Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 22 september 2020Parlementair jaar 2020/2021, 1e vergadering

Aanvang: 13.30 uur
Sluiting: 13.34 uur
Status: gecorrigeerd

Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Bruijn

Tegenwoordig zijn 55 leden, te weten:

Adriaansens, Van Apeldoorn, Arbouw, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Van Ballekom, Beukering, Bezaan, De Blécourt-Wouterse, De Boer, Bredenoord, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Van der Burg, Crone, Van Dijk, Essers, Ester, Faber-van de Klashorst, Frentrop, Geerdink, Gerkens, Van Gurp, Hermans, Huizinga-Heringa, Janssen, Jorritsma-Lebbink, Karimi, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Kluit, Knapen, Koffeman, Kox, Van der Linden, Meijer, Nicolaï, Nooren, Otten, Van Pareren, Prins-Modderaar, Van Rooijen, Rosenmöller, Schalk, Teunissen, Veldhoen, Vendrik, Verkerk, Van der Voort, Vos, De Vries, Van Wely en Wever.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik open de vergadering van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van dinsdag 22 september 2020. Ik heet de leden, de medewerkers en iedereen die deze vergadering via de webcast volgt, van harte welkom.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Voordat wij verdergaan met de agenda van vandaag, verzoek ik u om veiligheidsredenen nadrukkelijk om minimaal 1,5 meter afstand te houden tot uw collega's en de medewerkers indien u zich beweegt door de Ridderzaal, ook bij het in- en uitlopen. De overige huisregels treft u aan op uw vergadertafel.

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Gerbrandy, wegens bezigheden elders;

Bikker, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

- het Voorstel van Rijkswet Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102) (35260-(R2131));

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-I);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-IIA);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-IIB);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-III);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES fonds (H) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-IV);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-V);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-VI);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-VII);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-X);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-XII);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-XIII);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-XIV);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-A);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-J);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet van de Koning 2019 (35470-I);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2019 (35470-IIA);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 (35470-IIB);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019 (35470-III);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2019 (35470-IV);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019 (35470-V);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 (35470-VI);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (35470-VII);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (35470-VIII);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2019 (35470-IX);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2019 (35470-X);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019 (35470-XII);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019 (35470-XIII);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019 (35470-XIV);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 (35470-XV);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 (35470-XVI);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (35470-XVII);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2019 (35470-A);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2019 (35470-B);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2019 (35470-C);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2019 (35470-J).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zijn 36 wetsvoorstellen, die als hamerstuk kunnen worden afgedaan, waarvan 21 inclusief de jaarverslagen over 2019. De nummers en de titels van de wetsvoorstellen en de jaarverslagen staan op de agenda van de Kamer.

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Graag bij de interruptiemicrofoon. De heer Frentrop.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Frentrop (FvD):

Voorzitter. De fractie van Forum voor Democratie wil graag aantekening bij 35450-X betreffende de begrotingsstaat van het ministerie van Defensie.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Frentrop. Wenst een van de andere leden aantekening?


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter. De Partij voor de Dieren wil graag aantekening bij 35260.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Koffeman. De heer Kox zegt: "dezelfde". Ik zal dat voor u zeggen. Dat spaart u een loopje. Wenst een van de overige leden nog aantekening? Dat is niet het geval.

De leden van de fractie van FvD wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-X) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fracties van de SP en de PvdD wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het Voorstel van Rijkswet Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102) (35260-(R2131)) te hebben kunnen verenigen.

Ik stel aan de Kamer voor de desbetreffende bewindspersonen decharge te verlenen voor het door hen gevoerde financiële beleid. Kan de Kamer zich daarin vinden?

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan zijn we nu gekomen aan het einde van de vergadering. Ik sluit de vergadering.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.34 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 22 september 2020:

Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102) (35260 (R2131));

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-I);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-IIA);

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-IIB);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-III);

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES fonds (H) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-IV);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-V);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-VI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota (35450-VII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-X);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-XII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-XIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-XIV);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-A);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-J);

Jaarverslag en slotwet van de Koning 2019 (35470-I);

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2019 (35470-IIA);

Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 (35470-IIB);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019 (35470-III);

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2019 (35470-IV);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019 (35470-V);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 (35470-VI);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (35470-VII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (35470-VIII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2019 (35470-IX);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2019 (35470-X);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019 (35470-XII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019 (35470-XIII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019 (35470-XIV);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 (35470-XV);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 (35470-XVI);

Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (35470-XII);

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2019 (35470-A);

Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2019 (35470-B);

Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2019 (35470-C);

Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2019 (35470-J);

b. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van der Koning te doen plaatsvinden op 22 september 2020:

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (34972);

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport te doen plaatsvinden op 29 september 2020:

Voorstel van wet van de leden Raemakers en Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049);

d. de gezamenlijke plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 6 oktober 2020:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35418);

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) (35419);

e. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 13 oktober 2020:

Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen) (35170).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap (35367);

Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets en het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld (35374);

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde te voorzien in een adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden (35428);

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit (35435);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-I);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-IIA);

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-IIB);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-III);

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES fonds (H) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-IV);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-V);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-VI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota (35450-VII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-X);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-XII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450XIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-XIV);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-A);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-J);

Jaarverslag en slotwet van de Koning 2019 (35470-I);

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2019' (35470-IIA);

Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 (35470-IIB);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019 (35470-III);

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2019 (35470-IV);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019 (35470-V);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 (35470-VI);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (35470-VII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (35470-VIII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2019 (35470-IX);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2019 (35470-X);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019 (35470-XII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019 (35470-XIII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019 (35470-XIV);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 (35470-XV);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 (35470-XVI);

Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (35470-XVII);

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2019 (35470-A);

Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2019 (35470-B);

Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2019 (35470-C);

Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2019 (35470-J);

Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19) (35538).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, inzake een afschrift van zijn brief van 24 augustus 2020 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake antwoorden op vragen van de leden Kwint en Alkaya over het nieuws dat gedupeerde ouders van de CAF 11-zaak al veel eerder compensatie hadden kunnen krijgen (griffienr. 167455);

een, van alsvoren, inzake een afschrift van het koninklijk besluit d.d. 31 augustus 2020 nr. 2020001595 houdende wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister (griffienr. 167457);

een, van alsvoren, inzake een afschrift van zijn brief van 7 augustus 2020 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake beantwoording Kamervragen Van Raak en Hijink (beiden SP) aan de minister-president over de keuze voor Facebook (griffienr. 167463);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake rapportage over de inbreng van de Nederlandse regering in zaken waarin het EU-Hof in 2019 uitspraak heeft gedaan (griffienr. 167448);

een, van alsvoren, inzake Notawisseling houdende een Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten en de Franse Republiek inzake de rechtspositie van militairen en ander overheidspersoneel, aanwezig op elkaars grondgebied, in het kader van de COVID-19-crisis en humanitaire noodhulp bij orkanen; 's-Gravenhage, 6 augustus 2020 (griffienr. 167476);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief aan de Tweede Kamer inzake afronding AO EU-informatievoorziening op 15 januari 2020 (griffienr. 167462);

een, van alsvoren, inzake Gecombineerd: verslag RBZ 14 augustus 2020, geannoteerde agenda ingelaste VTC ER 19 augustus 2020 en geannoteerde agenda informele RBZ Gymnich 27 en 28 augustus 2020 (griffienr. 167461);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda informele videoconferentie van de leden van Raad Buitenlandse Zaken van 14 augustus 2020 (griffienr. 167460);

een, van alsvoren, inzake notawisseling houdende een verdrag ter verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de internationale missie ter bescherming van onderzoek; Kiev, 1 augustus 2020 (griffienr.167474)l

