31.114

Vervallen van de bepaling betreffende de verkoop onder voorwaardenDit wetsvoorstel regelt dat "verkoop onder voorwaarden" (van een woning) in combinatie met koopsubsidie op grond van de Wet bevordering eigenwoningbezit (Wet BEW) altijd wordt toegestaan. Dit voorstel vergroot de mogelijkheden voor lagere inkomens om een woning te kopen. De verkoopvoorwaarden beperken soms het eigendomsrecht van de koper, maar er worden ook voorwaarden opgenomen die de koper beschermen of voordelen bieden. Daarnaast kunnen de middelen uit de sociale sector weer ingezet worden voor de doelgroep, bijvoorbeeld door het terug kopen van de woning of door het terugvloeien van een deel van de overwaarde van het huis.

De Eerste Kamer heeft al twee keer om deze wijziging gevraagd. De eerste keer tijdens de behandeling van het Initiatiefvoorstel-Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van 't Riet wet bevordering eigenwoningbezit (25.309) in de vorm van de gewijzigde Motie-Baarda c.s. (EK 25.309, nr. 36e). En in tweede instantie tijdens de behandeling van het Initiatiefvoorstel-Duivesteijn, Hofstra en Van Bochove Verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit (29.917) en de daarbij horende novelle (30.837) op 20 en 21 november 2006. Om praktische redenen heeft de minister er de voorkeur aangegeven om geen Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) uit te brengen, maar om artikel 22 uit de wet BEW te schrappen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 8 april 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 juli 2008 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 279 van 17 juli 2008.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 344 van 1 september 2008.


Kerngegevens

ingediend

21 juli 2007

titel

Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (vervallen van de bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Wonen, Wijken en Integratie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten