Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 29 september 2020Parlementair jaar 2020/2021, 2e vergadering

Aanvang: 13.30 uur
Sluiting: 13.41 uur
Status: gecorrigeerd

Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Bruijn

Tegenwoordig zijn 44 leden, te weten:

Arbouw, Baay-Timmerman, Backer, Van Ballekom, Bezaan, Bikker, Bredenoord, Bruijn, Crone, Dessing, Van Dijk, Dittrich, Doornhof, Ester, Faber-van de Klashorst, Frentrop, Ganzevoort, Gerbrandy, Gerkens, Van Hattem, Hermans, Janssen, Jorritsma-Lebbink, Karimi, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Knapen, Kox, Van der Linden, Meijer, Nooren, Otten, Pouw-Verweij, Prins-Modderaar, Rombouts, Van Rooijen, Rosenmöller, Schalk, Stienen, Van Strien, Vendrik, Verkerk en Vos.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik open de vergadering van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van dinsdag 29 september 2020. Ik heet de leden, de medewerkers en iedereen die deze vergadering via de webcast volgt van harte welkom.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Voordat wij verdergaan met de agenda van vandaag, verzoek ik u om veiligheidsredenen nadrukkelijk om minimaal 1,5 meter afstand te houden tot uw collega's en de medewerkers indien u zich beweegt door de Ridderzaal, ook bij het in- en uitlopen. De overige huisregels treft u aan op uw vergadertafel.

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Wever, wegens bezigheden elders;

Teunissen, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

 • het wetsvoorstel Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx) (35297);
 • het wetsvoorstel Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie (35361);
 • het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde te voorzien in een adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden (35428);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit (35435).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Mevrouw Faber.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

De PVV-fractie wil graag aantekening hebben voor de wetsvoorstellen 35361 ter wijziging van de Mediawet en 35435 over een grondslag voor de energieaudit.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. De heer Schalk.

De heer Schalk (SGP):

Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie wil graag aantekening bij wetsvoorstel 35297 over het voortgezet onderwijs.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. De heer Frentrop.

De heer Frentrop (FvD):

De fractie van Forum voor Democratie wil graag aantekening bij 35361 en 35435.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Frentrop. De heer Otten.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Onze fractie wil graag aantekening bij 35435 over het opnemen van een grondslag voor de energieaudit.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten.

De leden van de fractie van de SGP wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx) (35297) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fracties van FvD en de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie (35361) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fracties van FvD, Fractie-Otten en de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit (35435) te hebben kunnen verenigen.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Herdenking van mevrouw mr. E. Veder-Smit

Aan de orde is de herdenking van mevrouw mr. E. Veder-Smit.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde is de herdenking van mevrouw mr. E. Veder-Smit. Ik verzoek de leden te gaan staan.

Vandaag gedenken wij Els Veder-Smit, die op 26 augustus jongstleden, drie dagen voor haar 99ste verjaardag, overleed. Zij was bijna tien jaar lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de VVD, van 25 augustus 1981 tot 11 juni 1991.

Elizabeth Veder-Smit werd op 29 augustus 1921 geboren in Kinderdijk, in een familie van reders en scheepsbouwers, zowel aan moederszijde als aan vaderszijde. Na de lagere school in haar geboorteplaats behaalde zij in mei 1940 haar gymnasium-a-diploma in Dordrecht. Vervolgens studeerde Els Smit Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Vanaf 1954 was Veder-Smit werkzaam in het openbaar bestuur, als volksvertegenwoordiger namens de VVD en als bestuurder. Zo was zij tot 1962 lid van de Provinciale Staten van Utrecht en lid van de gemeenteraad en wethouder van Zeist, de jongste vrouwelijke wethouder van Nederland.

Na haar verhuizing naar Leeuwarden was zij van 1962 tot 1966 lid van de gemeenteraad van de Friese hoofdstad. In 1967 werd Els Veder-Smit gekozen als lid van de Tweede Kamer. Dat bleef zij tot januari 1978, toen ze staatssecretaris werd in het eerste kabinet-Van Agt. Veder-Smit was belast met de portefeuille Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

Als Tweede Kamerlid wist Veder-Smit — vaak in goede samenwerking met Kamerleden van andere partijen — een aantal doelen te verwezenlijken die belangrijk waren voor de emancipatie van de vrouw. Ze zorgde ervoor dat de pil in het ziekenfonds kwam en stond aan de wieg van de huidige abortuswetgeving.

Ook in de Eerste Kamer had Els Veder-Smit volksgezondheid in haar portefeuille. In maart 1988 richtte zij zich aan het einde van haar bijdrage aan het debat over de Tabakswet rechtstreeks tot de Kamervoorzitter. Tot dat moment bestond haar pleidooi uit steun voor het doel van het wetsvoorstel, namelijk het roken te beperken. Volgens Veder-Smit kon ook de Eerste Kamer zelf het goede voorbeeld geven. Ik citeer: "en wel door het relikwie dat zich naast de ingang van onze vergaderzaal bevindt — je zou haast zeggen: het rookrekje of het peukenrekje" — u herinnert zich dat nog wel — "te verwijderen. Of moet dit meubelstukje onder de Monumentenwet gebracht worden?"

