33.618

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs in verband met het onderwijs in de Friese taalDoelstelling van het wetsvoorstel is het bevorderen van het gebruik van de Friese taal in de provincie Fryslân en bij te dragen aan de kwaliteit van het vak Fries in het onderwijs.

Daartoe wordt de bevoegdheid tot het vaststellen van de kerndoelen Friese taal in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra gedelegeerd aan provinciale staten van de provincie Fryslân.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.618, A) is op 4 februari 2014 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 mei 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

25 april 2013

titel

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten