33.871

Implementatie richtlijn over het recht op informatie in strafproceduresDit wetsvoorstel implementeert Richtlijn 2012/13/EUPDF-document over het recht op informatie in strafprocedures in het Wetboek van Strafvordering. Het verstrekken van deze informatie draagt bij aan het waarborgen van het recht van de verdachte op een eerlijk proces. Hierbij gaat het om het informeren van de verdachte over de rechten die hem reeds uit hoofde van bestaande wetgeving of jurisprudentie toekomen.

De richtlijn geeft minimumregels met betrekking tot het recht op informatie van verdachten in strafprocedures.

  • a) 
    informatie over bepaalde strafvorderlijke rechten die de verdachte toekomen in een strafprocedure;
  • b) 
    informatie over het strafbare feit waarvan de verdachte wordt verdacht en de tenlastelegging; en
  • c) 
    informatie uit het strafdossier.

De richtlijn bevat ook informatie over bepaalde rechten voor een persoon die is aangehouden met het oog op de uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel in de overleveringsprocedure.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.871, nr. 2) is op 10 juni 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 oktober 2014 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

13 februari 2014

titel

Implementatie van richtlijn nr. 2012/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in strafprocedures (PbEU L 142)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

15