Voor zover ik weet, is dat laatste nooit gebeurd, maar Els Veder-Smit heeft in de jaren na dat bewuste debat wel kunnen zien dat er een algeheel rookverbod is gekomen en dat het "peukenrekje" of "sigarenkastje", zoals het nu bekend staat, vaste stop is in de rondleidingen door ons gebouw, maar voor zover wij weten, al jaren niet meer in gebruik is.

In 1965 was Els Veder-Smit VN-Vrouwenvertegenwoordiger en gaf zij een speech tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Terugkijkend op haar politieke carrière noemde Veder-Smit de mannenwereld van de politiek in die tijd "geen probleem". Ik citeer: "Ik had ervaring met VVD-mannen. Die beginnen met sarren en pesten, maar blijf je rustig en heb je een goed antwoord klaar, dan is er daarna geen vuiltje meer aan de lucht." Waarvan akte.

Naast haar politieke carrière was Els Veder-Smit tot op zeer hoge leeftijd nog actief. Zij was onder andere erevoorzitter van de Nationale Kruisvereniging en voorzitter van STOOM, de Stichting Onderzoek en Ontwikkeling Maatschappelijke gezondheidszorg. Ook zette zij zich in voor kunst, cultuur en erfgoed. Zo was ze voorzitter van de Zeister Kunstkring en oprichter van de Stichting Hollands Porselein.

In 1981 werd Veder-Smit benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en tien jaar later tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. In 1989 ontving zij de penning met oorkonde van de Stichting Gezondheidszorg '82 en in 1998 kreeg zij het erelidmaatschap van de VVD.

Els Veder-Smit stond bekend als een betrokken en bevlogen politica met oog voor anderen. Ze was een wegbereider in de Nederlandse politiek, met name op het gebied van emancipatie en volksgezondheid. In haar woorden: niet omdat ze "zo'n hervormer" was, maar omdat ze vond dat het nodig was.

Moge ons respect voor haar persoon en haar verdiensten voor de samenleving en de Nederlandse parlementaire democratie tot steun zijn voor haar familie en vrienden.

Ik verzoek eenieder om een moment stilte in acht te nemen.

(De aanwezigen nemen enkele ogenblikken stilte in acht.)

De voorzitter:

Dank u wel. Na het sluiten van deze vergadering zal ik samen met de Griffier namens de Kamer de vertegenwoordiger van de familie condoleren. Hierbij zal in verband met de coronamaatregelen alleen mevrouw Jorritsma, voorzitter van de fractie waarvan mevrouw Veder-Smit lid was, aanwezig zijn.

Dan zijn wij nu gekomen aan het einde van de vergadering.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.41 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

 • a. 
  de behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 29 september 2020:

Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx) (35297);

Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie (35361);

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde te voorzien in een adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden (onder voorbehoud) (35428);

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit (35435);

 • b. 
  het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid te doen plaatsvinden op 29 september 2020:

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap (35367);

 • c. 
  de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel (incl. eventuele stemmingen) te doen plaatsvinden op 6 oktober 2020:

Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19) (35538);

 • d. 
  de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 13 oktober 2020:

Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen) (35170);

 • e. 
  het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 13 oktober 2020:

Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets en het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld (35374);

 • f. 
  de Algemene Europese Beschouwingen te doen plaatsvinden op 3 november 2020.

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

 • 1. 
  de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (35129);

Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx) (35297);

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage (35362);

Wijziging van de Wet op rechterlijke organisatie in verband met het wegnemen van belemmeringen voor gerechten bij het verlenen van onderlinge bijstand in geval van gebrek aan voldoende zittingscapaciteit (35375);

Wijziging van de Uitleveringswet, het Wetboek van Strafrecht BES en het Wetboek van Strafvordering ter uitvoering van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (35382);

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht BES ter uitvoering van het op 4 april 2014 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (Trb. 2019, 140 en Trb. 2020, 3) (35390);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2020) (35440);

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoerbaarheid op punten te vergroten en enkele technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (35456);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis en vergoeding rouwvervoer) (35478);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35480);

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en compensatie inkomstenderving Caribisch Nederland. (35545).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

 • 2. 
  de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, inzake een afschrift van het koninklijk besluit nr. 2020001673, houdende departementale herindeling met betrekking tot de coördinatie van de uitvoeringswerkzaamheden voortkomende uit richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU L 255) (griffienr. 167529);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende goedkeuring van de op 4 december 2017 te Parijs tot stand gekomen verklaring van bepaalde Europese Regeringen inzake de exploitatiefase van de lanceervoertuigen Ariane, Vega en Sojoez vanaf het Ruimtecentrum in Guyana (Trb. 2020, 29 en Trb. 2020, 45) (griffienr.1675459);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 20 en 21 september 2020 (griffienr. 167546);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake kabinetsreactie Evaluatie Benelux Unie-samenwerking 2013-2019 (griffienr. 167533);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake gerichte huurmaatregelen om de betaalbaarheid voor huurders te verbeteren (griffienr. 166766.22);

