31.577

Wet stimulering arbeidsparticipatieDit wetsvoorstel regelt dat werkgevers loonkostensubsidie kunnen krijgen als zij langdurig werklozen en arbeidsongeschikten jonger dan 50 jaar in dienst nemen.

Daarnaast beoogt het voorstel arbeidsparticipatie te bevorderen door de toevoeging van de instrumenten scholing en premie aan de participatieplaatsen, aanscherping van de voorwaarden voor verlenging en het mogelijk maken van participatieplaatsen voor UWV-cliënten. Ook krijgen zij, steeds na zes maanden, een premie uitgekeerd wanneer zij voldoende hebben meegewerkt aan het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.577, A) is op 11 november 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 december 2008 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD en D66 stemden tegen.

Dit wetsvoorstel werd plenair gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen 31.519, 31.548, 31.567, 31.441 en 31.559.


Kerngegevens

ingediend

4 september 2008

titel

Regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimulering arbeidsparticipatie)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

Loonkostensubsidie

  • Tot de doelgroep van dit voorstel behoren ook arbeidsongeschikten die herbeoordeeld zijn in het kader van de eenmalige herbeoordelingsoperatie. Voor degenen die een uitkering krijgen is het Tijdelijk besluit brugbanen herbeoordeelden (Stb. 2008, nr. 64) getroffen, dat sinds 29 februari 2008 de mogelijkheid biedt dat het UWV loonkostensubsidie verstrekt aan werkgevers die herbeoordeelden in dienst nemen.
  • Om dit een tijdelijke besluit een vaste basis te geven, is het in dit voorstel opgenomen. Voor degenen die geen uitkering van het UWV ontvangen geldt de Tijdelijke regeling brugbanen niet-uitkeringsgerechtigde herbeoordeelden (Stcrt. 2008, nr. 41). Ook deze ijdelijke regeling krijgt een vaste basis in dit wetsvoorstel.
  • De combinatie van een scholingsinvestering vanuit branches en sectoren met de loonkostensubsidie maakt het aantrekkelijk voor werkgevers mensen die moeilijk aan werk kunnen komen in dienst te nemen.

Documenten

15