T03122

Toezegging De Eerste Kamer een gedetailleerde uiteenzetting sturen over het op- en afschalen van de routekaart (35.732)De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Recourt (PvdA), toe dat hij de Eerste Kamer per brief een gedetailleerde uiteenzetting stuurt over het op- en afschalen van de routekaart.


Kerngegevens

Nummer T03122
Status voldaan
Datum toezegging 19 februari 2021
Deadline 1 april 2021
Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie en Veiligheid
Kamerleden Mr. J. Recourt (PvdA)
Commissie commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen coronamaatregelen
routekaart
COVID-19
Kamerstukken Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht Covid-19 (35.732)


Uit de stukken

Handelingen I 2020-2021, nr 24, item 3, blz. 11

De heer Recourt (PvdA):

Juist vanwege de snel veranderende situatie, de wisselende cijfers en de onzekerheid over bestaande mutaties en de vragen om regelmatige evaluatie, is het belangrijk om vooraf, zover dat kan natuurlijk, met elkaar te bepalen wat het brede afwegingskader is. Ik wil daar nog aan toevoegen dat dit dan moet worden bezien in relatie tot het afschalen of afschaffen van andere maatregelen. Met name het verder openstellen van het onderwijs heeft voor mijn fractie in dat geval hoge prioriteit. Dit vraagt dus om een goed onderbouwde prioritering. Maar wat geldt er andersom? Als de situatie verslechtert, wordt de avondklok dan uitgebreid of gaan de lagere scholen dan weer dicht? De routekaart geeft deze helderheid in ieder geval nog niet.

Handelingen I 2020-2021, nr. 24, item 5, blz. 42

(…)

Minister Grapperhaus:

Voorzitter. Dan de vraag over het op- en afschalen van de routekaart. Ik zou echt willen voorstellen om dat in een brief aan uw Kamer nader uiteen te zetten, want dat is toch wel een materie die echt veel tijd zou vergen om daar hier heel diep op in te gaan. Voorzitter, u ziet dat nu even niet, maar ik meen dat ik de heer Recourt zag knikken. De vraag was van hem. Als dat in een brief kan, lijkt me dat een stuk constructiever, want dan kunnen we dat en détail uiteenzetten.


Brondocumenten


Historie