap Top van 1 juni 2023; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 30 mei 2023; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda's voor de Raad Algemene Zaken van 30 mei 2023 en voor de Top van de Europese Politieke Gemeenschap van 1 juni 2023.

  4. Mededelingen en informatie

  De commissie neemt kennis van de aangekondigde data voor diverse aangelegenheden en verzoekt de staf deze data opnieuw voor te leggen aan de commissie na de Kamerwisseling. De commissie geeft daarbij de positieve aanbeveling mee om in te gaan op het voorstel van een gesprek met het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer over het jaarverslag van deze Rekenkamer in het najaar.

  5. Rondvraag

  Namens de commissie, bedankt het lid Backer commissievoorzitter Oomen-Ruijten voor haar inzet in de afgelopen jaren als voorzitter en voor haar grote betrokkenheid zowel bij de EU als bij de Raad van Europa. De commissie neemt afscheid.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  informeel overleg 19.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 19.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 21501-07, FN / FO

  Brief van de minister van Financiën over verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 28 en 29 april 2023; Brief van de minister van Financiën over geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 mei 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de brieven over het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad en over de geannoteerde agenda voor kennisgeving aan te nemen.

  2. 32140 / 36202, P

  Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over verfijning box 3; Herziening Belastingstelsel

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te bespreken op de eerstvolgende vergadering.

  3. 36108, J

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van IenW en de minister van Financiën over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op Schiphol; Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLM

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te bespreken op de eerstvolgende vergadering, na het debat in de Tweede Kamer.

  4. 36350, B

  Voorjaarsrapportage Raad van State 2023 (12 mei 2023, 50 p.)

  De commissie besluit de Voorjaarsrapportage te betrekken bij de behandeling van de Meerjarige Voorjaarsnota. Tevens heeft de commissie besloten om een week later - op 27 juni 2023 - inbreng voor schriftelijk overleg te leveren over de Meerjarige Voorjaarsnota en verzoekt zij de griffie om ambtelijk na te gaan of de RvS een technische briefing wil geven over de Voorjaarsrapportage en indien mogelijk, deze voorafgaand aan de datum van inbreng te plannen.

  5. 32140, Q

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda; Herziening Belastingstelsel

  De commissie besluit de brief van 8 mei 2023 (32140,Q) voor kennisgeving aan te nemen.

  6. 31477, 34808, D

  Brief van de minister van Financiën over voortgang beleidsagenda aanpak witwassen; Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

  De commissie besluit de brief van 17 mei 2023 (31477/34808, D) voor kennisgeving aan te nemen. De motie-Prast c.s. (36200, AO) zal opnieuw worden geagendeerd op de eerstvolgende vergadering.

  7. Halfjaarlijks rappel toezeggingen Financiën

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2023

  De commissie besluit de brief van 17 mei 2023 (36200IX, E) voor kennisgeving aan te nemen. Zij besluit ten aanzien van de status van de toezeggingen uit het halfjaarlijks rappel als volgt:

  Opnieuw ter bespreking te agenderen op de eerstvolgende vergadering:
  - Toezeggingen T03484 en T02802 .

  Aan te merken als legisprudentie (een 'doorlopende' toezegging):
  - Toezegging T02187.

  Af te voeren:
  - Toezeggezing T02389.

  Aan te merken als voldaan:
  -Toezeggingen T02637, T02690, T02918, T02989, T02990, T03169, T03230, T03231, T03236, T02631, T03139, T03180, T03234, T03259, T03260, T03313, T03435, T03446, T03481, T03483 .

  Als openstaand te handhaven en de deadline te verzetten:

  - Toezegging T03450 met als nieuwe deadline 1 juli 2023; toezeggingen T03237, T02630, T02976, T02979, T03241 met als nieuwe deadline 1 januari 2024; toezeggingen T02691, T03448 met als nieuwe deadline 1 juli 2024 en toezeggingen T02775 en T03242 met als nieuwe deadline 1 januari 2025.

  - Toezegging T03261 op deels voldaan te zetten en de griffie navraag te laten doen over de status bij het ministerie.

  -

  8. Bericht 'RvS loopt aan tegen hardheid van de wet'

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te bespreken op de eerstvolgende vergadering.

  9. IPCM 'Role of national parliaments in overseeing the spending of EU funds and the Next Generation EU plan' (26 juni, Brussel)

  Inventarisatie deelname

  De commissie besluit -met het oog op de Kamerwisseling- dit agendapunt aan te houden en opnieuw de deelname te inventariseren op de eerstvolgende vergadering.

 • 19.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 19637/36081, I

  Toezegging Brief staatssecretaris op diverse vragen m.b.t. migratie (36.081); Brief van de staatssecretaris van J&V over de opvang van ontheemden uit Oekraïne; Vreemdelingenbeleid

  De commissies besluiten in de eerstvolgende vergadering na de Kamerwisseling op 20 juni a.s., gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V. De commissies besluiten toezegging T03583 vooralsnog als "openstaand" te beschouwen.

