34.550 B

Begrotingsstaat gemeentefonds 2017Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het gemeentefonds.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 8 december 2016 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2016 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 11 oktober 2016 een (besloten) nadere toelichting van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Algemene Rekenkamer op de decentralisaties in het sociale domein gekregen.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2016

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten