32.373

Novelle Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntieDit wetsvoorstel is een novelle op het voorstel Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (31.320), dat de implementatie van EG-richtlijn 2006/32/EG energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten (PBEG L114) in de Wet energiebesparing regelt.

Tijdens de plenaire behandeling op 7 april 2009 van wetsvoorstel 31.320 heeft de Eerste Kamer verzocht om een novelle waarin kleinverbruikers niet verplicht worden om mee te werken aan de plaatsing van een op afstand uitleesbare meter, de zogenaamde "slimme meter". Daarnaast wordt ook de sanctie op het niet plaatsen van deze meters weggenomen. Deze novellle hangt samen met de novelle verbetering werking elektriciteits- en gasmarkt (32.374).

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met het oorspronkelijke wetsvoorstel Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (31.320).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.373 nr. 2) is op 9 november 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 februari 2011 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

26 april 2010

titel

Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Indien het bij koninklijke boodschap van 7 januari 2008 ingediende voorstel van wet houdende regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie) (31.320) tot wet is verheven en die wet in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.


Documenten

28