33.797

Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiekDit voorstel wijzigt de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) en de Huisvestingswet naar aanleiding van de evaluatie van de Wbmgp. Het wetsvoorstel biedt gemeenten een aanvullend instrumentarium om (ernstige) leefbaarheidsproblemen aan te pakken.

Het aanvullend instrumentarium voorziet onder meer in (extra) mogelijkheden om ongewenste woningvorming tegen te gaan, om malafide pandeigenaren aan te pakken en om de gebiedsaanwijzing maximaal vier maal te verlengen met telkens een periode van vier jaar.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.797, nr. 2) is op 6 maart 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, Bontes, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 april 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA (behalve de leden Koole en Witteveen), CDA, ChristenUnie, SGP en 50PLUS stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft bij brief van 14 juni 2022 nadere vragen aan de minister voor VRO voorgelegd naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO van 17 mei 2022 (EK, AG) inzake het door de minister bij brief van 20 januari 2022 aangeboden afschrift van het besluit op de verlengingsaanvraag van de gemeente Dordrecht voor gebiedsaanwijzingen (EK, AD met bijlage).

De commissie heeft bij brief van 22 april 2022 gereageerd op de brief van de minister voor VRO van 18 maart 2022 met een afschrift van het besluit op de verlengingsaanvraag van de gemeente Zaanstad voor gebiedsaanwijzingen (EK, AE met bijlage).

De commissie heeft op 12 juli 2022 besloten de bespreking van de antwoordbriefvan de minister van 8 juli 2022 aan te houden tot 13 september 2022 om te bezien of de minister voor VRO tevens een reactie op de brief van 14 juni 2022 over het besluit op de verlengingsaanvraag van de gemeente Dordrecht aan de Kamer heeft doen toekomen.

De commissie heeft op 14 september 2021 besloten het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 juli 2021 (EK, AA met bijlage) over de Wbmgp opnieuw te agenderen wanneer de kabinetsappreciatie is ontvangen op de landelijke evaluatie van de Wbmgp (EK 33.340, A met bijlage) of een nieuw kabinet is aangetreden.

De commissie was in nader schriftelijk overleg met de minister getreden naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van 4 mei 2021 (EK, Y) over de brief van de minister van 12 februari 2021 (EK, X) met een afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Rotterdam tot aanwijzing van gebieden voor selectieve woningtoewijzing.


Kerngegevens

ingediend

11 november 2013

titel

Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Huisvestingswet naar aanleiding van de evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-95] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-95] documenten