een, van alsvoren, inzake Aanwijzing Autoriteit woningcorporaties o.b.v. artikel 60, tweede lid, van de Woningwet (griffienr. 167540);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake afschrift van Tweede Kamerbrief over derde tranche liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en concept-Rijkswet Caribische hervormingsentiteit (griffienr. 167528);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake beleidsreactie onderzoek naar internationale herkenbaarheid van benaming en titulatuur in het hbo (griffienr. 167534);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda informele OJCS-Raad (onderwijs) 16 en 17 september 2020 (griffienr. 167532);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen over onderzoek en innovatie, 29 september 2020 (griffienr. 167560);

een, van alsvoren, inzake Werkprogramma AWTI (griffienr. 167530);

een, van alsvoren, inzake verslag informele Raad voor Concurrentievermogen van 21 juli 2020 (griffienr. 167192.01);

een, van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, inzake Werkprogramma Onderwijsraad 2021 (griffienr. 167553);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, inzake Werkprogramma 2020-2021 Raad voor Cultuur (griffienr. 167531);

een, van de minister van Financiën, inzake Kostenkader 2021-2024 AFM (griffienr. 167547);

een, van alsvoren, inzake stukken die voorliggen op de informele Ecofin-Raad van 11 en 12 september 2020 te Berlijn (griffienr. 167469.02);

een, van alsvoren, inzake verslag van de eurogroep en informele Ecofin-Raad 11 en 12 september 2020 (griffienr. 167469.01);

een, van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane, inzake afschrift Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken en Verzamelbrief Toeslagen (griffienr. 167545);

een, van alsvoren, inzake afschrift kabinetsreactie naar aanleiding van het rapport "Op weg naar balans in de vennootschapsbelasting" van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals (griffienr. 167539);

een, van de staatssecretaris van Defensie en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, inzake eenentwintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35 (griffienr. 167522);

een, van de staatssecretaris van Defensie, inzake Defensie Projectenoverzicht 2020 (griffienr. 167521);

een, van de minister van Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving, inzake videoconferentie met EU-transportministers (griffienr. 167550);

een, van alsvoren, inzake MJP ILT 2020-2024 Actualisering 2021 (griffienr. 167523);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving, ten geleide van het PBL-rapport Balans van de Leefomgeving 2020, burger in zicht, overheid aan zet (griffienr. 167549);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en de minister van Economische Zaken en Klimaat, inzake geannoteerde agenda informele bijeenkomst van milieuministers, 30 september en 1 oktober 2020 (griffienr. 167561);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, inzake geannoteerde agenda videoconferentie Raad voor Toerisme van 28 september 2020 (griffienr. 167548);

een, van de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake afschrift Tweede Kamerbrief Monitoring Arbeidsmarkt en Beroep Noodpakket (griffienr. 167558);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake Werk aan Uitvoering: handelingsperspectieven voor het versterken van de dienstverlening en een toekomstbestendige en wendbare uitvoering (griffienr. 167524);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake aanbieding Werkprogramma 2021 Gezondheidsraad (griffienr. 167536).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden;

 • 3. 
  de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, inzake afschrift brief Tweede Kamer aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 Ministerie van Financiën (griffienr. 167541);

een, van alsvoren, inzake publicatie testen op corona (griffienr. 167543);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief Tweede Kamer aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2021 van het ministerie van BZK (griffienr. 167542);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief Tweede Kamer: uitkomsten onderzoek naar M&O-beleid van NOW-regeling (griffienr. 167544).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden;

 • 4. 
  de volgende geschriften:

een, van mr. M.L. v. M., inzake verzoekschrift betreffende Georganiseerd Kindermisbruik / de Zaak van Lisa (griffienr. 167491);

een, van F.R.L. te E., inzake skihut / heeren (griffienr. 167483);

een, van L.V., inzake brief aan de koning van 10 september 2020 inzake de ontvoerde Nederlandse kleuter Insiya (griffienr. 167551).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van W.Z., inzake het coronavirus (griffienr. 167290.46);

een, van R.R., inzake protest tegen de coronamaatregelen (griffienr. 167290.47).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van J.d.K., inzake huurverlaging sociale huurwoningen / particuliere verhuur (griffienr. 166766.20);

een, van F.v.V., inzake huurverhoging 5,1% (griffienr. 167500).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van L.S., inzake despotisme als regeringsvorm (griffienr. 167510);

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning en de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van L.A., inzake fout in de politiek en media opgemerkt als racistisch taalgebruik (griffienr. 167514).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van P.M., inzake nieuwe plannen voor spaarders Box3-heffing en spaar BV (griffienr. 167489).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van P.Z., inzake algemene vraag betreffende inkomen (griffienr. 167496);

een, van N.F.G. te W., inzake hoogte van zijn/haar pensioen (griffienr. 167505).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van P.M.H.D. te L., inzake het aanvragen plus uitleg van de Rijksgroepsregeling Ambonezen als erfrechthebbende (griffienr. 167509).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van S.H., inzake vriendelijk verzoek (griffienr. 167519).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van A.v.d.V., inzake extra vergadering nodig om snel te besluiten omtrent invoering Corona app (griffienr. 166322.47).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.