  2. COM(2023)185

  Voorstel voor een verordening betreffende de overdracht van strafvervolging

  De commissies nemen het BNC-fiche alsmede het Europese voorstel voor kennisgeving aan.

  3. Openstaande correspondentie

  Ter informatie: overzicht openstaande correspondentie

  Het lid Van Hattem (PVV) verzoekt de staf om ambtelijk navraag te doen naar de termijn van beantwoording van de brief over toezegging T02933.

 • 19.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 30573, E

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de Staat van Migratie 2022; Migratiebeleid

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V n.a.v. de brief van 19 april jl. wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2. Toezeggingen rappel

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023

  In reactie op de brief van de minister van J&V van 22 mei 2023 inzake het halfjaarlijks rappel toezeggingen J&V besluit de commissie ten aanzien van de diverse toezeggingen als volgt:
  - de status van toezeggingen T02983, T02984 en T02992 van "openstaand" (vooralsnog) te handhaven;
  - de status van toezegging T03077 als legisprudentie aan te merken.
  T.a.v. toezegging T029992 wordt de staf verzocht na te gaan naar welke uitspraak van de Raad van State de minister in zijn reactie verwijst.

  3. 21501-02, FA

  Letter from President von der Leyen on migration

  De commissie besluit het onderhavige agendapunt aan te houden tot de eerstvolgende vergadering na de Kamerwisseling op 20 juni a.s., voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de regering of de Europese Commissie. Het lid van Hattem (PVV) heeft laten weten in ieder geval vragen te stellen aan het kabinet.

  4. Plenaire behandeling 35.687 en 35.688

  Intrekking voorbehouden Verdrag status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid; Wet vaststellingsprocedure staatloosheid

  De commissie stelt voor onderhavige wetsvoorstellen op 5 juni a.s. plenair te behandelen. De griffie wordt verzocht te zoeken naar een geschikt moment, het liefst zo laat mogelijk op de dag, aansluitend aan het plenaire debat over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs en waarop uiteraard ook de staatssecretaris van J&V aanwezig kan zijn.

  5. Rondvraag

  Omdat het de laatste commissievergadering deze Kamerperiode betreft, spreekt de ondervoorzitter de commissievoorzitter kort toe en bedankt haar namens de commissie voor haar inzet voor het voorzitterschap.

 • 20.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35592

  Initiatiefvoorstel-Maatoug Verplichtstelling vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer

  De commissie besluit de procedure aan te houden tot 20 juni 2023, zodat de nieuwe commissie SZW over een eventuele schriftelijke behandeling kan besluiten en een inbrengdatum kan bepalen.

  2. 35673

  Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

  Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink) en SGP (Schalk) gezamenlijk.

  3. 35714

  Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Maatoug Wet werken waar je wilt

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat over het initiatiefvoorstel te houden op een nog nader te bepalen datum, bij voorkeur vóór het zomerreces 2023.

  4. 35074 / 29544, AA; 29544, K; 35074, AB

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de volgende commissievergadering op 20 juni 2023.

  5. 35213, AA

  Brief van de minister voor APP over de tweede monitorrapportage Wet Vereenvoudiging Wajong 2022; Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de fractie van de ChristenUnie (Kennedy-Doornbos).

  Daarnaast besluit de commissie toezegging T03385 als voldaan aan te merken.

  6. 36200, AK en 36202, Q

  Toezegging Motie-Van Rooijen over een nieuw wetsvoorstel om de IOAOW weer in te voeren (36202, Q) mee terug te nemen naar het kabinet voor een reactie (36.202); Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de inkomensondersteuning AOW; Miljoenennota 2023; Motie-Van Rooijen (50PLUS) over een nieuw wetsvoorstel om de IOAOW weer in te voeren; Belastingplan 2023

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de volgende commissievergadering op 20 juni 2023.

  7. 36200 XV, P

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de volgende commissievergadering op 20 juni 2023.

  8. 36200 XV, Q

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor APP over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

  De commissie besluit de status van toezegging T03385 als voldaan aan te merken (zie ook punt 5) en het memo met de overige toezeggingen aan te houden tot de volgende commissievergadering op 20 juni 2023.

  9. 21501-31, BE

  Brief van de minister van SZW inzake verslag Informele Raad WSB van 3 en 4 mei 2023; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  De commissie besluit de brief van de minister van SZW van 24 mei 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

  10. Rondvraag

  Namens de commissie, bedankt ondervoorzitter De Bruijn-Wezeman commissievoorzitter Vos voor haar inzet de afgelopen Kamerperiode. De commissie neemt afscheid.