Dit wetsvoorstel regelt de ontschotting van participatiebudgetten waarmee de gemeentelijke middelen voor volwasseneneducatie, inburgeringsvoorzieningen en reïntegratie samenstromen in één specifieke uitkering voor gemeenten, het participatiebudget. Gemeenten kunnen hieruit participatievoorzieningen financieren zoals educatieopleidingen, inburgeringsvoorzieningen en reïntegratievoorzieningen.

Met het ontschotten van participatiebudgetten wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie, inburgering en maatschappelijke participatie door deelname aan volwasseneneducatie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.567, A) is op 11 november 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. De fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 december 2008 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van SP stemde tegen.

Dit wetsvoorstel werd plenair gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen 31.519, 31.548, 31.577, 31.441 en 31.559.


Kerngegevens

ingediend

29 augustus 2008

titel

Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Wonen, Wijken en Integratie

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2009


Documenten

16