35.732

Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht Covid-19Dit wetsvoorstel voorziet in een afzonderlijke wettelijke grondslag voor het instellen van een avondklok ter bestrijding van de covid-19 epidemie. Op 23 januari 2021 werd in Europees Nederland een avondklok van kracht. De avondklok was ingesteld door gebruik te maken van de mogelijkheid die de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg) naar het oordeel van de regering biedt, en die de Minister van Justitie en Veiligheid bevoegd maakt het vertoeven in de openlucht te beperken.

De voorzieningenrechter in de Rechtbank Den Haag heeft op 16 februari 2021 geoordeeld dat de Wbbbg ten onrechte is geactiveerd en dat artikel 8, eerste en derde lid Wbbbg, daarom onmiddellijk buiten werking moeten worden gesteld. Diezelfde dag is de uitvoerbaarheid bij voorraad van dat vonnis geschorst door het Gerechtshof Den Haag. Op 19 februari 2021 dient het hoger beroep. Dat kan ertoe leiden dat de grondslag voor de Tijdelijke regeling landelijke avondklok covid-19 (Staatscourant 2021, 4191) komt te vervallen. De regering vindt het vervallen van de avondklok met het oog op de bestrijding van de epidemie ongewenst.

Het wetsvoorstel leidt tot voortzetting van de avondklok met dezelfde reikwijdte en duur, dus in het hele land tussen 21.00 en 04.30 uur.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, D) is op 18 februari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PVV, PvdD, SGP, DENK, FVD, Krol, Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 februari 2021 na hoofdelijke stemming aangenomen.

Voor: 45 stemmen (CDA, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie)

Tegen: 13 stemmen (PVV, Fractie-Nanninga, PvdD en SGP)

Niet aanwezig: FVD.

Tijdens het debat zijn een drietal moties ingediend. De Kamer heeft over twee van de drie ingediende moties gestemd. De stemming over motie (EK, F) vond plaats op 23 februari 2021.

Tijdens het debat zijn een viertal ordevoorstellen behandeld.


Kerngegevens

ingediend

17 februari 2021

titel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-COV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht Covid-19)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

49