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken 22 september 2020 (griffienr. 167473);

een, van alsvoren, inzake voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (griffienr. 167472);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda van de leden van de Raad Buitenlandse Zaken van 21 september 2020 (griffienr. 167471);

een, van alsvoren, inzake verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich 27 en 28 augustus 2020 (griffienr. 167461.01);

een, van alsvoren, inzake vijf fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. EU strategie slachtofferrechten 2020-2025 (griffienr. 167466);

een, van alsvoren, inzake twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling actieplan voor billijke en eenvoudige belastingheffing (griffienr. 167465);

een, van alsvoren, inzake verslag buitengewone Europese Raad van 17 t/m 21 juli 2020 (griffienr. 167277.01);

een, van alsvoren, inzake verslag extra videoconferentie Europese Raad van 19 augustus 2020 (griffienr. 167453);

een, van alsvoren, inzake aanbieding IOB-evaluatie met betrekking tot het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de EU (griffienr. 167436);

een, van alsvoren, inzake kabinetsreactie advies Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) over de bescherming van het milieu in relatie tot gewapend conflict (griffienr. 167438);

een, van alsvoren, inzake voorbereidingen rijksoverheid op aflopen brexit overgangsperiode EU-VK en Appreciatie EU Mededeling COM(2020) 324 "Getting ready for changes" van 9 juli 2020 (griffienr. 167439);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake maandrapportage juli 2020 - Aansluiten op het DSO (griffienr. 167459);

een, van alsvoren, inzake uitstelbericht kabinetsreactie rapport Gezondheidsraad over toelaatbaarheid nieuwe vormen lijkbezorging (griffienr. 167475);

een, van alsvoren, inzake aanbieding van het Werkprogramma 2020-2021 van de Raad voor het openbaar bestuur (griffienr. 167445);

een, van alsvoren, inzake afschriftbrief compensatiepakket coronacrisis medeoverheden (griffienr. 167444);

een, van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie, inzake beleidsreactie op de vierde voortgangsrapportage van de CTIVD over implementatie van de Wiv 2017 (griffienr. 167440);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake verslag schriftelijk overleg besluit bedrijfs- en organisatiemiddel WDO (griffienr. 167033.04);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake afschrift brief Tweede Kamer over onderzoek graven Hofkapel (griffienr. 167437);

een, van de minister van Financiën, inzake aanbieding Miljoenennota 2021 (griffienr. 167464.01);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, inzake kabinetsappreciatie Witboek buitenlandse subsidies op de interne markt (griffienr. 167443);

een, van alsvoren, inzake jaarverslag Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) 2019 (griffienr. 167442);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 18 september 2020 (griffienr. 167456);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake geannoteerde agenda Informele Landbouwraad 1 september 2020 (griffienr. 167468);

een, van alsvoren, inzake verslag van de informele Landbouwraad van 31 augustus en 1 september 2020 (griffienr. 167468.01);

een, van alsvoren, inzake Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 21-22 september 2020 (griffienr. 167470);

een, van alsvoren, inzake Resultatenoverzicht realisatieplan visie LNV (griffienr. 167441);

een, van alsvoren, inzake verslag videoconferentie voor landbouw- en visserijministers van de EU 29 juni 2020 (griffienr. 167446);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake verslag informele Raad WSBVC 17 juli 2020 (griffienr. 167181.02);

een, van alsvoren, inzake afschrift SO beantwoording van 10 juli 2020 (griffienr. 167181.01);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake verslag informele EU-Gezondheidsraad 16 juli 2020 (griffienr. 167163.01);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda informele EU-Gezondheidsministersbijeenkomst 4 september 2020 (griffienr. 167447);

een, van alsvoren, inzake commissiebrief inzake technische briefing wetsvoorstel CoronaMelder (35538) (griffienr. 167432).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden:

3. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, inzake de motie van het lid Veldhoen c.s. (griffienr. 166283.02).

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden;

4. het volgende geschrift:

een, van J.C.S.B. te L. en een aantal anderen, inzake wet tijdelijke maatregelen COVID-19 (griffienr. 167290.16 t/m griffienr. 167290.44).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor dit geschrift voor kennisgeving aan te nemen.