T03317

Toezegging Uitkomsten artikel 2 onderzoek (34.453)De Minister van BZK zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de commissie BiZa/AZ, toe bij de rapportage terug te komen op de uitkomsten van het artikel 2 onderzoek en de wijze waarop eventuele financiële gevolgen worden opgevangen.


Kerngegevens

Nummer T03317
Status voldaan
Datum toezegging 8 september 2021
Deadline 1 januari 2022
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hoofdverantwoordelijke)
Minister van Defensie
Kamerleden Mr. M.H. Bikker (ChristenUnie)
Drs. M.C.T. Fiers (PvdA)
Drs. F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Soort activiteit Brief
Categorie evaluatie
Onderwerpen evaluaties
financiële gevolgen
rapportage
Kamerstukken Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2020-21, 34453, V

De leden van de fractie van de VVD vragen om vooruitlopend op de uitkomsten van het artikel 2 onderzoek aan te geven hoe ik eventuele nadelige effecten structureel ga compenseren. Het eindrapport van het onderzoek is begin augustus opgeleverd. Het is gebruikelijk om de uitkomsten eerst op bestuurlijk niveau te bespreken. Hierover zal ik na de zomer in overleg treden met de VNG. De uitkomsten van het onderzoek en de besluitvorming over de wijze waarop eventuele financiële gevolgen voor de gemeenten structureel worden opgevangen, zullen worden meegenomen in de aan uw Kamer toegezegde rapportage (T02737) over de voortgang, uiterlijk een half jaar voor inwerkingtreding.


Brondocumenten


Historie