Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 7 maart 2017Parlementair jaar 2016/2017, 20e vergadering

Aanvang: 13.30 uur

Sluiting: 13.50 uur

Status: gecorrigeerd


Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Broekers-Knol

Tegenwoordig zijn 72 leden, te weten:

Van Apeldoorn, Atsma, Backer, Barth, Beuving, Van Bijsterveld, Bikker, Bredenoord, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, Dercksen, Van Dijk, Don, Duthler, Engels, Ester, Faber-van de Klashorst, Flierman, Ganzevoort, Gerkens, De Graaf, De Grave, Van Hattem, Hoekstra, Ten Hoeve, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink, Van Kappen, Van Kesteren, Klip-Martin, Knapen, Knip, Koffeman, Köhler, Kok, Kops, Kox, Krikke, Kuiper, Lintmeijer, Markuszower, Meijer, Nagel, Nooren, Oomen-Ruijten, Overbeek, Pijlman, Postema, Prast, Van Rij, Rinnooy Kan, Rombouts, Van Rooijen, Ruers, Schaap, Schalk, Schaper, Schnabel, Schouwenaar, Schrijver, Sent, Sini, Stienen, Van Strien, Strik, Teunissen, Van de Ven, Verheijen, De Vries-Leggedoor, Van Weerdenburg en Wezel,

en mevrouw Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Wiebes, staatssecretaris van Financiën.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Martens en Vos, wegens verblijf buitenslands;

Popken en Ester, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Vandaag is de laatste keer dat mevrouw Pauline Krikke van de VVD-fractie als lid van de Eerste Kamer aan de vergadering van de Kamer deelneemt. Zo dadelijk is er direct na sluiting van de plenaire vergadering gelegenheid in de Hall afscheid te nemen van mevrouw Krikke.

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ingekomen is een beschikking van de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 16 februari 2017 houdende de aanwijzing van mevrouw M.H.M. Faber-van de Klashorst tot plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa in plaats van de heer G. Markuszower.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen (34268);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34333);

- het Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (34559);

- het wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân (34592);

- het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde (34593);

- het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren (34594);

- het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar (34595);

- het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet) (34628).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De aanwezige leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met de wetsvoorstellen Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34333), Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân (34592), Samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde (34593), Samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren (34594) en Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar (34595) te hebben kunnen verenigen.

De aanwezige leden van de fractie van de PvdD wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met de wetsvoorstellen Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen (34268), Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân (34592), Samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde (34593), Samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren (34594) en Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar (34595) te hebben kunnen verenigen.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Stemmingen

Stemming Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen inzake oudedagsvoorzieningen (Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen) (34555).

(Zie vergadering van 20 december 2016.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de minister van Onderwijs en de staatssecretaris van Financiën van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Ik constateer dat dit het geval is.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Stemming Wijziging Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34662).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Stemming Rechten van slachtoffers van strafbare feiten

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315) (34236).

(Zie vergadering van 21 februari 2017.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Voorzitter. Mijn fractie ondersteunt de richtlijn die de rechtspositie en de ondersteuning van slachtoffers versterkt. Daarom zullen wij voor de implementatie van de richtlijn stemmen. Dat neemt niet weg dat wij grote zorgen hebben en houden over de wijze waarop de regering meent de richtlijn te kunnen implementeren ten aanzien van ongedocumenteerde slachtoffers. De richtlijn verzet zich immers tegen het maken van onderscheid naar status en het begrenzen of voorwaardelijk maken van hulp en opvang. Mijn fractie houdt de minister daarom aan zijn toezegging dat ongedocumenteerde slachtoffers dezelfde zorg krijgen aangeboden als andere slachtoffers en zal ook verder monitoren of de toepassing van de wetgeving de richtlijn respecteert.

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

Stemming Motie Rechten van slachtoffers van strafbare feiten

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315),

te weten:

de motie-Ruers c.s. over het bieden van de mogelijkheid aan slachtoffers om zelfstandig hoger beroep in te stellen bij de de strafkamer van het hof dan wel bij de Hoge Raad (34236, letter H).

