33.084

Initiatiefvoorstel-Heijnen Vermindering wettelijk maximumaantal gemeenteraadsleden en wethoudersDit initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Heijnen (PvdA) beoogt een reductie van het aantal gemeentebestuurders te realiseren. Hiermee wordt het onbedoelde neveneffect van de dualisering – namelijk de toename van het aantal gemeentebestuurders – ongedaan gemaakt. Met deze dualiseringscorrectie dragen ook de gemeentelijke bestuursorganen zelf bij aan de noodzakelijke bezuinigingen.  

Sinds die dualisering maken wethouders niet langer deel uit van de gemeenteraad. Aangezien het aantal raadsleden toen niet werd verminderd, nam het aantal lokale bestuurders toe met het aantal wethouders dat erbij kwam. Het aantal gemeentebestuurders groeide daardoor met 1500. Het wetsvoorstel brengt het aantal raadsleden terug tot het niveau van voor de dualiseringsoperatie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.084, A) is op 14 februari 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, 50PLUS en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juli 2013 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. VVD en 50PLUS stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

14 november 2011

titel

Voorstel van wet van het lid Heijnen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten