33.328

Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheidDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Snels (GroenLinks) en Van Weyenberg (D66) heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De Wet openbaarheid van bestuur wordt ingetrokken.

Om deze doelen te bereiken verankert het voorstel de toegang tot publieke informatie als recht van burgers. Daarnaast wordt de actieve openbaarheid versterkt door het verplicht stellen van openbaarmaking uit eigen beweging van bepaalde categorieën informatie. Overheidsorganen moeten een online beschikbaar register gaan bijhouden van de documenten en datasets waarover zij beschikken.

De initiatiefnemers hebben op 2 januari 2019 een novelle tot wijziging van dit initiatiefvoorstel (35.112) bij de Tweede Kamer ingediend.

Zie ook:


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 19 april 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, Groep Kuzu/Öztürk, Klein, ChristenUnie, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 15 januari 2019 de brieven van de initiatiefnemers van 2 januari 2019 (EK, M) en van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 januari 2019 (EK, L) over de resultaten van hun overleg inzake het wetsvoorstel voor kennisgeving aangenomen en besloten de behandeling en afhandeling van de novelle 35.112 door de Tweede Kamer af te wachten alvorens het voorbereidend onderzoek met betrekking tot dit initiatiefvoorstel te laten plaatsvinden.

Op 7 juni 2016 werd door de commissie een expertmeeting over het wetsvoorstel gehouden. Van die bijeenkomst is een videoverslag en een woordelijk verslag (EK, B) beschikbaar.

Dit initiatiefwetsvoorstel werd eerder (mede) ingediend/verdedigd door de voormalige Tweede Kamerleden Peters en Voortman (beiden GroenLinks), Schouw en Verhoeven (beiden D66).


Kerngegevens

ingediend

5 juli 2012

titel

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt, met uitzondering van de artikelen 3.2, 8.3, 8.4, 9.1, onderdelen A, B, C en D, 9.3, onderdelen C, D en E, en 9.61 en hoofdstuk 7 in werking met ingang van de eerste dag van de zevende kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
 • 2. 
  Artikel 3.2 treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
 • 3. 
  Hoofdstuk 7, artikel 9.1, onderdelen A, B, C en D, en artikel 9.3, onderdelen C, D en E, treden in werking vier jaren na het tijdstip, bedoeld in het eerste lid.
 • 4. 
  De artikelen 8.3, 8.4, en 9.61 treden in werking met ingang van de eerste dag van de derde maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, met dien verstande dat tot de datum van inwerkingtreding, bedoeld in het eerste lid, in deze artikelen voor “deze wet” wordt gelezen: Wet openbaarheid van bestuur.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-77] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-77] documenten