(Zie vergadering van 21 februari 2017.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Ruers c.s. over het bieden van de mogelijkheid aan slachtoffers om zelfstandig hoger beroep in te stellen bij de de strafkamer van het hof dan wel bij de Hoge Raad (34236, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS, de OSF, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.

Stemming Bescherming namen en graden hoger onderwijs

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho's (bescherming namen en graden hoger onderwijs) (34412).

(Zie vergadering van 21 februari 2017.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schalk (SGP):

Voorzitter. Door dit wetsvoorstel kan een onderwijsinstelling door een besluit van de minister de erkenning verliezen. Deze route zou onder andere nodig zijn omdat de route via de normale rechtsgang te lang zou duren. Dit is een verregaande bevoegdheid, die de goedkeuring van deze Kamer niet zonder meer kon wegdragen. De minister heeft in reactie daarop een adviescommissie toegevoegd aan het stappenplan. Mijn fractie heeft geen bezwaar tegen het stappenplan, noch tegen een adviescommissie, maar wel tegen de verregaande bevoegdheid van de minister, gezien de onduidelijke criteria en gezien het feit dat er tijd genoeg is, nu de minister heeft aangeven dat feitelijke intrekking van de erkenning pas aan de orde is als reeds studerenden hun graden hebben behaald. Er is dus tijd en ruimte genoeg om een normale rechtsgang te doorwandelen. Dat is reden voor mijn fractie om geen steun te geven aan dit wetsvoorstel.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Bikker (ChristenUnie):

Voorzitter. De fractie van de ChristenUnie heeft haar twijfels bij een deel van het wetsvoorstel. Wij vrezen dat het langzamerhand wel heel moeilijk wordt voor minder kapitaalkrachtige initiatieven om nog een instelling of opleiding voor hoger onderwijs te stichten. Tegelijk heeft de minister een waardevolle geste gedaan ten aanzien van ons tweede grote bezwaar: de nieuwe ministeriële bevoegdheid wordt wettelijk van een betere waarborg voorzien, zoals omschreven in de brief van 3 maart jongstleden. Die verbetering van dit wetsvoorstel trekt ons over de streep om voor het wetsvoorstel te stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw De Vries-Leggedoor (CDA):

Voorzitter. De CDA-fractie had met name één punt in het wetsvoorstel waar zij een groot probleem mee had en dat was dat de minister de bevoegdheid krijgt om te oordelen over discriminatie en de weging van grondrechten. Door de toezeggingen van de minister zoals vastgelegd in de brief van 3 maart jongstleden, zal de ontneming van de erkenning niet meer gebaseerd zijn op louter het oordeel van een minister. Artikel 1.3 van het wetsvoorstel zal bovendien pas in werking treden nadat de wettelijke verankering van de toegezegde wijziging door onze Kamer is aanvaard. Daarom zal onze fractie voor het wetsvoorstel stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ganzevoort (GroenLinks):

Voorzitter. Ik dank de minister voor haar bereidheid om deze Kamer tegemoet te komen in de grote zorgen die er waren over de ministeriële bevoegdheid, omdat wij niet per se wilden vertrouwen op de potentieel blauwe ogen van haar opvolger. Onder dank voor de oplossing die zij daarvoor geboden heeft door dit wettelijk te waarborgen, kan mijn fractie dit wetsvoorstel steunen.

De voorzitter:

Ik zie dat er geen andere leden zijn die een stemverklaring wensen af te leggen.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF, de SP, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.

