31.559

Intrekking van de Invoeringswet Wet werk en bijstandDoel van dit voorstel is in het kader van een juridische "opschoning" de Invoeringswet Wet werk en bijstand (IWWB) in te trekken.

Veel bepalingen van de Wet werk en bijstand hebben betrekking op een soepele overgang van de Algemene bijstandswet (Abw) naar de Wet werk en bijstand (WWB) en zijn inmiddels uitgewerkt. Overige bepalingen uit de IWWB die ook nu nog relevant zijn, krijgen een plek in het nieuwe hoofdstuk over overgangsrecht in de WWB. Daarom kan de wet worden ingetrokken. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt om de regelgeving met betrekking tot verhaal van bijstand in de WWB te regelen en in overeenstemming te brengen met het wetsvoorstel Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Awb). De beoogde datum van inwerkingtreding van dit voorstel is 1 januari 2009.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.559, A) is op 30 oktober 2008 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 december 2008 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SP, GroenLinks en de PvdD stemden tegen.

Dit wetsvoorstel werd plenair gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen 31.519, 31.548, 31.567, 31.577 en 31.441.


Kerngegevens

ingediend

22 augustus 2008

titel

Intrekking van de Invoeringswet Wet werk en bijstand

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

13