34.329

Implementatie aanbestedingsrichtlijnen voor opdrachten boven de Europese drempelwaarden en concessierichtlijnHet voorstel strekt tot implementatie van drie Europese richtlijnen in de Aanbestedingswet 2012 (32.440). Het betreft twee herziene aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EUPDF-document en 2014/24/EUPDF-document en de nieuw geïntroduceerde concessierichtlijn 2014/25/EUPDF-document.

De richtlijnen beogen de toegang van ondernemers tot overheids-opdrachten en speciale-sectoropdrachten te verbeteren en ruimte te bieden voor innovatie en duurzaamheid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.329, A) is op 22 maart 2016 aangenomen door de tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, Groep Kuzu/Öztürk, Klein, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 juni 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen. De tijdens de plenaire behandeling ingediende motie-Dercksen (PVV) inzake het inbesteden van niet-kerntaken door overheden (EK 34.329, E) is op 21 juni 2016 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. CDA en PVV stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

29 oktober 2015

titel

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld

In het besluit, bedoeld in het eerste lid, wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12 van de Wet raadgevend referendum bij de inwerkingtreding van artikelen of onderdelen daarvan.


Hoofdlijnen

De belangrijkste wijzigingen in het wetsvoorstel zijn:

  • Meer ruimte voor innovatie en duurzaamheid: introductie procedure voor innovatiepartnerschap en verduidelijking op welke wijze strategische beleidsdoelstellingen zoals duurzaamheid en sociale criteria kunnen worden meegewogen bij opdrachten.
  • Meer flexibiliteit bij aanbestedingsprocedures: door het toepassingsgebied van de mededingingsprocedure met onderhandeling en de concurrentiegerichte dialoog uit te breiden, beogen de aanbestedingsrichtlijnen meer flexibiliteit en ruimte voor communicatie tussen partijen te bieden.
  • Verlaging van de administratieve lasten: de aanbestedingsrichtlijnen verplichten tot elektronisch aanbesteden. Elektronisch aanbesteden scheelt ondernemers, aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven tijd en geld en draagt bij aan het verminderen van administratieve lasten.
  • Integriteit bij aanbesteden: aanbestedende diensten moeten passende maatregelen nemen ter voorkoming van belangenconflicten door bijvoorbeeld een interne regeling op te stellen. Mogelijkheid van uitsluiting van deelneming aan een opdracht bij aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen.
  • Publiek-publieke samenwerking: in specifieke gevallen van onderlinge samenwerking behoeven aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven niet deel 2, deel 2a of deel 3 van de Aanbestedingswet 2012 toe te passen, de zogenaamde publiek-publieke samenwerking. Het wetsvoorstel verduidelijkt welke (met name jurisprudentiële) grenzen worden gesteld aan deze samenwerking.
  • Voorbehouden opdrachten: de mogelijkheid opdrachten voor te behouden aan sociale werkvoorzieningen als ten minste 50% van de werknemers gehandicapt zijn, wordt uitgebreid door dit percentage te verlagen naar 30%, ‘kansarmen’ toe te voegen aan de doelgroep en aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven de mogelijkheid te bieden opdrachten voor te behouden aan ondernemingen die de integratie van arbeidsbeperkten tot doel hebben.
  • Opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten: aanbestedende diensten worden verplicht opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten met een waarde boven € 750 000 aan te kondigen. Voor speciale-sectorbedrijven geldt de verplichting vanaf € 1.000.000.
  • Concessieopdrachten: De concessierichtlijn introduceert een nieuw regime voor concessieopdrachten voor diensten en vult de bestaande bepalingen rondom de concessieopdrachten voor werken aan. Hierdoor ontstaat één licht regime voor concessieopdrachten. Kenmerkend is het vormvrije karakter. De concessierichtlijn biedt nieuwe kansen voor aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven om opdrachten op een andere wijze in de markt te zetten.
  • Speciale sectoren: voor speciale-sectorbedrijven gelden momenteel al aparte en meer flexibele regels omdat het veelal gaat om geliberaliseerde sectoren. Activiteiten met betrekking tot de exploratie van olie en gas en bepaalde postdiensten (financiële, logistieke, elektronische en filateliediensten) zullen hier niet langer onder vallen. Om de mededinging te versterken maximeert dit wetsvoorstel de looptijd van een raamovereenkomst voor speciale-sectoropdrachten tot in beginsel acht jaar.

Documenten

49