Stemming moties Algemene financiële beschouwingenVerslag van de vergadering van 29 november 2016 (2016/2017 nr. 9)

Aanvang: 13.35 uur
Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Algemene Financiële Beschouwingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen,

te weten:

de motie-Van Apeldoorn/Vos over noodzaak van additionele publieke investeringen (34550, letter J);

de motie-Vos c.s. over het ontwikkelen van investeringsstrategieën door pensioenfondsen (34550, letter K).

(Zie vergadering van 22 november 2016.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de minister van Veiligheid en Justitie, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom. Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Ik leg eerst een stemverklaring af over de motie-Van Apeldoorn/Vos. Met betrekking tot extra overheidsuitgaven ligt de prioriteit van de 50PLUS-fractie bij de noden van de ouderen. Wij zullen deze motie derhalve niet steunen. Wilt u dat ik ook gelijk een stemverklaring afleg over de andere motie?

De voorzitter:

Daarover heeft mevrouw Vos straks een punt van orde. Ik maak eerst de stemverklaringen over deze motie af.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter. In de overwegingen in de motie van de leden Van Apeldoorn en Vos wordt melding gemaakt van de noodzaak van additionele investeringen ten behoeve van de groei. De Partij voor de Dieren ziet groei niet als de oplossing maar als het probleem. Desondanks zullen wij voor de motie stemmen, omdat wij vinden dat die additionele duurzame investeringen wel nut kunnen hebben.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ester (ChristenUnie):

Voorzitter. Mijn fractie heeft sympathie voor de motie van de heer Van Apeldoorn en mevrouw Vos. Ook wij zien ruimte voor publieke investeringen, maar dan vooral in de kerntaken van de overheid: defensie, justitie en politie. Op die punten zijn de investeringen achtergebleven. De tekst van de motie zelf is echter te ongericht en geeft eigenlijk ook geen enkele thematische invulling. Daarnaast vinden wij dat het aan een nieuw kabinet is om deze investeringsagenda te ontwikkelen. Bovendien vinden wij de aanvliegroute vanuit de Europese Commissie niet echt een aansprekend argument. Kortom: wij zullen onze steun aan de motie onthouden.

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Apeldoorn/Vos (34550, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS, de OSF, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Vos heeft aangegeven dat zij het woord wil over de motie-Vos c.s. (34550, letter K).

Mevrouw Vos (GroenLinks):

Voorzitter. Wij willen deze motie graag aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Vos stel ik voor, haar motie (34550, letter K) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Deze sessie werd door mij voorgezeten, omdat onze echte voorzitter bij het bezoek van de koning der Belgen is. De sessie wordt straks door het lid Kox voorgezeten, omdat ik zal deelnemen aan het debat. Ik heb nog wel de gelegenheid om voor de laatste keer collega Vreeman toe te spreken. Dat wil zeggen: ik vermeld dat hij ons gaat verlaten, onder dankzegging voor zijn inspanningen in dit huis. Hij gaat waarnemend burgemeester van Zaanstad worden en acht die functie onverenigbaar. Mijnheer Vreeman, dank u voor uw inzet. Straks, aan het eind van de vergadering, heb ik de gelegenheid om u namens de Kamer iets te overhandigen.

(Geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Ik vraag de heer Kox als langstzittende aanwezige collega — de voorzitter zit nog iets langer in dit huis — om het voorzitterschap over te nemen, omdat ik zal deelnemen aan het debat.

Voorzitter: Kox