Stemming Wijziging Wet schadeloosstelling politieke ambtsdragers

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman alsmede tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met enkele rechtspositionele aanpassingen van meer technische aard (34626).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aangezien het wetsvoorstel geldelijke voorzieningen ten behoeve van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden regelt, dient het wetsvoorstel overeenkomstig artikel 63 van de Grondwet met ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen te worden aanvaard.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dat betekent dat de tweederdemeerderheid ruimschoots is gehaald.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.50 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen en motie te doen plaatsvinden op 7 maart 2017:

Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315) (34236);

Motie van het lid Ruers (SP) c.s. om slachtoffers de mogelijkheid te bieden om zelfstandig hoger beroep in te stellen bij de strafkamer van het hof dan wel bij de Hoge Raad (34236, H);

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs) (34412);

Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman alsmede tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met enkele rechtspositionele aanpassingen van meer technische aard (34626);

b. de afhandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 7 maart 2017:

Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen (34268);

Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34333);

Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen )34559);

Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân (34592);

Samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde (34593);

Samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren (34594);

Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar (34595);

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet) (34628);

c. het plenaire debat van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 21 maart 2017 i.p.v. 7 maart 2017:

Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (33987);

d. het plenaire debat (4e termijn) van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 21 maart 2017 i.p.v. 7 maart 2017:

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33623);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning op 21 maart 2017:

Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (34377);

f. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning op 4 april 2017:

Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) (34588).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) (32399);

Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) (34165);

Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets) (34325);

Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) (34453);

Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars) (34479);

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut (34508);

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen (Verzamelwet Zvw 2016) (34575);

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) (34596);

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de herijking en harmonisatie van enige kwaliteitseisen voor kindercentra en peuterspeelzalen, de innovatie van die kwaliteitseisen en het aanpassen van enige eisen aan de kwaliteit van voorschoolse educatie (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang) (34597);

Regeling van de inwerkingtreding van de wet van 8 juli 2015, houdende goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Stb. 2015, 315) (34669).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief van 21 februari 2017 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake antwoorden op vragen van de leden Roemer, Klaver en Pechtold van 20 februari 2017 inzake Teevendeal (griffienr. 160753);

een, van alsvoren, ten geleide van een jaaroverzicht Koninklijk Huis 2016 (griffienr. 160765);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 7 februari 2017 (griffienr. 1606544.01);

een, van alsvoren, ten geleide van zes fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling opbouwen van een Europese Data-Economie (griffienr. 160766);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 6 februari 2017 (griffienr. 160627.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 6 maart 2017 (griffienr. 160784);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 7 maart 2017 (griffienr. 160777);

een, van alsvoren, ten geleide van 4 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling hervormingsaanbevelingen gereglementeerde beroepen (griffienr. 160778);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de geannoteerde agenda informele RBZ Handel op 2/3 maart 2017 (griffienr. 160764);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2016 (griffienr. 160779);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake uitvoering begroting IIA en IIB 2016 (griffienr. 160787);

een, van alsvoren, inzake uitvoering begroting IV 2016 (griffienr. 160432.01);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het verslag OJCS-Raad 17 februari 2017 (griffienr. 160662.01);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake voornaamste budgettaire mutaties begrotingen Infrastructuur en Milieu sinds de Najaarsnota (griffienr. 160757);

een, van de minister van Economische Zaken, inzake plan voor een betaalbare en duurzame energievoorziening in Caribisch Nederland (griffienr. 160739).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van het Kabinet van de Koning, houdende de bekrachtiging door Z.M. de Koning van een aantal door de Eerste Kamer aangenomen voorstellen van wet (34086, 34458 en 34607) (griffienr. 160767).

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van M.K., inzake partners alimentatie (griffienr. 160751).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van A. te D., inzake politiek- en religieus-neutraal (griffienr. 160742).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van T.B., inzake Fred Teeven, de Raad van State, en de rest (griffienr. 160743).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning en van de commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van B.F., inzake twee films in het publiek belang (griffienr. 160750).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van S.W., inzake de nieuwe orgaanwet ADR (33506) (griffienr. 159856.66);

een, van E.V., inzake de Wet op de Orgaandonatie (griffienr. 159856.65);

een, van A,W. d. H. te B., inzake wetsvoorstel 33506 (griffienr. 159856.67);

een, van G.O., inzake orgaandonatie (griffienr. 159856.68);

een, van P.H.T., inzake donorregistratiesysteem (griffienr. 159856.69).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.