T00280

Toezegging Voorkeursdrempel EK-verkiezingen (31200)De regering zal de kwestie van de lijstverbinding en de betekenis van de voorkeursdrempel bij verkiezingen voor de Eerste Kamer (opnieuw) bezien en de Eerste Kamer hierover informeren


Kerngegevens

Nummer T00280
Oorspronkelijke nummer tz_BZHC/AZHK_2007_8
Status voldaan
Datum toezegging 16 oktober 2007
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kamerleden drs. H. ten Hoeve (OSF)
mr. G. Holdijk (SGP)
drs. N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
drs. H.C.P. Noten (PvdA)
dr. J.P. Rehwinkel (PvdA)
dr. A.G. Schouw (D66)
prof.dr.ir. E. Schuurman (ChristenUnie)
C. P. Thissen (GroenLinks)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen algemene politieke beschouwingen
Eerste Kamerverkiezingen
Kamerstukken Miljoenennota 2008 (31.200)


Uit de stukken

(Handelingen I, 2007-2008, nr.4, blz.139-140, 147 en 152-153)

Blz.147

Minister-President Balkenende: […] De heer Noten wees op een aantal thema’s die aan de orde moeten worden gesteld. […] Hij diende ook een motie in over het kiesstelsel. In de schriftelijke beantwoording van de vragen van de Kamer in eerste termijn zegde ik al toe dat het kabinet zich wil beraden over de kwestie van de lijstverbinding en dat het kabinet de Kamer daarover nader zal informeren. Graag zeg ik de Kamer toe, dit onderzoek te verbreden naar de andere aspecten die in de motie van de heer Noten worden genoemd. In die zin kunnen wij deze motie onderschrijven. Wij weten wat ons te doen staat op basis van de inhoud van deze motie.

Blz. 152-153 (Bijvoegsel)

Vraag van geachte afgevaardigde Noten (PvdA): Hoe verhoudt de wijze van verkiezing van de leden van de Eerste Kamer zich tot de grondwettelijke waarborgen van evenredige en geheime verkiezingen?

Antwoord: […] De heer Noten merkt terecht op dat de mogelijkheid bestaat om lijstverbindingen aan te gaan voorafgaand aan de verkiezingen van de Eerste Kamer, maar nadat de ver­kiezingen voor provinciale staten hebben plaatsgevonden. Dit past op zichzelf in het stelsel van de Kieswet, waarin lijstverbindingen pas korte tijd vóór de daadwerkelijke verkiezingen – na de indiening van de lijsten – worden aangegaan. Niettemin heeft dit aspect van het kiesproces de aandacht van het kabinet. De Kamer zal hierover separaat worden geïnformeerd.


Brondocumenten


Historie