33.861

Uitbreiding mogelijkheden om voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggenDit wetsvoorstel breidt in de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra) de mogelijkheden uit om (vooral) voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire straffen op te leggen. Deze maatregelen maken het mogelijk om beter te kunnen reageren op verschillende vormen van ongewenst gedrag.

Met dit voorstel wordt de disciplinaire maatregel van "schorsing" geïntroduceerd en wordt het mogelijk een rechterlijk ambtenaar bij wijze van ordemaatregel tijdelijk buiten functie te stellen of om redenen van zwaarwegend organisatorisch belang over te plaatsen naar een ander gerecht. Ook regelt het voorstel dat een verklaring omtrent het gedrag (vog) voor elke rechterlijke benoeming vereist wordt, ook voor de benoeming tot gerechtsbestuurder of tot lid van de Raad voor de rechtspraak (RvdR).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 6 februari 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 juni 2018 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

31 januari 2014

titel

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten