34.662

Novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelenDeze novelle wijzigt het voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.555). De staatssecretaris van Financiën had in zijn brief van 20 december 2016 (EK 34.555, B) de Eerste Kamer in overweging gegeven de stemming over het wetsvoorstel 34.555 uit te stellen om, met het oog op een ordentelijke besluitvorming in de Eerste Kamer, noodzakelijk geacht nader onderzoek te doen. De Eerste Kamer heeft de stemming over het wetsvoorstel vervolgens op 20 december aangehouden. Aanleiding voor dit uitstel waren signalen vanuit de praktijk (mede gebaseerd op een in de memorie van antwoord (EK 34.552 c.a., E, pag. 79) opgenomen antwoord) over de aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting, een aftrek die een budgettaire tegenvaller tot gevolg zou kunnen hebben.

Het nader onderzoek naar de mogelijkheden om toekomstige indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de winst te brengen heeft geresulteerd in deze novelle waarin alsnog een (voorwaardelijke) mogelijkheid tot aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie van de pensioenaanspraken of van de pensioenuitkeringen wordt voorgesteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 2) is op 9 februari 2017 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 maart 2017 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

23 januari 2017

titel

Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Indien het voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.555) tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.


Documenten

15