Dit wetsvoorstel treft maatregelen in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2011. Het Belastingplan 2011 is op Prinsjesdag 2010 ingediend door het demissionaire Kabinet Balkenende IV. Middels een tweede nota van wijziging heeft het Kabinet Rutte enkele maatregelen uit het Regeerakkoord Vrijheid en verantwoordelijkheid in het Belastingplan 2011 opgenomen.

Naast de maatregelen in dit wetsvoorstel bevat het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2011 (32.505) wijzigingen waarvoor inwerkingtreding per 1 januari 2011 wenselijk is.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.504, A) is op 18 november 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en PVV stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2010 aangenomen. SGP, ChristenUnie, CDA, VVD, OSF en D66 stemden voor.

De tijdens de plenaire behandeling op 21 december 2010 ingediende motie-Reuten (SP) over het BTW-tarief op beeldende kunsten (EK 32.504 / 32.505 / 32.401, H) is op diezelfde dag na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdA, PvdD en de Fractie-Yildirim stemden voor.

De eveneens tijdens de plenaire behandeling op 21 december 2010 ingediende motie-Koffeman (PvdD) c.s. inzake de kredietcrisis die om een gecoördineerd optreden in samenhang met andere crises vraagt, in het bijzonder wat betreft de duurzaamheidseffecten van elke fiscale maatregel (EK 32.504 / 32.505 / 32.401, I) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA en VVD stemden tegen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 872 van 29 december 2010.

De Eerste Kamer is bij brief van 20 december 2010 (EK 32.500, S) door de minister-president, minister van Algemene Zaken a.i., geïnformeerd over het standpunt van het kabinet met betrekking tot de door de Kamer tijdens de Algemene politieke beschouwingen op 7 december 2010 ingediende motie-Noten (PvdA) c.s. over afzien van de verhoging van de btw op de podiumkunsten (EK 32.500, I). Deze motie is op 14 december 2010 door de Eerste Kamer aangenomen.

Met de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 augustus 2011 (EK 32.500, X) heeft het kabinet zijn woonvisie met toelichting aan de Kamer gepresenteerd. Deze woonvisie is het resultaat van de door de Eerste Kamer op 14 december 2010 aangenomen motie-De Boer (ChristenUnie) c.s. over een stevig draagvlak bij herziening van het huidige beleid inzake de woningmarkt bij woningbouwverenigingen, bouwers, belangenorganisaties, bewoners en bezitters van huizen (EK 32.500, C). De Eerste Kamercommissies voor BZK/AZ en voor Financiën hebben op 27 september 2011 besloten de brief te behandelen na het algemeen overleg dat op 12 oktober 2011 in de Tweede Kamer plaatsvindt.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2010

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Met ingang van 1 januari 2011, met dien verstande dat:
 • artikel I, onderdelen A, B, F, G en H, eerst toepassing vindt nadat artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2011 is toegepast;
 • artikel IV, onderdelen A en B, eerst toepassing vindt nadat artikel 20a, tweede lid, onderscheidenlijk artikel 20b, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 bij het begin van het kalenderjaar 2011 is toegepast;
 • artikel IV, onderdelen D en E, eerst toepassing vindt nadat artikel 22d van de Wet op de loonbelasting 1964 bij het begin van het kalenderjaar 2011 is toegepast.
 • 2. 
  De artikelen XIX, onderdeel B, onder 4, en XIXA, eerste lid, werken terug tot en met 1 oktober 2010.
 • 3. 
  In afwijking van het eerste lid treden de artikelen XXIV en XXV, onderdelen B, C, D en E, in werking met ingang van 31 december 2010.
 • 4. 
  In afwijking van het eerste lid treden artikelen XXI, onderdeel B, en artikel XXIA in werking met ingang van 1 maart 2011. 

Documenten

31