32.187 (R1902)

Goedkeuring Verdrag inzake clustermunitieDit voorstel van rijkswet regelt de goedkeuring van het op 30 mei 2008 te Dublin totstandgekomen Verdrag inzake clustermunitie (Trb. 2009, 45PDF-document). Dit verdrag bevat een vergaand verbod op gebruik, bezit, productie en overdracht van clustermunitie die onaanvaardbaar humanitair leed veroorzaakt. Ook op het gebied van slachtofferhulp en ruiming en vernietiging van ongeëxplodeerde clustermunitie zijn bepalingen opgenomen.

Gebleken is dat het gebruik van clustermunitie ernstige gevaren voor de burgerbevolking met zich meebrengt vanwege de onbetrouwbaarheid en onnauwkeurigheid ervan. Bovendien komen grote aantallen explosieve submunities vaak niet tot ontploffing. Hiermee vormen zij, vaak nog jaren na inzet, een gevaar voor de bevolking.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel van rijkswet (TK 32.187 (R 1902), nr. 2) is op 1 juli 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft voorstel op 18 januari 2011 zonder stemming aangenomen. Tijdens de plenaire behandeling zijn er een tweetal moties ingediend: de motie-Haubrich-Gooskens (PvdA) c.s. inzake een verbod op investeringen in ondernemingen van clustermunitie (EK 32.187 (R1902), F) en de motie-Haubrich-Gooskens (PvdA) c.s. over aanpassing van het regeringsstandpunt over de doorvoer van clustermunitie over Nederlands grondgebied (EK 32.187 (R1902), G). Op 22 maart 2011 vond een debat over de afhandeling van de moties plaats. De motie-Haubrich-Gooskens (PvdA) c.s. (EK 32.187 (R1902), F) is op 29 maart 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, SGP, CDA, PvdA, PvdD, OSF, GroenLinks en SP stemden voor. De motie-Haubrich-Gooskens (PvdA) c.s. (EK 32.187 (R1902), G) is op 29 maart 2011 ingetrokken.

Op 10 januari 2013 heef de Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) een brief van de minister van Financiën ontvangen inzake nieuwe regels over clustermunitie (EK 32.187, N).

Op 17 april 2012 heeft de commissie middels een briefPDF-document gereageerd op de brief van de minister van Financiën van 21 maart 2012 (EK 32.187, M) inzake de stand van zaken uitvoering van de motie-Haubrich-Gooskens (EK 32.187 (R1902), F).

Op 22 mei 2012 heeft de commissie besloten tot het organiseren van een technische briefing - door het ministerie van Financiën - met betrekking tot het regelen via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van het verbod op investeringen in clustermunitie. Op 19 juni 2012 hebben de commissies voor BDO en voor Financiën besloten de technische briefing te laten plaatsvinden op 9 oktober 2012.

Op 30 oktober 2012 heeft de commissie besloten een mogelijke reactie uit te stellen tot na kennisneming van het advies van de Raad van State.


Kerngegevens

ingediend

23 oktober 2009

titel

Goedkeuring van het op 30 mei 2008 te Dublin totstandgekomen Verdrag inzake clustermunitie (Trb. 2008, 45)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

38