32.473

Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BESDit wetsvoorstel geldt alleen voor de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) en voorziet in een bijna VROM-brede wet waarin een Wet milieubeheer-op-maat, inclusief een aantal extra bepalingen ter bescherming van andere milieufacetten, een Woningwet-op-maat en beperkte regelingen op de terreinen van huisvesting, ruimtelijke ordening en de bescherming van Antarctica, zijn opgenomen.

Het uitgangspunt voor dit wetsvoorstel is dat bij aanvang van de nieuwe staatsrechtelijke positie van de BES-eilanden per 10 oktober 2010 de Nederlands-Antilliaanse regelgeving van toepassing blijft, tenzij deze vanwege de te nemen ministeriële verantwoordelijkheid per de transitiedatum dient te worden gewijzigd dan wel Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing moet worden verklaard. Gelet op de per transitiedatum te verkrijgen politieke verantwoordelijkheid dient dit wetsvoorstel voldoende instrumenten te bieden om de situatie op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, bouwen en wonen op de BES-eilanden stelselmatig te verbeteren dan wel te bestendigen, waarbij de administratieve en bestuurlijke lasten zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen die zijn ingediend in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.473, A) is op 8 februari 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en het CDA stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 11 oktober 2011 en 19 december 2011. Het voorstel is op 19 december 2011 zonder stemming aangenomen.

De commissie heeft op 5 juli 2018 de brief (EK, G) van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ontvangen inzake de financiële bijdrage aan de drinkwatervoorziening in Caribisch Nederland en aan de riolering op Bonaire. Op 10 juli 2018 heeft de commissie besloten deze brief te betrekken bij de behandeling van het rapport naar aanleiding van het onderzoek naar een ijkpunt voor de bestaanszekerheid (sociaal minimum) voor Caribisch Nederland (EK 34.775 IV / CXIX, S).


Kerngegevens

ingediend

3 september 2010

titel

Regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  • minister voor Wonen, Wijken en Integratie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Documenten