T02407

Toezegging Vervolgevaluatie wet biometrie in de vreemdelingenketen (33.192)Ter nakoming van toezegging T01859 biedt de staatssecretaris van V&J een evaluatie van de wet biometrie in de vreemdelingenketen (WBVK) aan. Daarbij zegt hij de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik (GroenLinks) toe, binnen de termijn van het van rechtswege vervallen van de WBVK (maart 2021), een vervolgevaluatie te laten uitvoeren en deze aan de Eerste Kamer te doen toekomen.


Kerngegevens

Nummer T02407
Status voldaan
Datum toezegging 18 april 2017
Deadline 1 juli 2020
Voormalige Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Huidige Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Kamerleden mr. dr. M.H.A. Strik (GroenLinks)
Commissie commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Soort activiteit Brief
Categorie evaluatie
Onderwerpen biometrie
vingerafdrukken
vreemdelingenketen
Kamerstukken Gebruik biometrie bij identificatie vreemdelingen (33.192)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2016/17, 33192, L, p. 3:

Staatssecretaris Dijkhoff:

Gelet op het belang dat ik hecht aan het kunnen bestrijden van onregelmatigheden ten aanzien van identiteitsregistratie en-verificatie met inzet van biometrische kenmerken, zal ik daarom binnen de termijn van het van rechtswege vervallen van de WBVK een vervolgevaluatie laten uitvoeren. Ik streef ernaar op de kortst mogelijke termijn de noodzakelijke gegevens binnen de Vreemdelingen-keten op uniforme wijze te registreren zodat bij een vervolgevaluatie beter inzicht kan worden verkregen in de effecten van de WBVK. De aanbevelingen in het onderzoeksrapport bieden alvast nuttige aanknopingspunten voor deze gegevensregistratie

zie ook T01859


Brondocumenten


Historie