33.344

Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra en Schouw Gewetensbezwaren ambtenaren van de burgerlijke standDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Dijkstra en Schouw (beiden D66) wijzigt het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot gewetensbezwaarde (weiger)ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling.

Met dit voorstel beogen de initiatiefnemers:

  • te verzekeren dat ambtenaren van de burgerlijke stand de wet onverkort uitvoeren en bij de uitoefening van hun taken niet discrimineren, tenzij dat gebaseerd is op een wettelijk voorschrift;
  • het vertrouwen in de eed of belofte die ambtenaren van de burgerlijke stand afleggen te herstellen;
  • de scheiding tussen kerk en Staat te handhaven, en daarmee het uitgangspunt dat een burgerlijk huwelijk louter een neutrale overheidshandeling is, waarbij godsdienstige overwegingen geen enkele rol spelen, niet bij de Staat, en ook niet bij de betrokken trouwambtenaar;
  • het juridisch waarborgen dat alle huwelijken waartegen het burgerlijk recht geen beletselen ziet, in iedere gemeente kunnen worden voltrokken. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.344, A) is op 11 juni 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen.

De Eerste Kamer heeft het initiatiefvoorstel op 3 juni 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA (met uitzondering van het lid Hoekstra), ChristenUnie en SGP stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

3 augustus 2012

titel

Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van eerste de dag van de vierde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten