31.519

Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande oudersDit wetsvoorstel heeft als doel alleenstaande ouders keuzemogelijkheden te bieden in de combinatie van werken en zorgen. Door middel van maatwerk zullen gemeenten ouders hierin begeleiden.

Dit voorstel biedt alleenstaande ouders de keuze te gaan werken of te werken aan betere kwalificaties door scholing met een ontheffing van de arbeidsverplichting om daarna toe te treden tot de arbeidsmarkt. Deze ontheffing geldt voor alleenstaande ouders die de volledige zorg hebben voor een of meer kinderen onder de vijf jaar en heeft een maximale duur van zes jaar. Alleenstaande ouders die om ontheffing van de arbeidsplicht vragen, hebben wel een scholingsplicht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.519, A) is op 4 november 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. De fracties van de SP, PvdA, PvdD, ChristenUnie, SGP en het CDA stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 december 2008 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, GroenLinks, D66 en de PvdD stemden tegen.

Dit wetsvoorstel werd plenair gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen 31.548, 31.567, 31.577, 31.441 en 31.559.


Kerngegevens

ingediend

27 juni 2008

titel

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

19