T01262

Toezegging Sturen brief inzake keuzevrijheid slimme meters (32.373/32.374)De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden van de fracties van PvdA, SP en GroenLinks in een brief van 24 december 2010, in een brief van 13 januari 2011 toe om voorafgaand aan de start van de kleinschalige uitrol van de slimme meter een brief te sturen aan woningbouwcorporaties en energiebedrijven inzake het recht om de op afstand uitleesbare meter te kunnen weigeren.


Kerngegevens

Nummer T01262
Status voldaan
Datum toezegging 13 januari 2011
Deadline 1 januari 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Commissie commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
Soort activiteit Schriftelijk overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen energie
slimme meters
Kamerstukken Novelle Verbetering werking elektriciteits- en gasmarkt (32.374)
Novelle Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (32.373)
Verbetering werking elektriciteits- en gasmarkt (31.374)
Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (31.320)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2010/11, 32 373 / 32 374, D, p. 2:

(...) Ten tweede vragen de leden van genoemde fracties of de regering bereid is om woningcorporaties en energiebedrijven een brief te sturen waarin wordt benadrukt dat er sprake is van keuzevrijheid ten aanzien van het al dan niet installeren van een slimme energiemeter en dat er aldus geenszins een verplichting geldt voor consumenten om een slimme meter te accepteren.

Kamerstukken I 2010/11, 32 373 / 32 374, D, p. 4:

(...) Ten tweede vragen de leden om woningcorporaties en energiebedrijven een brief te sturen waarin de keuzevrijheid van de consument wordt benadrukt. Met de novelles is de regie verschoven naar de consument/kleinverbruiker. Van belang is dan ook dat hij weet wat zijn rechten en plichten zijn. Uit de Wet bescherming persoonsgegevens volgt dat betrokkenen tijdig voorzien moeten worden van alle relevante informatie die voor hen van belang is om een afgewogen keuze te kunnen maken. Dus ook het recht om de op afstand uitleesbare meter te kunnen weigeren en de mogelijkheid om de meter op verzoek administratief uit te laten zetten. Dit vereist transparante communicatie van de energiebedrijven en eventueel andere betrokkenen richting consumenten. Ik ben graag bereid om uw verzoek te honoreren om voorafgaand aan de start van de kleinschalige uitrol hierover een brief aan woningbouwcorporaties en energiebedrijven te sturen. Ik ben over dit onderwerp overigens al in gesprek met de energiebedrijven. De netbeheerders hebben toegezegd transparant en uniform te zullen communiceren over de keuzevrijheid van kleinverbruikers. Daarbij vind ik het belangrijk dat ook de overheid voorziet in laagdrempelig toegankelijke informatie waarom gekozen wordt voor de uitrol van de op afstand uitleesbare meter, wat de gevolgen zijn voor afnemers en wat hun rechten en plichten zijn. Die informatie zal ik verstrekken via rijksoverheid.nl, ConsuWijzer en Antwoord voor Bedrijven en kan ook door energiebedrijven onder de aandacht van consumenten worden gebracht. De NMa zal in het kader van de monitoring de ervaringen van individuele consumenten met de uitrol in kaart brengen en vastleggen in een consumentenbarometer. Deze ervaringen zal ik met de Kamers delen en betrekken in het besluit tot grootschalige uitrol.


Brondocumenten


Historie