Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming motie Verbod op kolen bij elektriciteitsproductieVerslag van de vergadering van 10 december 2019 (2019/2020 nr. 12)

Aanvang: 13.35 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming motie Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie),

te weten:

  • de motie-Van der Linden c.s. over de onwenselijkheid dat de resterende Nederlandse kolencentrales tot biomassacentrales worden omgebouwd (35167, letter I).

(Zie vergadering van 3 december 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan is de vraag of iemand daarover een stemverklaring wil afleggen. Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Vendrik (GroenLinks):

Voorzitter. De motie van de heer Van der Linden c.s. spreekt uit dat het onwenselijk is om kolencentrales om te bouwen tot biomassacentrales. Het standpunt van GroenLinks gaat verder. Wij zijn voorstander van het sluiten van kolencentrales volgend jaar in verband met het Urgendavonnis, maar wij constateren dat daar geen meerderheid voor is. Dan zal er waarschijnlijk een meerderheid zijn voor het wetsvoorstel waarover we zo direct gaan stemmen. In dat geval betekent de motie twee dingen, namelijk dat we de komende tien jaar meer kolengestookte elektriciteit zullen zien in Nederland, wat evident slecht is voor het klimaat, en dat we met de uitvoering van deze motie een fantastische legitimatie geven aan de exploitanten om een claim in te dienen bij de Staat, omdat er dan geen sprake meer is van het verbod op het gebruik van kolen maar de facto van onteigening. Dat gaat de Staat miljarden kosten. Met alle bezwaren tegen bij- en meestook van biomassa — wat ons betreft sluiten de centrales volgend jaar, dus ook geen bij- en meestook meer — is het ons dat niet waard.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel, mijnheer Vendrik. Dan de heer Pijlman over de motie met letter I (35167).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Pijlman (D66):

Voorzitter. Vindt u het goed dat ik alle moties in één keer behandel? Dank u wel.

We zijn uiteraard voor het verbod op kolen bij de elektriciteitsproductie, dus voor deze wet.

Er zijn twee moties door het lid Teunissen ingediend, waarin wordt gevraagd om een verbod van houtstook voor de opwekking van energie. Ik wijs er nogmaals op dat biomassa en houtstook niet altijd parallel hoeven te gaan. Het kabinet heeft toegezegd dat er in maart een kader ligt voor biomassa. Ik zou willen vragen of die moties kunnen worden aangehouden. Dan kunnen we in maart het debat voeren en een besluit nemen.

Wij zullen tegen de motie-Van der Linden stemmen met dezelfde argumentatie als zojuist verwoord door de heer Vendrik.

Ik zou ook willen vragen om de motie van GroenLinks aan te houden totdat we het debat over het kader hebben gevoerd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u, mijnheer Pijlman. Nog meer stemverklaringen over de motie met letter I (35167)? Mevrouw Faber.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Voorzitter. Even een praktische vraag. Is het de bedoeling dat ik een stemverklaring geef over alle moties tegelijk?

De voorzitter:

Als u dat wenst, kan dat. U kunt ook de andere stemverklaringen even laten wachten tot na de stemming over deze motie en het besluit.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Misschien is het praktisch als ik alles tegelijk doe. Dan is het in één keer klaar.

Het lijkt me duidelijk dat de PVV tegen de wet zal stemmen. Dat hoef ik niet nader toe te lichten.

Dan kom bij de motie onder letter G van mevrouw Teunissen. De motie pleit voor een nader onderzoek naar een mogelijk verbod op houtstook voor energieopwekking. De PVV acht een onderzoek overbodig, daar het voor ons duidelijk is dat er gekapt moet worden met kappen. We stemmen tegen.

Dan de motie onder letter H van mevrouw Teunissen. De PVV vindt CO2-uitstoot helemaal geen probleem. Indien je voor deze motie stemt, erken je dat CO2 wel een probleem is. We zullen tegen stemmen.

Dan kom ik bij de motie onder letter I van de heer Van der Linden. De PVV zal voor stemmen, maar ik wil namens mijn fractie benadrukken dat kolencentrales gewoon open moeten blijven en moeten kunnen stoken op kolen. Dat is onafhankelijk van biomassa.

Dan de motie onder letter J van de heer Vendrik. Deze motie lijkt sympathiek door te pleiten voor het niet afgeven van nieuwe beschikkingen voor biomassacentrale tot de cascaderingsafspraken zijn besproken. Het is echter een vorm van wisselgeld voor nog meer groene gekte. Wij zullen tegen stemmen.

De voorzitter:

Dank u, mevrouw Faber. Nog meer stemverklaringen? Mevrouw Huizinga.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie):

Voorzitter. Kortheidshalve sluit ik mij aan bij de woorden van de heer Pijlman. Ik zou de indieners van de motie willen vragen om die aan te houden tot maart. Dan kunnen we erover praten als het duurzaamheidskader er is.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Huizinga. Nog meer stemverklaringen over de motie met letter I (35167)? De heer Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Ik heb twee stemverklaringen, ook over 35167, letter J. Ik stel voor dat in één keer te doen. Ten aanzien van de motie-Van der Linden (35167, letter I) het volgende. GO is van mening dat de motie-Van der Linden meer een statement is dan een motie. Het is ons niet helemaal duidelijk wat de bedoelingen zijn. Wat ons betreft blijven de kolencentrales gewoon open en wordt er helemaal niet overgegaan op biomassa, maar we zijn zeker niet rancuneus ingesteld en we zijn ook niet tegen de inhoud van zijn statement. Ervan uitgaande dat hij ons niet wekelijks met statements zal bestoken, zal fractie GO voor deze motie stemmen.

Dan kom ik op de motie-Vendrik (35167, letter J). Wij zijn voor het direct stoppen met biomassa, als het even kan ook zo snel mogelijk voor de bestaande gevallen. We zullen dus tegen deze motie stemmen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Dan de heer Vendrik.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Voorzitter, als u het mij toestaat, zou ik graag één ding willen zeggen over het verzoek dat ook aan mij is gericht, namelijk om de betreffende motie aan te houden.

De voorzitter:

Over welke motie heeft u het nu?

De heer Vendrik (GroenLinks):

De motie onder letter J, volgens mij. Van zowel de D66- als de ChristenUniefractie begrijp ik het verzoek zo: houd haar aan totdat de cascaderingsafspraken er zijn. Maar de motie spreekt richting de regering uit om alle beschikkingen op te houden tot die cascaderingsafspraken er zijn. Als u mij nu vraagt om die motie aan te houden totdat de cascaderingsafspraken er zijn, is de motie de facto betekenisloos. Dat gaan we niet doen!

De voorzitter:

Dan gaan we nu stemmen over de motie met letter I (35167), de motie-Van der Linden c.s. inzake de onwenselijkheid dat de resterende Nederlandse kolencentrales tot biomassacentrales worden omgebouwd. De stemverklaringen zijn geweest. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van der Linden c.s. (35167, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, de SP, de PvdD, de SGP, de OSF, FvD en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, D66, de PvdA, de ChristenUnie, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.