T02699

Toezegging Actieplan veiligheid lhbti (34.650)De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Lokin-Sassen (CDA), toe de verantwoordelijke bewindslieden te vragen het actieplan veiligheid lhbti ook naar de Eerste Kamer te sturen.


Kerngegevens

Nummer T02699
Status voldaan
Datum toezegging 5 maart 2019
Deadline 1 april 2019
Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie en Veiligheid
Kamerleden Mr. P.E.M.S. Lokin-Sassen (CDA)
Commissie commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen actieplannen
intersekse
transgenders
Kamerstukken Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)


Uit de stukken

Handelingen I 2018-2019, nr. 20, item 11 - blz. 11-12

Minister Ollongren: De heer Van Hattem vroeg naar het verbeteren van de mogelijkheden om aangifte te doen. Ik wijs er in dit verband graag op dat mijn collega's van JenV en OCW een actieplan veiligheid lhbti zullen uitbrengen, mede naar aanleiding van de in de Tweede Kamer aangenomen motie-Sjoerdsma/Van den Hul. Dit actieplan wordt voor 1 april naar de Tweede Kamer gezonden.

(…)

Mevrouw Lokin-Sassen (CDA): Ik ben een beetje traag, dus ik wil nog even terug naar wat u zei in reactie op de vragen van de heer Van Hattem. Ik doel met name op het actieplan van het ministerie van Justitie. U zegt dat dat voor 1 april aan de Tweede Kamer zal worden overhandigd. Zou de Eerste Kamer daar ook een afschrift van mogen krijgen? Wilt u dat toezeggen?

Minister Ollongren: Ik zal die wens uiteraard overbrengen aan de collega’s van JenV en OCW, ja.


Brondocumenten


Historie