33.328

Initiatiefvoorstel-Voortman en Van Weyenberg Wet open overheid

Dit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Voortman (GroenLinks) en Van Weyenberg (D66) heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De Wet openbaarheid van bestuur wordt ingetrokken.

Om deze doelen te bereiken verankert het voorstel de toegang tot publieke informatie als recht van burgers. Daarnaast wordt de actieve openbaarheid versterkt door het verplicht stellen van openbaarmaking uit eigen beweging van bepaalde categorieën informatie. Overheidsorganen moeten een online beschikbaar register gaan bijhouden van de documenten en datasets waarover zij beschikken. 

Dit initiatiefwetsvoorstel werd eerder (mede) ingediend/verdedigd door de voormalige Tweede Kamerleden Peters (GroenLinks) en Schouw (D66) en het Tweede Kamerlid Verhoeven (D66).


Stand van zaken

Meer info

Tweede Kamer
Meer info
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Meer info
Plenair
 
Meer info
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 19 april 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, Groep Kuzu/Öztürk, Klein, ChristenUnie, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) bespreekt op 10 oktober 2017 de stand van zaken met betrekking tot dit wetsvoorstel en het voorbereidend onderzoek door de commissie vindt plaats op 31 oktober 2017. 

Op 7 juni 2016 werd door de commissie een expertmeeting over het wetsvoorstel gehouden. Van die bijeenkomst is een videoverslag en een woordelijk verslag (EK, B) beschikbaar. 


Kerngegevens

ingediend

5 juli 2012

titel

Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

schriftelijke voorbereiding


ondertekening


inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt, met uitzondering van de artikelen 3.2, 8.3, 8.4, 9.1, onderdelen A, B, C en D, 9.3, onderdelen C, D en E, en 9.61 en hoofdstuk 7 in werking met ingang van de eerste dag van de zevende kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
 • 2. 
  Artikel 3.2 treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
 • 3. 
  Hoofdstuk 7, artikel 9.1, onderdelen A, B, C en D, en artikel 9.3, onderdelen C, D en E, treden in werking vier jaren na het tijdstip, bedoeld in het eerste lid.
 • 4. 
  De artikelen 8.3, 8.4, en 9.61 treden in werking met ingang van de eerste dag van de derde maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, met dien verstande dat tot de datum van inwerkingtreding, bedoeld in het eerste lid, in deze artikelen voor “deze wet” wordt gelezen: Wet openbaarheid van bestuur.

Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-61] documenten

Bladeren:
[1-50] [51-61] documenten