Commissies op dinsdag 2 april 2024  Alle besluitpunten uitklappen Alle besluitpunten inklappen

 • 9.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 12.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Vaststelling verslag Cvf-vergadering 26 maart 2024

  Het College stemt in met het verslag van de vergadering van 26 maart 2024.

  2. Actuele zaken met betrekking tot de plenaire agenda + lange termijn agenda

  Het College neemt kennis van de lange termijnagenda voor de aankomende periode.

  Het College kan zich vinden in het voorstel van de Voorzitter om voor het beleidsdebat over ‘Wonen en bouwen in Nederland’, dat op 23 april a.s. plaatsvindt op basis van artikel 51 van het Reglement van Orde, een maximumspreektijd per fractie te hanteren van 15 minuten in eerste termijn; fracties kunnen uiteraard ook minder spreektijd aanvragen.

  3. Mededelingen en rondvraag

  Het College onderschrijft naar aanleiding van een recente kwestie dat het Reglement van Orde geen kledingkeuze voorschrijft en ook geen kledingstukken verbiedt, althans niet zolang deze de orde van de vergadering niet verstoren (art. 71 RvO) of, in extreme gevallen, afbreuk doen aan de waardigheid van de Kamer (art. 69 RvO). De Eerste Kamer is een politiek orgaan en daar horen politieke uitingen bij. In die zin geldt de vrijheid van meningsuiting onverkort. Het College benadrukt het belang van onderlinge dialoog tussen leden over zaken die het ene lid als positieve uiting beschouwt, maar die voor een ander lid storend zijn of afdoen aan de positie van de Eerste Kamer.

 • 14.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 35746

  Actualisering diergezondheidsregels

  Gelet op het recente verzoek van de minister van LNV dit wetsvoorstel spoedig te behandelen (brief van 27 maart 2024: 35746, B), spreekt de commissie de intentie uit om de plenaire behandeling van het voorstel af te ronden vóór 1 juni 2024.

  In dat kader besluit de commissie:
  - op dinsdag 9 april 2024 inbreng te leveren voor het verslag;
  - op korte termijn een deskundigenbijeenkomst te organiseren en daartoe een voorbereidingsgroep in te stellen bestaande uit de leden Jaspers (BBB-fractie) en Visseren-Hamakers (PvdD-fractie);
  - het voorstel van de voorbereidingsgroep ter bespreking te agenderen in de commissievergadering van 9 april 2024.

  2. Wettelijke evaluatie Staatsbosbeheer

  Verslag nader schriftelijk overleg (29659, G)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de BBB (Kemperman). De conceptbrief wordt per e-mail aan de leden van de commissie voorgelegd.

  3. Jaarplanning 2024 ministerie LNV

  Brief van de minister van LNV en de minister voor N&S van 14 maart 2024 aan de Tweede Kamer (TK 36410 XIV, 92)

  De commissie neemt de brief van de de minister van LNV en de minister voor N&S van 14 maart 2024 aan de Tweede Kamer (TK 36410 XIV, 92) over de jaarplanning 2024 van het ministerie LNV voor kennisgeving aan.

  4. Mededelingen en informatie

  De commissie besluit het Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad (COM (2024) 139 van 15 maart 2024 tot wijziging van de Verordeningen (EU) 2021/2115 en (EU) 2021/2116 wat betreft de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie, regelingen voor klimaat, milieu en dierenwelzijn, wijzigingen van strategische GLB-plannen, herziening van strategische GLB-plannen en vrijstellingen van controles en sancties voor procedure te agenderen op 9 april 2024.

 • 14.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36418 AB

  Motie-Schalk (SGP) c.s. over het uitwerken van maatregelen tegen hoge marginale druk in de Bouwstenennotitie; Belastingplan 2024

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de SGP-fractie (Schalk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2. 36202 / 32140, AK

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het ambtelijk rapport Aanpak van fiscale regelingen; Herziening Belastingstelsel

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen). De leden van de JA21-fractie (Baumgarten) sluiten zich aan bij deze inbreng. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3. 36418, AK

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de minister van EZK over het evaluatierapport van de innovatiebox over de periode 2010-2019; Belastingplan 2024

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de GL-PvdA-fractie (Martens). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4. 36108 / 29232, S

  Brief van de minister van Financiën over Framework Agreement en juridische analyses KLM-steunpakket; Air France – KLM

  De commissie heeft kennisgenomen van de brief van de minister van Financiën van 12 maart 2024 (36108/29232, S) inclusief de vertrouwelijke bijlagen en besluit deze stukken te betrekken bij een besloten gedeelte van het mondeling overleg op 9 april a.s. met de minister.
  De commissie acht de vertrouwelijkheid van de ter inzage gelegde juridische analyses en framework agreement voldoende gemotiveerd.

  5. 28165, AK

  Brief van de minister van Financiën over bedrijfsgevoelige informatie vertrouwelijk ter inzage; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

  De commissie acht de vertrouwelijkheid van de ter inzage gelegde brief voldoende gemotiveerd en besluit de brief van de minister van Financiën (28165, AK) voor kennisgeving aan te nemen.

  6. T03771, T03816

  Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over kabinetsreactie op het Global Tax Evasion Report 2024 en The State Of Tax Justice 2023; Miljoenennota 2024

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 28 maart 2024 voor kennisgeving aan te nemen en besluit om de toezeggingen T03771 en T03816 als voldaan te beschouwen.

  7. COM(2024)82: Tussentijdse evaluatie van de herstel- en veerkrachtfaciliteit

  De commissie besluit om de commissiemededeling COM(2024)82 in behandeling te nemen en geeft aan alvorens te beslissen of zij in schriftelijk overleg wenst te treden met de regering en/of Europese Commissie eerst in schriftelijk overleg te treden met de Algemene Rekenkamer en de Europese Rekenkamer. Hiertoe verzoekt zij de griffie een conceptbrief op te stellen met het verzoek om een appreciatie van deze tussentijdse evaluatie. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  8. COM(2023)528

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het voorstel voor een Richtlijn Hoofdhuisbelasting voor mkb-ondernemingen; EU-voorstel: Richtlijn Hoofdhuisbelasting voor mkb-ondernemingen

  De commissie besluit de beantwoording van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst (36500, B) voor kennisgeving aan te nemen.

  9. 36.492 EK, B

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën inzake de voorstellen voor verordeningen betreffende de Digitale Euro; EU-voorstellen: kader voor de Digitale Euro (COM(2023)368, COM(2023)369)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen voor de volgende vergadering.

  10. Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 11 en 12 april 2024

  Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 april 2024; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de geannoteerde agenda van de Eurogroep en de Ecofinraad van 11 en 12 april 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

  11. Mededelingen en informatie

  De commissie heeft het vertrouwelijk verslag mondeling overleg TenneT van 27 februari 2024 zonder wijzigingen vastgesteld.

  De volgende activiteiten staan op de planning voor de commissie Financiën:
  - Maandag 15 april 2024 17.00-20.00 uur: het werkbezoek aan de Belastingdienst.
  - Dinsdag 11 juni 2024 om 16.00-17.30 uur: de presentatie van de Algemene Rekenkamer over verantwoordingsdag.

 • 14.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36511, A

  Brief van de minister van BZK met verzoek om dit wetsvoorstel met spoed te behandelen; Verlenging, wijziging en handhaving maximering en verkorting van de verjaringstermijn voor huurverhogingen

  De commissie besluit het wetsvoorstel op 9 april 2024 te agenderen voor procedure indien en nadat het wetsvoorstel op dinsdag 9 april 2024 door de Tweede Kamer is aanvaard en verzoekt hiermee rekening te houden in de commissieplanning.

  De commissie zal alsdan besluiten op het voorliggende verzoek tot spoedige behandeling van het wetsvoorstel (36511, A).

  2. 36496, C

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over voortvarende behandeling van de Wet betaalbare huur; Wet betaalbare huur

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering in afwachting van de uitkomst van de procedurevergadering in de Tweede Kamercommissie voor BIZA d.d. 4 april 2024.

  3. Rondvraag

  De commissievoorzitter deelt mee dat de Kamervoorzitter, gehoord het College van fractievoorzitters, heeft besloten een maximumspreektijd per fractie vast te stellen van 15 minuten in eerste termijn van het artikel 51, lid 1 RvOEK -debat over Wonen en Bouwen in Nederland op 23 april 2024. Deze mogelijkheid komt hem toe op basis van artikel 77, lid 2 RvOEK.

 • 14.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36.394

  Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne

  Inbreng voor het verslag wordt heden geleverd door de fracties van de BBB (Griffioen), D66 (Dittrich), het CDA en de SGP gezamenlijk (Van Toorenburg/Schalk) en JA21 (Nanninga). De griffie wordt verzocht om namens de hele commissie een vraag te formuleren over de onduidelijkheid die bestaat over de status van de opvang van zogenaamde derdelanders uit Oekraïne naar aanleiding van diverse recente rechterlijke uitspraken in dit kader.

  2. E240003

  Voorstel voor een Richtlijn tot vaststelling van minimumvoorschriften ter voorkoming en bestrijding van mensensmokkel

  De commissie besluit in te stemmen met de inhoud van de bijgevoegde Voorzittersbrief en in het bijzonder om daarbij de staatssecretaris van J&V mede te delen dat de Kamer, in aanmerking nemende de in de brief verwoordde aanvullende specifieke informatieafspraken, het parlementair behandelvoorbehoud niet langer noodzakelijk acht.
  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van 25 maart 2024 (36507, D) om op 16 april 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V.

  3. E240004

  Voorstel voor een Verordening betreffende de versterking van de politiële samenwerking met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van migrantensmokkel en mensenhandel

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van J&V en de Europese Commissie naar aanleiding van voorstel COM(2023)754 wordt heden geleverd door de fractie van de SP (Janssen). De conceptbrieven zullen per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

 • 15.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36488

  Wet verhoging minimumloon 2024

  Inbreng voor verslag wordt heden geleverd door de leden van de fracties van BBB (Heijnen), VVD (Petersen), PVV (Bezaan), ChristenUnie (Huizinga-Heringa), JA21 (Nanninga) en 50PLUS (Van Rooijen).

  De commissie besluit ter zake:
  - de proef van het verslag per e-mail in de commissie te laten circuleren met reactietermijn donderdag 4 april vóór 12:00 uur;
  - de regering te verzoeken de nota naar aanleiding van het verslag vrijdag 5 april 2024 vóór 17:00 uur naar de Kamer te sturen; en,
  - de nadere procedure (incl. eventuele inbreng voor het tweede verslag) te agenderen op dinsdag 9 april 2024 met als uitgangspunt dat de plenaire behandeling (onder voorbehoud en inclusief stemming) zal plaatsvinden op 15 of 16 april 2024.

 • 15.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36441

  Beëindiging gaswinning Groningenveld

  De meerderheid van de commissie acht het wetsvoorstel niet gereed voor plenaire behandeling op 9 april 2024. Inbreng voor het tweede verslag wordt op dinsdag 9 april 2024 geleverd.

  2. 36453

  Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt vandaag geleverd door de BBB-fractie (lid Van Langen-Visbeek).

  3. Nationaal Groeifonds (NGF)

  Brief van de minister van EZK over pauzering vierde ronde Nationaal Groeifonds (36410 L, O)

  De commissie besluit de brief van 28 maart 2024 (36410 L, O) voor kennisgeving aan te nemen.

  4. T03785 - Programma-aanpak kleinschalige kerncentrales (Small Modular Reactors)

  Afschriftbrief minister K&E van 20 maart 2024 (32645, I)

  De commissie besluit de status van toezegging T03785 als 'voldaan' aan te merken. De commissie besluit tevens op 23 april 2024 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren met betrekking tot de brief van 22 maart 2024.

  5. Commissiemededeling Klimaatdoelstelling 2040 - COM(2024)63

  De commissie besluit op 23 april 2024 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren.

  6. Commissiemededeling over industrieel koolstofbeheer - COM(2024)62

  De commissie besluit op 23 april 2024 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren.

  7. COM(2024)137 - Biotechnology and Biomanufacturing in the EU

  De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten alvorens te besluiten over het al dan niet in behandeling nemen van COM(2024)137.

  8. Mededelingen en informatie

  De commissie besluit op het verzoek van het lid Van Langen-Visbeek (BBB) het wetsvoorstel Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (36285) te agenderen bij de commissievergadering van 23 april 2024.

 • 16.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. COM(2024)146 - Commissiemededeling betreffende pretoetredingshervormingen en -beleidsevaluaties

  De commissie besluit de Mededeling opnieuw te agenderen wanneer het BNC-fiche is ontvangen. Voorts besluit de commissie de Tweede Kamer-rapporteurs over EU-hervormingen in verband met EU-uitbreiding uit te nodigen voor een gesprek, bij voorkeur nadat het BNC-fiche over de Mededeling is verschenen en voor de Algemene Europese Beschouwingen op 18 juni 2024.

  2. LXXI COSAC, 24-26 maart 2024

  Commissievoorzitter Van Apeldoorn (SP) geeft een mondelinge terugkoppeling van de plenaire COSAC-bijeenkomst, gehouden op 24-26 maart 2024 in Brussel.

  3. Beneluxparlement, plenaire sessie 15 en 16 maart 2024

  Delegatieleider Talsma (ChristenUnie) en de aanwezige delegatieleden geven een mondelinge terugkoppeling van de plenaire sessie van het Benelux parlement, gehouden op 15-16 maart jl. te Zwolle.

  4. 21.501-20 EK, DR

  Brief van de minister van BuZa over geannoteerde agenda voor de Europese Raad en de Eurozonetop van 20 en 21 maart 2024; Europese Raad

  Naar aanleiding van de geannoteerde agenda voor de Europese Raad en de Eurozonetop van 20 en 21 maart 2024 (21.501-20, DR) geeft de fractie van Volt aan inbreng te willen leveren voor schriftelijk overleg met de regering over de Strategische Agenda van de Europese Raad. De commissie geeft gelegenheid voor inbreng op 16 april 2024 .

 • informeel overleg 17.30 uur